• prihlasovanie a odhlasovanie obedov:
  02/45247028,   helena.juranyiova@zszelba.sk

  na príslušný deň od 7.00 do 7.30
  na nasledujúce dni od 7.00 do 14.00

  cena stravného lístka: 1.stupeň 1,09 eura
                                       2.stupeň 1,16 eura
                                       réžia      3,00 eurá mesačne
  cena čipu: 2 eurá

  Systém vydávania obeda je na čip. Čip je neprenosný, nesie jedinečný kód každého stravníka a slúži počas celej doby stravovania. V prípade straty, alebo poškodenia je rodič povinný túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ a následne zakúpiť nový čip. Po skončení obdobia stravovania, po vrátení čipu, bude poplatok 2 eurá vrátený prostredníctvom bankového prevodu.

  správna úhrada a realizácia platby stravného:


  bankové spojenie ŠJ
  IBAN: SK 8802000000001645956055
  Variabilný symbol: je uvedený na šeku žiaka
  Konštantný symbol: 308
  popis transakcie/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka + trieda, ktorú navštevuje

  Prosím o dôsledné vyplnenie údajov, nakoľko nie vo všetkých prípadoch zodpovedá meno dieťaťa priezvisku osoby, ktorá stravu uhrádza.

  Stravné je potrebné uhradiť do 25. dňa v mesiaci a do posledného dňa v mesiaci odovzdané potvrdenie o zaplatení t.j. ústrižok poštovného poukazu(časť s okrúhlou pečiatkou), alebo výtlačok z internetbankingu. Na základe potvrdenia bude čip každý mesiac aktivovaný.