• Kto je výchovný poradca?

    • Výchovná poradkyňa: Ing. Mariana Pilátová

     E-mail: mariana.pilatova@zszelba.sk

     Konzultácie s výchovnou poradkyňou je potrebné si dohodnúť vopred, e-mailom.

      

     Činnosť výchovnej poradkyne:

     • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

      

     • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

      

     • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.