• Základné informácie

    Názov projektu:               

    Do(po)čítajme sa k porozumeniu

    Kód projektu:                   

    312011Q984

    Operačný program:         

    312000- Operačný program Ľudské zdroje

    Spolufinancovaný z:       

    Európsky sociálny fond

    Prioritná os:                    

    312010-1. Vzdelávanie

    Konkrétny cieľ:               

    312010012 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

    Trvanie projektu:             

    24 mesiacov 12/2018- 11/2020

    Výška NFP:                     

    162 724,79 €