• Staňte sa naším fanúšikom

    • Školský vzdelávací program ponúka:

      

     • vyučovanie cudzích jazykov  - anglický jazyk od 1.ročníka, nemecký jazyk od 3. ročníka
     • voliteľný predmet pre 1.stupeň zameraný na osobnostný rozvoj žiaka – Loptové hry, Základy tanca, Logika
     • pre 2.stupeň rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov, tvorivého myslenia žiakov a posilnené vyučovanie cudzích jazykov.

      

     Dôraz sa kladie aj na komunikáciu a prezentáciu a rozvoj životných zručností. Je veľká snaha naučiť žiakov využitiu teoretických vedomostí v praktickom živote formou zážitkového učenia.  Svoje schopnosti majú možnosť žiaci prezentovať v rámci Projektiády – konferencie najúspešnejších projektov roka.

     Venujeme sa žiakom s poruchami učenia a správania sa a žiakom s pervazívnymi poruchami. V škole pracuje školský podporný tím- asistenti učiteľa a školské špeciálne pedagógičky v úzkej spolupráci so školským psychológom. Žiaci s poruchami vo veľkej miere využívajú možnosť uvoľnenia sa v šatkách, kde absolvujú cvičenia na elimináciu negatívnych vplyvov.

     Školský vzdelávací program základnej školy je postavený na 5 pilieroch vzdelávania, na ktorých bezpečne  rastie  budúca profesionalita každého odchovanca našej školy.

     1. Jazyková príprava

     • Anglický jazyk od 1.roč., nemecký jazyk od  3.ročníka
     • Projekty a olympiády v cudzom jazyku, literárna tvorba v anglickom jazyku
     • Angličtina hrou, Výuka niektorých predmetov v cudzom jazyku –metóda CLIL
     • Anglický týždeň s native speaker-om

      

     2. Personalizované učenie

     • Čo viem, čo dokážem, v čom vyniknem... podpora talentu
     • Možnosť vyniknúť každému jednotlivcovi v tom, čo rád robí 
     • Popredné umiestnenia v mnohých súťažiach – Metropola, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, Mladý záchranár
     • Výborné výsledky Testovania 9, I-bobor, Pikopretek,
     • Výber voliteľného predmetu už od 1. ročníka  podľa nadania a záujmu dieťaťa  - loptové hry, základy tenisovej prípravy, základy tanca a umenie hrou
     • Posilnené vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov
     • Detský parlament
     • Prezentácie ročníkových prác

      

     3. Zážitkové učenie

     Najprirodzenejší spôsob získavania  informácií , prináša zážitok a nadšenie z procesu učenia má 90% úspešnosť.

     Výhody zážitkového učenia :

     • Priamy kontakt s novými vedomosťami – Návšteva farmy, Hvezdárne, Technické múzeum, Dom morí, Slov.nár. múzeum, výstavy, hrady a zámky...nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
     • Prezentácia projektových prác zo zažitých poznatkov
     • Vžívanie sa do zverených rolí – využívanie prostredia na realizáciu  projektov priamo v teréne
     • Spolupráca  tímu – socializácia – kolektívne projekty – Mladý bratislavský fotoreportér

      

     4. Šport a zdravie

     Nič nie je drahšie a cennejšie ako zdravie, o ktoré sa musíme starať celý život

     • Športové  a plavecké kurzy v prírode, školy v prírode, zimné a jarné ozdravovacie pobyty
     • Široká ponuka športových krúžkov, deň zdravej výživy a mlieka
     • Ozdravovací pobyt pri mori
     • Športový deň pre rodičov a priateľov školy
     • Významné umiestnenia na okresných a krajských súťažiach  - Liga za duševné zdravie, Coca cola cup, McDonald cup, Atletický míting,  stolnotenisové, futbalové turnaje...
     • Spolupráca so športovými  klubmi -  ŠK Vrakuňa, STZ, ŠKP, SZUŠ...

      

     5. Celodenná integrovaná starostlivosť o žiakov a ich rodičov

     • profesionalita a odbornosť, ľudský prístup, ústretovosť
     • bohatý a edukatívny program v ŠKD
     • nové vybavenie tried a jedálne
     • Smart wall paint (chytré tabule)
     • zrekonštruované sociálne zariadenia
     • 200 m atletická dráha s EPDM povrchom, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, telocvičňa so športovým  PU povrchom
     • odborné učebne – jazykov, prírodovedných predmetov, informatiky, interaktívne tabule
     • spoločné aktivity školy a rodičov – tvorivé dielne, športový deň, vianočné trhy, školský ples...
     • individuálny pomoc žiakom a rodičom – odborná pomoc školského psychológa a špeciálneho pedagóga

      

     Spolupráca s rodičmi

     Počas školského roka sa organizuje v spolupráci s rodičmi 5 aktivít, ktoré sa tešia veľkému záujmu širokej verejnosti:

     • Dary jesene – prehliadka tvorivosti žiakov s prírodným materiálom
     • Vianočné trhy – slávnostná akadémia s občerstvením pre rodičov
     • Školský ples  - ukončenie fašiangov v škole
     • Veľkonočné tradície – rozvoj tvorivosti a nápaditosti s jarnými tradíciami, Deň rodiny – športové dopoludnie rodičov, pedagógov a žiakov.
     • Projektiáda- prezentácie ročníkových prác žiakov

      

     Budova školy je rozčlenená na niekoľko blokov. V budove sú 2 telocvične so špeciálnym športovým povrchom vhodným pre väčšinu športov.  V škole je aj niekoľko odborných učební – jazyková, fyzikálno-geografická, biologická, jazykové, umenovedná, učebne informatiky, knižnica, jedáleň a pod.