• Na ľudovú nôtu

     • Dnes aj trošku ľudovej kultúry v našej škole.
      Vo 4.D sa žiaci tak ako aj po iné dni učili, akurát, že dnešný deň bol výnimočný, celé vyučovanie sa nieslo v dobovom duchu a harmónií pani učiteľka Vričanová im totiž učenie spestrila dobovým odevom Frivaldkým krokom z Rajeckej Lesnej-Frivaldu. 
      Ale ani našich najmenších prváčikov sme neobišli. Počas pobytu v školskom klube ich navštívila a vysvetlila, prečo je takto oblečená, čo ten odev obnáša a ako sa jednotlivé časti kroja volajú, kto tento odev nosil. Taktiež im popísala ako vyzeral chlapčenský odev a z čoho sa skladal. Svoj výklad zakončila ľudovou piesňou a s deťmi sa rozlúčila.

     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020

     • organizacia_vyucovania_od_26.10..pdf​​​​​​​

      • Dištančná forma vzdelávania prebieha cez platformu Google classroom a EduPage.
      • 1.stupeň (1.-4.ročník) vyučovanie prebieha prezenčne (žiaci chodia do školy – okrem nižšie uvedených termínov)
      • 2. stupeň (5.-9.ročník) prechádza na dištančnú formu  vzdelávania od 26.10. 2020 - prebiehať bude v online prostredí pomocou platformy Google classroom a EDUaPage
      • Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu, uverejneného na EDUPAGE
      • Jesenné prázdniny: 30.10.- 2.11.  a 6.11 - 9.11.2020 (vrátane).
      • Dňa 29.10. 2020- dištančné vzdelávanie CELÁ ŠKOLA (1. stupeň + 2. stupeň).
      • Dňa 05.11. 2020- dištančné vzdelávanie CELÁ ŠKOLA (1. stupeň + 2. stupeň).
      • Dištančná forma  vzdelávania je  pre všetkých žiakov povinná.  Zákonný zástupca je povinný  informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania, vrátane zdravotných problémov.
      • Neprítomnosť na on-line hodinách sa bude vykazovať vymeškanou hodinou v dochádzke.
      • Žiaci všetky informácie nájdu  na platforme Google classroom a EduPage.


      Mgr.Andrea Macháčová

     • Dary jesene

     • Milí rodičia a žiaci.

      Každý rok  v našej škole realizujeme aktivitu  pod názvom ,,Dary jesene“. Žiaci vopred   vyrábajú rôzne kreatívne výrobky z tekvíc a prírodných materiálov, ktoré následne prinesú do školy, u nás ich vo vestibule vystavíme a robíme si krásnu výstavku  na túto tému. Tento rok nebude výnimkou. Aktivita sa však, vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vydané opatrenia, uskutoční  trocha iným spôsobom.  Výstavku si urobíme vo virtuálnom ( online) priestore.  

      Znamená to, že Vaše kreatívne výrobky  z tekvíc a prírodných materiálov si môžete vyrobiť doma  a v dňoch od 19.10 do 1.11.2020  poslať ich fotku  na emailovú adresu: jana.feckova@zszelba.sk

      Následne sa uskutoční prvé kolo výberu výrobkov (fotografií), v ktorom pedagogickí zamestnanci školy vyberú 20 výrobkov (fotiek). Víťazi prvého kola postúpia do online hlasovania na portáli edupage, kde  budete môcť aj Vy, rodičia našej školy, v dňoch od 9.11 – 13.11 hlasovať za výrobok, ktorý sa vám najviac páči. Tri výherné výrobky (fotografie ) budú ocenené a dostanú cenu, ktorú im odovzdá pani riaditeľka. Všetci zúčastnení dostanú cenu za účasť.

      Už teraz sa tešíme na Vaše kreatívne výrobky a dúfame, že Vás aj v takejto neľahkej situácii neopúšťa radosť z práce a túžba tvoriť zaujímavé veci.

     • Vitamínová bomba v VIII. odd. ŠKD

     • Deti z VIII. odd. vedia, že najlepšia obrana proti chrípke v jesennom období je prijímať veľa vitamínov vo forme ovocia a zeleniny. Preto sme si v ŠKD urobili misy plné vitamínov. Do prípravy sa zapojili všetci a pekne medzi sebou spolupracovali. Keď bolo všetko pripravené spoločne sme si zamaškrtili.

