• Európsky fond

   • Spolu sa nám ľahšie učí

    je názov podporeného projektu, ktorý podala ZŠ Železničná v rámci Operačného Programu Ľudské zdroje (výzva „V základnej škole úspešnejší“). Motívom k uchádzaniu sa o tento projekt je túžba podporiť angažované učenie sa všetkých našich žiakov a snaha zabezpečiť čo najkvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie aj tým žiakom, ktorým prístup k informáciám sťažujú rôzne špecifiká.  Každý žiak má právo na vzdelanie a prístup k informáciám, no ak chceme každému žiakovi poskytovať informácie kvalitne, je potrebné mať vytvorené podmienky nielen materiálne, ale aj personálne. 

    Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s určitou poruchou autistického spektra znamená výzvu pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom a výchovnom procese. Aby sme dokázali takúto výzvu zvládnuť čo najlepšie, snažíme sa poskytnúť podporu, ktorú žiaci v triedach, učitelia a vychovávatelia potrebujú aj formou personálneho posilnenia. 

    Pri práci s triedami, v ktorých sa vyskytujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytujeme vďaka projektu V základnej škole úspešnejší asistentov učiteľa. Projektovou aktivitou "Učíme (sa) spolu" sa snažíme pomôcť nielen žiakom so špecifickými potrebami, ale celej atmosfére a klíme školy.

    Odborný zamestnanec vo forme školského špeciálneho pedagóga bude poskytovať deťom so ŠVVP servis vo forme

    • -          orientačnej diagnostiky porúch učenia a správania
    • -        reedukačných programov
    • -          preventívnych aktivít, zameraných na rozvoj sociálnych zručností, grafomotoriky a metód učenia
    • -          korekčných programov (Mirabilis, Feuerstein, senzorická integrácia)

    Asistent učiteľa v úzkej spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prispeje svojou aktivitou k plynulejšej adaptácii žiakov na školský systém a prekonávaniu bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiakov. Asistent učiteľa bude

    • -         spoluorganizovať činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
    • -          pomôže s vykonávaním pedagogického dozoru počas prestávok
    • -          aktívne prispievať k tvorbe a príprave špeciálnych učebných pomôcok.
    • -          usmerňovať žiakov s poruchami pozornosti a inými ŠVVP,
    • -          nenásilným spôsobom pútať pozornosť žiakov tak, aby sa nik necítili vyčlenený či porazený, ale ani nepovšimnutý
    • -    prínosom pri vedení alebo napomáhaní s činnosťami voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných),
    • -   pomáhať pri historických a kultúrnych pamiatok s deťmi či pri účasti na spoločenských, športových a kultúrnych podujatiach
    • -      pomáhať spolupráci medzi rodinou a školou, nakoľko bude mať kvalitný prehľad o tom, čo sa s konkrétnym žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami deje v školskom prostredí a dokáže so zákonnými zástupcami dieťaťa hovoriť čo najčastejšie.
    V popoludňajších hodinách realizujeme akúsi formu poobednej školy s názvom Klub učenia hrou, kde sa žiaci prvého aj druhého stupňa majú možnosť naučiť efektívne stratégie učenia, použiť ich a taktiež sa pripraviť na vyučovanie. V tomto Klube bude k dispozícii školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. 
   • Tlačivá