• Rada školy

     • RŠ pracuje podľa Štatútu RŠ ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. RŠ plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré súvisia s prácou školy. V súlade so zákonom NR SRČ. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 219/2004 Z.z, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov šk. samosprávy bola zvolená 11-členná Rada školy (z toho 4 zástupcovia sú delegovaní MZ Vrakuňa):

      Mgr. Ivona Kissová predsedkyňa RŠ, zástupca pg. zamestnancov I. st. ZŠ

      Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. podpredsedkyňa RŠ, za rodičov

      Mgr.Miroslav Ružička zástupca pg. zamestnancov II. st. ZŠ

      Ing.Tomáš Galo  delegovaný MZ MČ Bratislava - Vrakuňa

      JUDr.Marek Zajíček, delegovaný MZ MČ Bratislava - Vrakuňa

      Mgr.Róbert Greizinger, delegovaný MZ MČ Bratislava - Vrakuňa

      Ing. Zuzana Schwartzová, delegovaný MZ MČ Bratislava - Vrakuňa

      Ing. Radoslava Andruchová za rodičov

      Mgr. Jana Benedikovičová za rodičov

      Ing.Mustafa Habirkou, za rodičov

      Mgr.Zuzana Brunclíková,PhD., za rodičov

      Mgr. Veronika Kubicová zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ

       

    • Dokumenty