      Soňa Pavlovičová, vychovávateľka ŠKD

     • Týždeň zdravej výživy

     • Každý rok sa na našej škole koná akcia pod názvom ,,Týždeň zdravej výživy“, kde žiaci môžu nielen vyhrať zaujímavé ceny - zdraviu prospešné, ale sa môžu zabaviť a niečo sa nové o zdravej výžive naučiť. Keďže momentálna situácia nám neumožňuje zapojiť sa do tohto týždňa tak, ako po minulé roky. Rozhodli sme sa zapojiť do tohto týždňa aspoň tematicky - symbolicky.

      Zdravá výživa a dodržiavanie pravidelného pitného režimu sú dve najdôležitejšie veci k dobrému a hlavne dlhému životu, na ktoré sa veľmi často zabúda. Preto  sme sa rozhodli aj my- ZŠ Železničná  v týždni od 12.10. do 16.10. 2020 zamerať  práve na podporu zvýšenej spotreby zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov.... Vlastne všetko, čo by malo byť súčasťou každodenného jedálnička  žiaka a mal by v tomto duchu pokračovať nielen počas tohto týždňa, ale aj po celý život. Hovorí sa : ,, Čo sa za mlada naučíš na starobu, ako keby si našiel.“

      Preto sa tento týždeň bude niesť v duchu zdravia a farieb, aby sme sa zladili a v tejto neľahkej situácii nezabudli na potraviny, ktoré  sa podieľajú nie malou súčasťou na našom zdraví. Budeme veľmi radi, ak  sa do tejto akcie zapojíte aj keď len symbolicky- tematicky.

      Pondelok  12.10.- ,,Zeleno-červený deň“ – Ovocie a zelenina...

      Utorok 13.10. -,,Biely deň“ – Mlieko a mliečne výrobky

      Streda 14.10. - ,,Farebný deň“ – Vyvážená strava.

      Štvrtok 15.10. - ,,Hnedý deň“- Orechy, oriešky

      Piatok 16.10.- ,,Modrý deň“ – Voda, pitný režim

      Počas týchto dní sa žiaci aj pedagógovia môžu obliekať do farby dňa. Budú sa oboznamovať teoreticky a aj prakticky so zdravými potravinami a pitným režimom , ktoré sú nevyhnutné pre celkový zdravý vývin a rast nielen žiakov, ale aj dospelých.

     • Biela pastelka

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať krásnych 155,66,-€.Mgr. Radovan Obický a detský parlament

     • Výsledky volieb do rady školy

     • Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava

                                                                                                  

      Výsledky z volieb členov do Rady školy pri ZŠ Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa

       

      Na základe výzvy zriaďovateľa č. 991/7909/2020/ŠKS/IW ohľadom ustanovenia Rady školy pri ZŠ Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa na ďalšie funkčné obdobie z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole na Železničnej ulici v Bratislave dňom 17.05.2020, oprávnení voliči volili zástupcov Rady školy.

      Za zástupcov pedagogických zamestnancov sa volili 2 členovia.

      Za zástupcov nepedagogických zamestnancov sa volil 1 člen.

      Za zástupcov z radov rodičov sa volili 4 členovia.

       

      Voľby sa uskutočnili v priestoroch Základnej školy na Železničnej ulici v Bratislave dňa 21.09.2020.

      Na základe výsledkov volieb boli do Rady školy zvolení :

       

      1) Mgr. Jana Benedikovičová, zástupca z radov rodičov

      2) Mária Bestenreinerová, zástupca z radov rodičov

      3) Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD, zástupca z radov pedagogických pracovníkov

      4) Rút Greizingerová, zástupca z radov rodičov

      5) Jana Kanská, zástupca z radov nepedagogických pracovníkov

      6) Mgr. Dana Majdová, zástupca z radov pedagogických pracovníkov

      7) Mgr. Monika Pôbišová, zástupca z radov rodičov

       

       

       

      V Bratislave, dňa 21.09.2020

     • Prevádzka a režim školy od 5.októbra 2020

     • prevadzka_skoly_september_oktober_web.pdf

      Základná škola, Železničná 14,821 07 Bratislava

      Prevádzka a vnútorný režim školy od 5.10.2020 Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

