• Kto je školský psychológ?

    • Na našej škole ako školské psychologičky pôsobia:

     Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.

     zuzana.stefanec@zszelba.sk

     Mgr. Lucia Pastieriková

     lucia.pastierikova@zszelba.sk

      

     Náplň činnosti školského psychológa v základnej škole:

     • vykonáva odborné činností v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ,
     • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagógom,
     • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ a príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP),
     • poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom,
     • podieľa sa na profesijnej orientácii a na poradenstve pre voľbu povolania, na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov,
     • poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie, spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri voľbe ich povolania,
     • poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji – navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúce z pedagogického procesu,
     • podieľa sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní do špeciálnych škôl,
     • predkladá  vedeniu školy návrhy na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy,
     • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje spracovanie dokumentácie k internácii zdravotne oslabených žiakov a pripravuje odporúčania pre zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka k odbornému vyšetreniu v príslušnom CPPPaP,
     • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách, v súvislosti s prevenciou drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov,
     • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,
     • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,
     • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti.