• Výchovný poradca

    • Ing. Mariana Pilátová
      mariana.pilatova@zszelba.sk (0903447092)

      Kabinet výchovného poradcu č. 133 nájdete na prízemí a v prípade potreby je potrebné dohodnúť si s ňou termín stretnutia. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí (v spolupráci so školským psychológom a špeciálnym pedagógom). Venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a pri voľbe povolania. Poskytuje konzultácie žiakom a ich rodičom, ako aj pedagogickým pracovníkom školy v otázkach štúdia na školách a pri voľbe povolania. Spolu s vedením školy zabezpečuje organizáciu a prípravu testovania žiakov 5. a 9. ročníka. Pripravuje prihlášky žiakov 5., 8. a 9. ročníka na gymnáziá a stredné školy, ako aj vydáva žiakom zápisné lístky po prijatí žiakov na stredné školy.