• Čo je to školský parlament?

    • Školský parlament plní predovšetkým funkciu poradného orgánu. Môže zasahovať do rôznych oblastí života školy, žiaci sa vyjadrujú k problémom či otázkam a vedenie berie ich názory do úvahy.

     Cieľom školského parlamentu je prezentovať záujmy žiakov a vhodným spôsobom upozorňovať na problémy.

      

     Školský parlament sa riadi Deklaráciou práv dieťaťa, z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:

     1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

     2. Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.

     3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.

     4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

     5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.

     6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

     7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

     8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.

     9. Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.

     10. Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.           

  • Úlohy školského parlamentu:

   1. podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia,

   2. pomáhať šetriť energiou v triedach aj spoločných priestoroch,

   3. prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole,

   4. podieľať sa na ich organizácii,

   5. všímať si správanie v priestoroch školy k spolužiakom aj k majetku školy, úspechy svojich spolužiakov a upozorňovať na ne,

   6. rozvíjať výchovu k demokracii,

   7. šíriť myšlienky humanizácie a tolerancie.