      V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva a pokynom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienkya vnútorný režim školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 5.10.2020

      • Škola bude mať prevádzku od 7.20 hod do 17.00 hod.
      • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.20 do 8.00 hod..
      • Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov doškoly.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, inýpríznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorovškoly.
      • V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťaa umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne aosobne prevziať.
      • Všetci žiaci sú povinní v priestoroch budovy školy nosiť rúška.
      • Každý žiak bude nosiť do školy 2 rúška, bude mať papierové vreckovky a odporúčame aj vlastnýdezinfekčný (antivirálny) prostriedok k použitiu.
      • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmipri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený formou aplikácie edupage:
      •  Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štítvšade vo vnútorných priestoroch školy.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Triedy sa nedelia na skupiny, telená a športová výchova, loptové hry, základy tanca sa realizuje výlučnevo vonkajších priestoroch školy, v školskom športovom areáli, na dopravnom ihrisku v prípadenepriaznivého počasia bude teoretická príprava v triede.
      • Žiaci sa nedelia na skupiny (ANJ,NEJ,NV,ETV a pod). Vyučovanie prebieha po triedach ako celkoch.Voliteľné hodiny na 1.stupni: loptové hry, základy tanca, umenie hrou, logika prebiehajú v triedach.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchovalebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľapotreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

      Žiak je povinný

      •  nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy.
      • po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, Okremškolských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič inédo školy nenosí.
      • Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.
      • Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použitíodhodí do koša.
      • Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

      Stravovanie v školskej jedálni

      • Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.
      • V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu a nie sú zo stravovania odhlásení
      • Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 7.30 hod., kedynechce odobrať stravu.
      • Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.
      •  Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po triedach podľa stanovenéhoharmonogramu.
      •  Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) avydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s bezdotykovým dávkovačomdezinfekcie.
      • Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.
      •  Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

      Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

      • ​​​​​​​ŠKD bude v prevádzke do 17:00 hod.
      • V čase od obeda do 17:00 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou.
      • V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.
      • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod aodchod dieťaťa v danom čase.

      ​​​​​​​Zákonný zástupca

      •  Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebenasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu obezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvoduakéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo sanachádza na www.zszelba.sk, www.minedu.sk
      •  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejtosituácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      •  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnymhygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
      • rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakomCOVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti ačuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
      •  berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutnéumiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladnevyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorýnásledne kontaktuje pediatra dieťaťa.
      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školya pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
      •  dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomtodokumente,
      • rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania,
      • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
      • rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy​​​​​​​

      Harmonogram príchodov žiakov

       

      Žiaci vchádzajú do budovy školy tromi vchodmi:

      hlavným vchodom ,vchodom z átria B bloku a vchodom z átria v C bloku v čase určenom pre triedu.

      čas     Hlavný vchod            Átrium B          Átrium C

       

      7:20          I.A,C                     I.B,D                 V.C

      7:25        III.A,B                     II.A,B               VI.C,VII.B

      7:30        III.C,D                    II.C,D               VII.C,VII.A

      7:35       IV,B,IV,C                 IV.A,VI.A           VIII.A

      7:40       IV.D,V.A                  V.B                    VIII.B

      7:45       IX.A,VIII.C              VI.B                   IX.B

       

      Úprava zvonenia

       

      7.20 – 7:55 – ranné aktivity, nástup do školy

      prvá hodina - 8.00 – 8:45

      druhá hodina – 8:50 – 9:35 desiatová prestávka

      tretia hodina – 9.55– 10.40

      štvrtá hodina – 10.45 – 11.30

      piata hodina – 11.35 – 12.20

      šiesta hodina – 12.25 – 13.10

      Obed – 11.30 – 14.30 – podľa harmonogramu

      17.00 – končí popoludňajšia činnosť v ŠKD

       

      Žiaci majú maximálne 6 vyučovacích hodín.

      Krúžková činnosť v popoludňajších hodinách sa nerealizuje.

      Vstup rodičov do školy je zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp.e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky

      Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v oranžovej fáze, príp.v červenej fáze bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ

      Mgr.Andrea Macháčová

      riaditeľka školy