• Profil školy

     • Školský vzdelávací program ponúka:

       

      • vyučovanie cudzích jazykov  - anglický jazyk od 1.ročníka, nemecký jazyk od 3. ročníka
      • voliteľný predmet pre 1.stupeň zameraný na osobnostný rozvoj žiaka – Loptové hry, Základy tanca, Umenie hrou, Základy tenisovej prípravy
      • pre 2.stupeň rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov, tvorivého myslenia žiakov a posilnené vyučovanie cudzích jazykov.

       

      Dôraz sa kladie aj na komunikáciu a prezentáciu a rozvoj životných zručností. Je veľká snaha naučiť žiakov využitiu teoretických vedomostí v praktickom živote formou zážitkového učenia.  Svoje schopnosti majú možnosť žiaci prezentovať v rámci Projektiády – konferencie najúspešnejších projektov roka.

       

      Venujeme sa žiakom s poruchami učenia a správania sa a žiakom s pervazívnymi poruchami. V škole pracuje inkluzívny tím -asistenti učiteľa a špeciálny pedagóg v úzkej spolupráci so školskými psychológmi. Žiaci s poruchami vo veľkej miere využívajú možnosť uvoľnenia sa v šatkách, kde absolvujú cvičenia na elimináciu negatívnych vplyvov.

       

      Školský vzdelávací program základnej školy je postavený na 5 pilieroch vzdelávania, na ktorých bezpečne  rastie  budúca profesionalita každého odchovanca našej školy.

      1. Jazyková príprava

      • Anglický jazyk od 1.roč., nemecký jazyk od  3.ročníka
      • Projekty a olympiády v cudzom jazyku, literárna tvorba v anglickom jazyku
      • Angličtina hrou, Výuka niektorých predmetov v cudzom jazyku –metóda CLIL
      • Anglický týždeň s native speaker-om

       

      2. Personalizované učenie

      • Čo viem, čo dokážem, v čom vyniknem... podpora talentu
      • Možnosť vyniknúť každému jednotlivcovi v tom, čo rád robí 
      • Popredné umiestnenia v mnohých súťažiach – Metropola, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, Mladý záchranár
      • Výborné výsledky Testovania 9, I-bobor, Pikopretek,
      • Výber voliteľného predmetu už od 1. ročníka  podľa nadania a záujmu dieťaťa  - loptové hry, základy tenisovej prípravy, základy tanca a umenie hrou
      • Posilnené vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov
      • Detský parlament
      • Prezentácie ročníkových prác

       

      3. Zážitkové učenie

      Najprirodzenejší spôsob získavania  informácií , prináša zážitok a nadšenie z procesu učenia má 90% úspešnosť.

      Výhody zážitkového učenia :

      • Priamy kontakt s novými vedomosťami – Návšteva farmy, Hvezdárne, Technické múzeum, Dom morí, Slov.nár. múzeum, výstavy, hrady a zámky...nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
      • Prezentácia projektových prác zo zažitých poznatkov
      • Vžívanie sa do zverených rolí – využívanie prostredia na realizáciu  projektov priamo v teréne
      • Spolupráca  tímu – socializácia – kolektívne projekty – Mladý bratislavský fotoreportér

       

      4. Šport a zdravie

      Nič nie je drahšie a cennejšie ako zdravie, o ktoré sa musíme starať celý život

      • Športové - futbalové a tenisové triedy
      • Športové  a plavecké kurzy v prírode, školy v prírode, zimné a jarné ozdravovacie pobyty
      • Široká ponuka športových krúžkov, deň zdravej výživy a mlieka
      • Ozdravovací pobyt pri mori
      • Športový deň pre rodičov a priateľov školy
      • Významné umiestnenia na okresných a krajských súťažiach  - Liga za duševné zdravie, Coca cola cup, McDonald cup, Atletický míting,  stolnotenisové, futbalové turnaje...
      • Spolupráca so športovými  klubmi -  ŠK Vrakuňa, STZ, ŠKP, SZUŠ...

       

      5. Celodenná integrovaná starostlivosť o žiakov a ich rodičov

      • profesionalita a odbornosť, ľudský prístup, ústretovosť
      • bohatý a edukatívny program v ŠKD
      • nové vybavenie tried a jedálne
      • Smart wall paint (chytré tabule)
      • zrekonštruované sociálne zariadenia
      • 200 m atletická dráha s EPDM povrchom, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, telocvičňa so športovým  PU povrchom
      • odborné učebne – jazykov, prírodovedných predmetov, informatiky, interaktívne tabule
      • spoločné aktivity školy a rodičov – tvorivé dielne, športový deň, vianočné trhy, školský ples...
      • individuálny pomoc žiakom a rodičom – odborná pomoc školského psychológa a špeciálneho pedagóga

       

      Spolupráca s rodičmi

      Počas školského roka sa organizuje v spolupráci s rodičmi 5 aktivít, ktoré sa tešia veľkému záujmu širokej verejnosti:

      • Dary jesene – prehliadka tvorivosti žiakov s prírodným materiálom
      • Vianočné trhy – slávnostná akadémia s občerstvením pre rodičov
      • Školský ples  - ukončenie fašiangov v škole
      • Veľkonočné tradície – rozvoj tvorivosti a nápaditosti s jarnými tradíciami, Deň rodiny – športové dopoludnie rodičov, pedagógov a žiakov.
      • Projektiáda- prezentácie ročníkových prác žiakov

       

      Budova školy je rozčlenená na niekoľko blokov. V budove sú 2 telocvične so špeciálnym športovým povrchom vhodným pre väčšinu športov.  V škole je aj niekoľko odborných učební – jazyková, fyzikálno-geografická, biologická, jazykové, umenovedná, učebne informatiky, knižnica, jedáleň a pod.