• Špeciálny pedagóg

   • Blíži sa zápis do 1.triedy, ktorý sa v dôsledku situácie s opatreniami na ochranu zdravia, bude tento školský rok konať bez prítomnosti detí. Aj nám je ľúto, že nemáme možnosť sa s deťmi stretnúť, porozprávať, zahrať. Mrzí nás, že vám nevieme poradiť osobne pri stretnutí, aké oblasti by ste so svojím dieťatkom mohli do septembra ešte rozvíjať. 

    Ak stále váhate, či je vaša ratolesť už pripravená na školské povinnosti, zamyslite sa, ako je na tom v jednotlivých oblastiach, o ktorých píšeme tu.Určite využite možnosť poradenstva, ktoré ponúka CPPPaP Drieňová do odvolania prostredníctvom elektronickej komunikácie. Pre našu školu je to pani psychologička Kováčiková: kovacikova@cpppapba2.sk

    Ak chcete požiadať o odklad  začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale doručíte ich dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

    Ak má vaše dieťa špeciálne výchovno vzdelávacie potreby, doložíte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

    Ak požiadate o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho školského vyučovania.

    Ako môžete v domácom prostredí rozvíjať jednotlivé oblasti vášho predškoláka/preškoláčky?

    Každá aktivita, v ktorej spoločne niečo tvoríte, rozprávate sa s dieťaťom, počúvate jeho odpovede a nesúdite ich, určite prispieva k rozvíjaniu komunikačných zručností. Ak máte v týchto dňoch menej času a nápadov ako by ste si želali, skúste napríklad aplikáciu Welcome. Ponúka aktivity na rozvíjanie šiestich oblastí - sociálnych, komunikačných, motorických a emocionálnych zručností, ale aj zmyslového vnímania a kognitívnych (rozumových schopností). Ak sa chcete dozvedieť, prípadne si overiť, v ktorej oblasti je vaše dieťa pripravené a ktorú oblasť je potrebné ešte cielene rozvíjať, kliknite sem. Scríning je presne tá fáza diagnostiky, kedy sa s dieťatkom odborníci oboznamujú najprv prostredníctvom rozhovoru s vami, s rodičmi. Následne pracujú a komunikujú s dieťaťom, pozorujú jeho prejavy a výkony. Teraz máte jedinečnú príležitosť popísať správanie a prejavy dieťaťa a získať spätnú väzbu vďaka aplikácii. Ľudský kontakt nič nenahradí, ale vy ste s dieťatkom v kontakte aj v týchto časoch, preto si isto všímate mnohé veci, ktoré pomôžu ku kvalitnému skríningu. Verím, že nakoniec získate prehľad o tom, na akú oblasť vývinu je vhodné sa prostredníctvom hier zamerať a rozvíjať ju. 

    Prajem veľa zábavy, v prípade akýchkoľvek otázok mi píšte na 

    katarina.dobrovodska@zszelba.sk

     

     

    • Klub učenia hrou

    • Milí rodičia!


     Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu realizujeme v čase od 

     14.00 – 16.00 hod. stretnutia s názvom Klub učenia hrou

     Tu majú žiaci prvého aj druhého stupňa možnosť naučiť sa efektívne stratégie 

     učenia, použiť ich a taktiež sa pripraviť na vyučovanie. 

     V tomto Klube je k dispozícii školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. 

     Učenie zvyčajne prebieha v menších skupinkách medzi 14.00 – 15.00 hod. a 

     následne sa venujeme rozvoju komunikačných a sociálnych zručností 

     (spoločenské hry, tvorivá činnosť, pohybové hry).


     Ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo tento klub, vyplnenú prihlášku pošlite na adresu: klubuceniahrou@gmail.com

     katarina.dobrovodska@zszelba.sk

      

     Mám záujem, aby môj syn/moja dcéra ..............................................................

     navštevoval/a Klub učenia hrou v tieto dni : ...........................................................

     V čase:...................................................................................................................

     Kontakt:.......................................................................................

     Meno zákonného zástupcu:........................................................................

   • Mgr.et  Mgr. Katarína Dobrovodská

    katarina.dobrovodska@zszelba.sk

    Náplň práce

     1. Priama práca so žiakmi

    Najčastejšie pracujem so žiakmi, ktorí majú identifikované z poradne CPPPaP alebo CŠPPaP špecifické výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP). Práca môže prebiehať individuálne (len s jedným žiakom/žiačkou) alebo v skupinách podľa určeného rozvrhu. Na hodine sa venujeme rozvoju tých kognitívnych, čiastkových alebo sociálnych oblastí, ktoré boli na základe diagnostického vyšetrenia identifikované ako oslabené. Časť hodiny využívam aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód na vyučovaní v triede žiakom nepodarilo pochopiť.
    Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, pomôcky vyvinuté pre žiakov s poruchami učenia, pozornosti a aktivity, ako aj a edukačné počítačové programy či aplikácie. Dodržiavame  zásady špeciálno-pedagogickej intervencie.
    Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakmi, ktorými upevňujeme dôveru žiakov vo vlastné schopnosti, posilňujeme dôveru vo vzťahy medzi ľuďmi, stimulujeme aktivitu a snahu dieťaťa vzdelávať sa a tak ho motivovať do ďalšej práce.

