• Oznam žiakom stravujúcim sa v školskej jedálni

  Denný poplatok za obed

  1.- 4. ročník:      2,10 €

  5.- 9. ročník:      2,30 €

  1.- 9. ročník:      15,- € /paušálna réžia za každý mesiac/

  Režijné náklady sa hradia pokiaľ sa žiak stravoval počas mesiaca minimálne 1 deň.

  S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

  Dotácia na stravu sa od 01.09.2023 bude poskytovať v sume:

  - 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

  - 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

  Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania z akéhokoľvek dôvodu ( napr. ochorenie, návšteva lekára a pod. ), rodič je POVINNÝ najneskôr do 7:30 hod. toho dňa odhlásiť dieťa zo stravovania a to výlučne formou odhlásenia stravy cez www.eskoly.sk .

  Odhlásenie formou e-mailu alebo telefonicky nie je možné a nebude akceptované.

   V prípade, že rodič včas svoje dieťa z odberu stavy neodhlási, alebo si žiak obed nedoberie – nie je prihlásený čipom na odber obeda, je povinný uhradiť stravu za daný deň v plnej výške.

   

  Výška úhrady

  Suma na úhradu stravy + variabilný symbol + č. účtu je uvedená na www.eskoly.sk

  cez prihlasovacie údaje každého žiaka.

  /Údaje na úhradu stravného ............   Variabilný symbol.........     č. účtu IBAN............/

  Každý  mesiac v dňoch 15.-17.-teho, bude aktualizovaná suma na úhradu stravného na nasledujúci mesiac pre každého stravníka.

  Platbu je potrebné zrealizovať do 25-teho dňa v danom mesiaci na mesiac nasledujúci.

  /napr.na mesiac október 2023 je potrebné uhradiť stravné do 25. septembra 2023/

   

  Spôsob úhrady

  Bankovým prevodom

  IBAN:  SK880200 0000 0016 4595 6055

  Var. Symbol: je uvedený v eskoly ( cez vaše prihlasovacie údaje)

  Popis transakcie/správa pre prijímateľa:   uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

  Prosím o dôsledné vyplnenie údajov, nakoľko nie vo všetkých prípadoch zodpovedá meno  a priezvisko  dieťaťa priezvisku zákonného zástupcu, resp. osoby, ktorá uskutočnila prevod.

  Pri úhradách  zrealizovaných do 25-teho dňa v mesiaci nie je potrebné zasielať potvrdenie o platbe e-mailom!

   

  Prihlásenie na stravu – strava na výber z dvoch jedál

  Žiak, ktorého zákonný zástupca požiadal o dotáciu na stravu je automaticky prihlásený na stravovanie každý mesiac - už od prvého dňa na obed č. 1.

  Žiaci /zákonní zástupcovia/ majú možnosť výberu z dvoch pripravovaných jedál denne.

  Výber jedál je možný výlučne cez www.eskoly.sk. Každý žiak /zákonný zástupca/ má prístupové heslo do aplikácie.

  Výber jedál je možné zrealizovať od štvrtka do nedele /14.00 hod./ na nasledujúci týždeň.

  /pri výbere obeda č.2 je potrebné iba daný štvorček vyznačiť a obed č. 1 nezmazávať – bude odstránený automaticky/.

  Výber jedál v danom (prebiehajúcom)  týždni nebude akceptovaný.

   

  Odhlásenie zo stravy

  Odhlasovanie zo stravy je možné len cez www.eskoly.sk na daný deň najneskôr do 7.30 hod.

  Odhlasovanie cez e-mail a telefonicky nie je možné

   

  Čipový systém

  Čip na stravu je potrebné nosiť DENNE. Bez čipu žiak nemá nárok na stravu

  V prípade  straty alebo poškodenia čipu je rodič povinný  túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ

  /e-mail: helena.juranyiova@zszelba.sk/  a následne zakúpiť  nový čip. Suma na úhradu nového čipu je 2,- €.

  Pri trvalom odhlásení  zo stravy  –  potrebné informovať vedúcu školskej jedálne                                  /e-mail:  helena.juranyiova@zszelba.sk/ a po vrátení čipu, sa suma – záloha za čip 2,- € vráti zákonnému zástupcovi na účet. Čip nesmie byť poškodený ani nijakým spôsobom označený.

  Pred trvalým odhlásením musí stravník vyrovnať všetky záväzky.