• Do(po)čítajme sa k porozumeniu

    • Základné informácie

     Názov projektu:               

     Do(po)čítajme sa k porozumeniu

     Kód projektu:                   

     312011Q984

     Operačný program:         

     312000- Operačný program Ľudské zdroje

     Spolufinancovaný z:       

     Európsky sociálny fond

     Prioritná os:                    

     312010-1. Vzdelávanie

     Konkrétny cieľ:               

     312010012 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

     Trvanie projektu:             

     24 mesiacov 12/2018- 11/2020

     Výška NFP:                     

     162 724,79 €