    Priamo podieľam na výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením, na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu (IVP). V procese vyučovania poskytujem žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Taktiež vyučujem predmety špeciálnopedagogickej podpory:

    - terapeuticko-korekčné cvičenia (TKC) pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti

    - rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností pre žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami

    2. Práca s rodičmi

    Jendým z najvýraznejších faktorov pre efektívne fungovanie žiaka vo vzdelávacom systéme, ako aj v živote, je samozrejme rodič, jeho vzťah s dieťaťom a postok k príprave na vyučovanie, hodnoty rodiča a význam, aký pripisuje školskej úspešnosti svojho dieťaťa. Práve rodičia bývajú často tí, ktorí si prví všimnú, že ich dieťa má problém s určitou oblasťou, súvisiacou s osvojovaním si vedomostí a zručností. Ak má rodič otázky, nejasnosti či pochybnosti o tom, ako svojmu dieťaťu pomôcť v príprave na vyučovanie, môže si dohodnúť termín na konzultáciu prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Na spoločnom stretnutí (často aj s pedagógom žiaka) sa venujeme výmene skúseností o žiakovi, identifikujeme jeho silné a slabšie stránky, hľadáme cesty a metódy učenia vhodné pre konkrétne dieťa. V prípade potreby rodičom žiakov odporúčam kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (pre našu školu je to najčastejšie https://cpppapba2.sk/kontakty/).

    Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

    3. Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

    Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán (IVP) z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Pomáha riešiť problémy individuálne začlenených žiakov a pri vypracovaní IVP.
    Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

    4. Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

    Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. Koordinuje proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP. 

    Všetci začlenení (integrovaní) žiaci musia byť pravidelne sledovaní psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedení v lekárskej starostlivosti. Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a asistenti pedagóga.

    Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga:
    Učebne: sú priestranné, svetlé a miestnosti nerušené vonkajšími vplyvmi
    špeciálno-pedagogická učebňa vybavená manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

    Pomôcky:

    • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových a hmatových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty

    • rozvíjanie motoriky – plastelína, navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku,

    • jazyk a reč – programy DysCom, tablexia, upravené texty, Logico Picolo, quizlet, 
    • pomôcky zamerané  na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia

    Frekvencia cvičení:
    Začlenení žiaci majú svoj rozvrh, ktorý je upravený presne pre ich potreby, takže nie každý žiak s rovnakou poruchou pracuje so špeciálnou pedagogičkou rovnako často. Snažíme sa čo najviac prispôsobiť sa potrebám našich žiakov, preto sa frekvencia a obsah operatívne môže meniť.

    • podľa potreby pracuje školský špeciálny pedagóg so začlenenými žiakmi priamo v triede, realizuje náčuvy (pozorovania začlenených žiakov v ich prirodzenom školskom prostredí, t. j. v triede), 

    • podľa potreby a dohody s vyučujúcimi pracuje aj so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami (ktorí neboli začlenení)

     

    • Klub učenia hrou

    • Milí rodičia!
     Vďaka podpore Bratislavskeho samospravneho kraja  sme  pre vás pripravili sériu stretnutí zameraných na výchovné a vzdelávacie témy. Začíname už tento pondelok od 16.00
     Téma stretnutia je:
     Príprava na školu / príprava do školy
     Ak máte záujem sa zúčastniť, prosím, prihlaste sa uvedenim mena a telefonneho cisla na adrese:
     klubuceniahrou@gmail.com, 

     Dozviete sa ako dlho sa s deťmi učiť, ako nájsť systém prípravy na školu, aké funkcie deti zapájajú pri písaní, čítaní, počítaní. Spoznáte hry a cvičenia na rozvoj grafomotoriky, nácvik čítania a písania. 
     Workshop bude prebiehať v priestoroch školy na prvom poschodí pod vedením školskej psychologičky Zuzany Brunclíkovej a špeciálnej pedagogičky Kataríny Dobrovodskej.
     A ako bonus: bude k dispozícii aj káva, čaj a občerstvenie!
     Workshopy môžeme pravidelne realizovať aj vďaka podpore z Bratislavského samosprávneho kraja.
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje