•  

   Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

   Všeobecné informácie o projekte

   • Názov projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
   • Kód projektu: 312011AQI4
   • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
   • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
   • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
   • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
   • Oblasť intervencie:Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
   • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
   • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
   • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
   • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36
   • Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 12/2022

    

   Webová stránka ESF: https://www.employment.gov.sk/esf/

   Sprostredkovateľský orgán (SO): https://www.minedu.sk/

   Školský podporný tím: https://zszelba.edupage.org/a/skolsky-podporny-tim