• Náplň práce ŠDK:

     • Mgr. Ľubica Vaňková

     e-mail: digitalnykoordinator@zszelba.sk, lubica.vankova@zszelba.sk

      

     • Mgr. Lucia Švecová

     e-mail: digitalnykoordinator@zszelba.sk, lucia.svecova@zszelba.sk

      

     • Mgr. Soňa lušpayová

     e-mail: digitalnykoordinator@zszelba.sk, sona.luspayova@zszelba.sk

     Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

     Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

     Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

     • vízia školy
     • škola ako komunita aktérov
     • škola ako vzdelávacie prostredie

     V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

     • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
     • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
     • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
     • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
     • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
     • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
     • administráciu online testovaní,
     • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.