•    

    Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční v dňoch

    8.4.2022 (piatok) a 9.4.2022 (sobota)

    Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať bez účasti detí podľa nasledujúcich pravidiel:

     

    1. Prihlásenie dieťaťa je prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na www.zszelba.sk v záložke Zápis do 1.ročníka, alebo priamo kliknúť sem.
    2. Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku, najneskôr do piatku 8.4.2022. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov na prihláške.
    3. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške osobne- v čase konania zápisu (8.4.2022 od 14:30-18:00 hod. a 9.4.2022 od 8:00-12:00 hod.), spolu s vytlačenou a oboma rodičmi podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentmi, ktoré sú potrebné k zápisu (nájdete nižšie). 
    4. V prípade, ak sa zákonní zástupcovia, ktorí majú podanú elektronickú prihlášku, ale z objektívnych dôvodov sa nemôžu dostaviť na overenie správnosti údajov v prihláške, škola akceptuje aj zasielanie materiálov na zápis nasledovným spôsobom: všetky materiály potrebné k zápisu musia byť podpísané oboma zákonnými zástupcami, nascanované a priložené ako príloha v maile. Príloha musí byť zaheslovaná. Názov prílohy: meno a priezvisko dieťaťa. Heslo: rodné číslo dieťaťa, bez lomítka. Materiály je potrebné poslať na e-mail: office@zszelba.sk. 
    5. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemali možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa osobne 8.4.2022 (piatok) 14.30 hod. – 18.00 hod. a 9.4.2022 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.
    6. V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť, materská škola vydá rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (odklad) s informovaným súhlasom rodiča. Kópia rozhodnutia je súčasťou prihlášky do základnej školy.

     

    Rodičia musia mať respirátor a vlastné pero.

     

    Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

    • Rodný list dieťaťa,
    • Občiansky preukaz (identifikačnú kartu) oboch zákonných zástupcov, pre overenie údajov v prihláške. V prípade, že z objektívnych dôvodov sa jeden zo zák. zástupcov nemôže zúčastniť, je potrebná na overenie údajov fotokópia OP nezúčastneného.
    • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
    • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie) 
    • vytlačenú a podpísanú elektronickú  prihlášku do 1. ročníka
    • v prípade mimorajónneho dieťaťa aj žiadosť o prijatie mimo rajónu školy
    • Protokol o zápise

     

    Potrebné dokumenty si stiahnete tu:

    Protokol_o_zapise_dietata_(1).doc

    Prijatie__ziaka_do_I._rocnika_mimo_skolskeho_obvodu_-_ziadost(1).pdf

    CESTNE__PREHLaSENIE.docx

     

    Zoznam ulíc, ktoré patria do obvodu ,rajónu Základnej školy Železničná 14:

    Anízová, Arménska, Bazalková, Borovicová, Bučinová č. 2 – 14, Čučoriedková, Egrešová, Estónska č. 11 – 27 a 43 – 53, Hlohová, Hradská č.1 – 89 a č. 2 – 138, Imelová, Kríková, Leknová, Levanduľová, Majerská, Malodunajská, Modricová, Mostná, Nechtíková, Pod gaštanmi, Podbeľová, Podunajská č. 36 – 56, Poľnohospodárska č. 1 - 31, Priehradná, Rajecká č. 1 - 29, Rascová, Skorocelová, Šípová, Šíravská, Tymiánová, Železničná, žiaci prihlásení na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa – mestská časť.

     

    Informácie o povinne voliteľných predmetoch nájdete tu enlightenedVolitelne_predmety.pdf

     

     

    Milí rodičia, školské pomôcky pre žiakov 1.ročníka objednáva škola.

    Školské pomôcky sú pomôcky, nástroje a pracovné materiály, ktoré bude vaše dieťa dennodenne, resp. na pravidelnej báze využívať pri svojej „práci“ u nás v škole.  

    Pomôcky obsahujú sadu predpisových zošitov k Šlabikáru, ktorý škola používa , sadu zošitov na ostatné predmety, farbičky, vodové  a temperové farby, výkresy, štetce, nožnice, farebné výkresy, gumu, ceruzky, plastelínu a iné pomôcky  potrebné do 1.ročníka.

    Spoločným nákupom pomôcok pre žiakov 1.ročníka sa snažíme odbremeniť Vás rodičov od zháňania pomôcok pre Vaše dieťa, a zároveň zabezpečujeme najpotrebnejšie  a najmä jednotné pomôcky pre celú triedu.  

    Z Vašej strany, milí rodičia,  je k nástupu Vášho dieťaťa do prvého ročníka k nám do školy, potrebné zabezpečiť už iba školskú aktovku a prezuvky.

    Predmetnú sadu pomôcok rodič uhradí až pri nástupe dieťaťa do školy.