•  Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční v dňoch:

     

    14.4.2023 (piatok) v čase 14:00 - 18:00 hod.

    a

    15.4.2023 (sobota) v čase 8:00 - 12:00 hod.

     

    Zápis bude prebiehať prezenčne, v prítomnosti detí.

     

     

    Postup zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka:

     

    • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
    • To, či je pre Vaše dieťa naša škola tzv. spádová, môžete zistiť tu: mapa školských obvodov
    • Zápis dieťaťa je potrebné uskutočniť prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na našej webovej stránke v sekcii Zápis do 1.ročníka, alebo priamo kliknutím sem

             

     

               Ako vyplniť elektronickú prihlášku?

     

    • elektronickú prihlášku vyplnia obaja zákonní zástupcovia, najneskôr do piatka 14.4.2023;
    • potrebné je vyplniť všetky polia v prihláške, nielen povinné;
    • nutné je vyplniť údaje oboch zákonných zástupcov, za správnosť údajov v prihláške je zodpovedný zákonný zástupca;
    • v prihláške je potrebné dbať na zadávanie údajov s diakritikou (správne zadať veľké a malé písmená, dĺžne, mäkčene, dve bodky, čiarky a pod.), nakoľko všetky tieto údaje sú pre školu podkladom na prípadné ďalšie štúdium dieťaťa v našej škole;
    • pri zisťovaných údajov oboch zákonných zástupcov sa nachádza políčko "číslo elektronickej schránky". Do tohto políčka je potrebné zadať číslo elektronickej schránky, ktorú má zákonný zástupca zriadenú na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk (v tvare E a 10-miestne číslo), t.j. nejde o mailovú adresu. V prípade, že takáto schránka nie je aktívna, tak políčko nie je potrebné vypĺňať;
    • rodné číslo zadávajte s "lomítkom", dátum narodenia sa vygeneruje automaticky;
    • v prípade výberu povinne voliteľného predmetu sú bližšie informácie uvedené tu → Volitelne_predmety.pdf
    • v prípade, že dieťa nie je zrelé, nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračuje v predprimárnom vzdelávaní, t.j. naďalej bude navštevovať materskú školu (riaditeľka školy mu vydá rozhodnutie o neprijatí), uveďte do políčka "Poznámka". Kópia rozhodnutia je súčasťou prihlášky do základnej školy;
    • po úspešnom vyplnení prihlášky a jej odoslaní Vám bude automaticky doručené potvrdenie do mailovej schránky a vygenerovaný kód prihlášky;
    • prihlášku je potrebné vytlačiť v správnom formáte, ktorý je zobrazený vo video návode, ktorý nájdete priamo kliknutím sem

             

     

     

              Úspešne sme vyplnili elektronickú prihlášku. Čo bude nasledovať?

     

    • škola príjme a obratom potvrdí elektronickú prihlášku, najneskôr však do 24 hodín;
    • po potvrdení prihlášky školou, zákonný zástupca bude mať možnosť prihlásenia sa na konkrétny termín prezenčného zápisu, resp. overenia správnosti údajov zákonných zástupcov. Prihlásením na konkrétny termín sa vyhnete čakaniu. Kliknutím na tento link, následne zadaním kódu prihlášky, otvoríte rezerváciu termínu. Po úspešnej rezervácii, opäť príde potvrdenie do mailovej schránky;
    • obaja zákonní zástupcovia prídu so svojim dieťaťom na overenie správnosti údajov v termíne, na ktorý sa prihlásili;
    • dieťa bude zapojené do hry s prítomnou p. učiteľkou, ktorá sa mu bude v danom čase venovať a zákonní zástupcovia pristúpia k overeniu správnosti údajov;

     

     

     

                Čo predložia zákonní zástupcovia dieťaťa pri overovaní správnosti údajov?

     

    • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu;
    • občiansky preukaz (identifikačnú kartu) oboch zákonných zástupcov, pre overenie údajov v prihláške, príp. iné doklady preukazujúce vzťah k dieťaťu;
    • vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku do 1. ročníka podľa vyššie uvedeného postupu. V prípade, že sa Vám prihlášku nepodarí vytlačiť v správnom formáte, na počkanie Vám ju vytlačíme my;
    • v prípade mimorajónneho dieťaťa aj žiadosť o prijatie mimo rajónu školy ►Ziadost_o_prijatie_mimo_obvod.docx
    • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa;
    • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas (účasť na zápise) druhého zákonného zástupcu;
    • nezabudnite si zaznačiť a odložiť tzv. verejný identifikátor prihlášky, ktorý môže škola používať pri verejnej komunikácii;

     

     

     

    Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke v záložkách pod názvom

    "Zápis do 1. ročníka".