• Naša škola je zameraná na všestranný rozvoj žiakov, osobnostný rast s dôrazom na rozvoj individuality a talentu.

   Školský vzdelávací program ponúka

   • vyučovanie cudzích jazykov  - anglický jazyk od 1.ročníka, nemecký jazyk od 3. ročníka
   • voliteľný predmet pre 1.stupeň zameraný na osobnostný rozvoj žiaka – Loptové hry, Základy tanca, Umenie hrou, Základy tenisovej prípravy
   • pre 2.stupeň rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov, tvorivého myslenia žiakov a posilnené vyučovanie cudzích jazykov.

   Dôraz sa kladie aj na komunikáciu a prezentáciu a rozvoj životných zručností. Je veľká snaha naučiť žiakov využitiu teoretických vedomostí v praktickom živote formou zážitkového učenia.  Svoje schopnosti majú možnosť žiaci prezentovať v rámci Projektiády – konferencie najúspešnejších projektov roka.

   Venujeme sa žiakom s poruchami učenia a správania sa a žiakom s pervazívnymi poruchami. V škole pracuje inkluzívny tím - 5 asistentov učiteľa a špeciálny pedagóg v úzkej spolupráci so školskými psychológmi. Žiaci s poruchami vo veľkej miere využívajú možnosť uvoľnenia sa v šatkách, kde absolvujú cvičenia na elimináciu negatívnych vplyvov.

   Spolupráca s rodičmi

   Počas školského roka sa organizuje v spolupráci s rodičmi 5 aktivít, ktoré sa tešia veľkému záujmu širokej verejnosti:

   • Dary jesene – prehliadka tvorivosti žiakov s prírodným materiálom
   • Vianočné trhy – slávnostná akadémia s občerstvením pre rodičov
   • Školský ples  - ukončenie fašiangov v škole
   • Veľkonočné tradície – rozvoj tvorivosti a nápaditosti s jarnými tradíciami, Deň rodiny – športové dopoludnie rodičov, pedagógov a žiakov.

   Budova školy je rozčlenená na niekoľko blokov. V budove sú 2 telocvične so špeciálnym športovým povrchom vhodným pre väčšinu športov.  V škole je aj niekoľko odborných učební – jazyková, fyzikálno-geografická, biologická, jazykové, umenovedná, učebne informatiky, knižnica, jedáleň a pod.