• Cieľ výzvy:

   Cieľom výzvy bolo inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Jej cieľom je podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa  žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu.

   Cieľom výzvy bolo zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Výzva bola realizovaná v základných a stredných školách. Finančné prostriedky, ktoré získala škola, použila na kúpu materiálneho vybavenia školy ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.

    

   Výška dotácie: 29 898 EUR

    

   Použitie dotácie: