• Jedáleň školy

  • prihlasovanie a odhlasovanie obedov:

   na email: helena.juranyiova@zszelba.sk
   cez web: www.eskoly.sk
   osobne: v kancelárii jedálne, príslušný deň 7.00-7.30, nasledujúce do 14.00

   cena stravného lístka: 1.stupeň 1,21 eura                     
                                        2.stupeň 1,30 eura                    
                                        réžia      10,00 eur mesačne
   cena čipu: 2 eurá

   Systém vydávania obeda je na čip. Čip je neprenosný, nesie jedinečný kód každého stravníka a slúži počas celej doby stravovania. V prípade straty, alebo poškodenia je rodič povinný túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ a následne zakúpiť nový čip. Po skončení obdobia stravovania, po vrátení čipu, bude poplatok 2 eurá vrátený prostredníctvom bankového prevodu.

   správna úhrada a realizácia platby stravného:


   bankové spojenie ŠJ
   IBAN: SK 8802000000001645956055
   Variabilný symbol: je uvedený na šeku žiaka
   Konštantný symbol: 308
   popis transakcie/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka + trieda, ktorú navštevuje

   Prosím o dôsledné vyplnenie údajov, nakoľko nie vo všetkých prípadoch zodpovedá meno dieťaťa priezvisku osoby, ktorá stravu uhrádza.

   Stravné je potrebné uhradiť do 25. dňa v mesiaci a do posledného dňa v mesiaci  potvrdenie o zaplatení zaslať na mail: helena.juranyiova@zszelba.sk 

   Potvrdením o zaplatení sa rozumie  ústrižok poštovného poukazu alebo výtlačok z internetbankingu. Na základe potvrdenia bude čip aktivovaný nasledujúci deň.