• Rada školy

     • RŠ pracuje podľa Štatútu RŠ ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. RŠ plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré súvisia s prácou školy. V súlade so zákonom NR SRČ. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 219/2004 Z.z, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov šk. samosprávy bola zvolená 11-členná Rada školy (z toho 4 zástupcovia sú delegovaní MZ Vrakuňa):


      Rút Greizingerová, predsedkyňa RŠ, zástupca rodičov

      Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. podpredsedkyňa RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov

      Mgr. Jana Benedikovičová, zástupca rodičov

      Mária Bestenreinerová, zástupca rodičov

      Mgr. Monika Pôbišová, zástupca rodičov

      Mgr. Dana Majdová, zástupca pedagogických zamestnancov

      Jana Kanská, zástupca nepedagogických zamestnancov

      Ing. Zuzana Schwartzová, delegovaný MZ MČ Bratislava – Vrakuňa

      JUDr. Ing. Marek Zajíček, delegovaný MZ MČ Bratislava – Vrakuňa

      Mgr. Róbert Greizinger, delegovaný MZ MČ Bratislava – Vrakuňa

      Ing. Tomáš Galo, delegovaný MZ MČ Bratislava - Vrakuňa


       

    • Dokumenty