• Aktuality

   • Dať dieťa do prvej triedy teraz alebo o rok?
    • Dať dieťa do prvej triedy teraz alebo o rok?

    • 17.04.2018 15:33
    • Toto sa pýtajú mnohí vnímaví rodičia predškolákov. Dobrý začiatok má veľký vplyv na sebavedomie dieťaťa, na jeho chuti pokračovať v učení sa, poznávaní.
    • Už v materskej škole väčšina detí absolvuje tzv.depistáž (prvotné skupinové zisťovanie predpokladov pripravenosti na školu). Na základe zvládnutia jednotlivých úloh a celej situácie potom odborníci z CPPPaP hovoria s rodičmi o vhodnosti zaškolenia ich dieťaťa, prípadne im odporúčajú následné individuálne otestovanie v neskoršom termíne (ktorí sa viac blíži k zápisu do školy). Avšak aj napriek poznaniu toho, ako dieťatko v danom období a testovaní obstálo, môžete mať ako rodič pochybnosti, či je ten správny čas na zmenu hrového prostredia škôky za školské povinnosti. 
     Je dobré sledovať viaceré oblasti vývinu. Ak aj dieťa pozná písmená, či dokonca číta, to automaticky nemusí znamenať, že je pripravené na školu. Prečo? Na to, aby bolo dieťa zrelé na školské prostredie, nestačí iba pamäť či rozum. Áno, je možné, že dieťa, čo si v predškolskom veku samostatne osvojilo písmená alebo sa naučilo čítať (pozor na slovíčko samostatne - nie teda tým, že ho rodič cielene upozorňuje na písmená a učí ho spájať ich do slov), bude skvelý v čítaní. Tento dobrý čitateľ však môže mať problémy v iných oblastiach, súvisiacimi so zrelosťou nervovej sústavy. Preto je dobré všímať si aj nasledovné schopnosti predškolákov:

     - sústrediť sa na nejakú činnosť 

      - udržať rovnováhu,

      - samostatne sa obliecť, obuť 

      - mať osvojené a zautomatizované hygienické návyky 

     - počuť prvé hlásky v slovách (čo počuješ ako prvé v slove škola/jedlo/mama/ a pod).

     - schopnosť rozložiť slová na hlásky (písmená)

     - schopnosť spojiť hlásky do slov (čo vznikne ak povieme: r-o-b-o-t/ p-l-o-t)

     - schopnosť zapojiť sa do skupinovej hry

     - poskladať z častí jeden celok (puzzle a pod.)

     - pamatať si básničku, pesničku

     - kresliť základné tvary, postavy

     - strihať


     Aj toto sú dôležité prvky pri posudzovaní toho, ako bude dieťa ďalej školsky úspešné, ako je pripravené. Tak čo, ako zvláda tieto činnosti vaše dieťa?

     Stále väčšia pozornosť je v materských školách a aj zo strany rodičov venovaná najmä rozvoju poznávacích oblastí (poznať svetadiely, čísla, písmená), ale je to na úkor prirodzeného rozvoja vyššie spomínaných oblastí. Preto najlepšie, čo môžete pre svoje deti urobiť, je čítať im rozprávky a rozprávať sa s nimi o tom, čo počuli. Druhá možnosť je spoločné počúvanie rozprávkových nahrávok (CD). Obľúbené postavičky alebo dej si potom s deťmi môžeme nakresliť, vystrihnúť, či inak stvárniť (zahrať s pomocou bábok či hračiek a pod.)

     Nemalý význam má taktiež pohyb. Ale o tom už bude samostatný blog.

    • Naspäť na zoznam článkov