• Mgr. Dominika Bošňáková

    • Náplň práce školskej logopedičky:

      

     1. Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/

     • Vykonanie depistáže
     • Zostavenie terapeutického plánu
     • Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie
     • Individuálna práca s deťmi s NKS
     • Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
     • Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
     • Korekcia dyslálie – vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
     • Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
     • Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
     • Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
     • Predchádzanie zhoršeniu chýb a porúch rečí, ktoré už vznikli
     • Pozvíjanie pamäťových schopností 

      

     2. Spolupráca s rodičmi žiakov s NKS

     • Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť
     • Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
     • Konzultácie k správnym postupom domácich tréningov

     ​​​​​​​

     3. Spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi

     • Objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny
     • V spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a metódami odstraňovania, prípadne zmierňovať vývinové a získané chyby a poruchy reči
     • Prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí s NKS, vyčlenenie a zaradenie detí do terapie