• Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  •  

   Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydal starosta obce Rabčice - Smernicu č. 1/2023- Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha).

   Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona je zamestnanec školy.

    

   Oznámenie v zmysle zákona je možné podať:

   1. Oznámenie možno podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.

   2. Písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk zodpovednej osoby“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, osobne na adrese školy alebo poštou na adresu: Základná škola, Železničná 14, Bratislava.  Zamestnanec školy, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.

   3. Ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby na škole, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.

   4.Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby jana.volfova@zszelba.sk

   Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

   Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

   Prílohy:

   Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.