• Najčastejšie kladené otázky a odpovede odporúčame prečítať pred samotným vyplnením prihlášky.

     

    1. Je zákonný zástupca dieťaťa povinný zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

    Áno, zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods.2 zákona 245/2008 Z.z. 

    2. Kedy je potrebné zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

    Dieťa, ktoré v danom roku k 31. augustu dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zápis dieťaťa do základnej školy musí vykonať zákonný zástupca. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

    3. Čo treba mať pri zápise so sebou?

    K zápisu je potrebný občiansky, resp. identifikačný preukaz oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa, rodný list dieťaťa (a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí).

    4. Prečo je potrebné pri zápise identifikovať obidvoch rodičov/zákonných zástupcov?

    Podľa §11 ods.6 písm b) zákona 245/2008 Z.z. „Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje… o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko a adresa trvalého bydliska, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.. Podľa §28 ods.2 zákona 36/2005 Z.z. (zákon o rodine) „Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.“ Podľa §28 ods.3 zákona 36/2005 Z.z. „Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.“ Na základe vyššie uvedeného, je škola oprávnená spracúvať údaje oboch rodičov, a to aj v prípade, ak je dieťa zverené do starostlivosti jednému z nich.

    5. Môže si zákonný zástupca dieťaťa školu slobodne vybrať?

    Rodič má právo vybrať si pre svoje dieťa ktorúkoľvek školu. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa na základe žiadosti o prijatie mimo školský obvod, s tým, že dieťa nemusí byť do dannej školy prijaté. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať. Pokiaľ sa po zrealizovanom zápise v jednej škole rozhodnete pre inú školu, môžete tak urobiť, ale predchádzajúcej škole treba dať včas vedieť, že dieťa bude chodiť do inej školy.

    6. Ak moje dieťa dosiahne šesť rokov veku a chcem ako rodič, zákonný zástupca požiadať o ,,odklad“ povinnej školskej dochádzky, t.j. podľa nového právneho stavu ,,o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania“,  pôjdem na zápis do 1. ročníka?

    Ak dieťa k 31.8. 2023 dovŕši šiesty rok veku, na zápis do základnej školy bude musieť ísť. Zákonný zástupca dieťaťa bude sám iniciatívne informovať riaditeľa základnej školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania a do 1. ročníka nenastúpi.

    7. Ako postupovať v prípade, keď máme trvalý pobyt na Slovensku, no dlhodobo bývame v zahraničí? Vzťahuje sa na nás povinnosť zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na Slovensku?

    V tomto prípade sa na Vás vzťahuje osobitný predpis na plnenie povinnej školskej dochádzky.

    • Zákonným zástupcom ostáva povinnosť zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v mieste trvalého bydliska (popr. v škole, ktorú si rodič vyberie). Táto povinnosť vyplýva zo zákona 245/2008 § 20, ods. 2 „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole“
    • Rodič písomne požiada o individuálny spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky mimo Slovenskej republiky. V prihláške uvedie: meno a priezvisko žiaka, bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.
    • V súlade s §25, ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. „O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu alebo e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.“
    • Zákonný zástupca musí zároveň svoje dieťa prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v mieste svojho bydliska v zahraničí. Ak ide o vzdelávanie v školách mimo územia Slovenska, zákonný zástupca žiaka po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy (škola na Slovensku, do ktorej je dieťa zapísané) doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v škole mimo územia Slovenska.

     

    Ďalšie informácie a usmernenia k prijímaniu detí môžete násjť aj na minedu.sk: kliknúť sem