• RŠ pracuje podľa Štatútu RŠ ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. RŠ plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré súvisia s prácou školy. V súlade so zákonom NR SRČ. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 219/2004 Z.z, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov šk. samosprávy bola zvolená 11-členná Rada školy (z toho 4 zástupcovia sú delegovaní MZ Vrakuňa):

      

     Rút Greizingerová, predsedkyňa RŠ, zástupca rodičov

     Mgr. Zuzana Štefanec, PhD. podpredsedkyňa RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov

     Mgr. Jana Benedikovičová, zástupca rodičov

     Mária Bestenreinerová, zástupca rodičov

     Mgr. Monika Pôbišová, zástupca rodičov

     Mgr. Dana Majdová, zástupca pedagogických zamestnancov

     Jana Kanská, zástupca nepedagogických zamestnancov

     Ing. Michal Hrapko, delegovaný MZ MČ Bratislava – Vrakuňa

     JUDr. Ing. Marek Zajíček, delegovaný MZ MČ Bratislava – Vrakuňa

     Mgr. Róbert Greizinger, delegovaný MZ MČ Bratislava – Vrakuňa

      

     Ing. Tomáš Galo, delegovaný MZ MČ Bratislava - Vrakuňa

      

      

   • Dokumenty