• Poskytovanie informácií

    • Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

      

     Sídlo: Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava

     Právna forma: škola s právnou subjektivitou, rozpočtová organizácia, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu.

     Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.

     IČO: 30810655

     Riaditeľka školy : Mgr.Andrea Macháčová

     Zástupkyňa riad. školy pre I.st. : Mgr.Jana Kalinková

     Zástupkyňa riad.školy pre II.st.: Ing.Anna Murcinová

     Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava –Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

     Starosta obce : JUDr.Ing.Martin Kuruc

     IČO: 00603295

     Spôsob zriadenia – zriaďovacia listina s účinnosťou od 1.9.1997

     Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

     Organizačná štruktúra

     a. Útvar riaditeľa – organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej , právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. Riaditeľ ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých záležitostiach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy. Zástupca riaditeľa je vedúci pedagogického útvaru. Jeho kompetencie a právomoci sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku Základnej školy, Železničná 14, Bratislava.

     b. Pedagogický útvar – k pedagogickému útvaru patria zástupkyne RŠ, vedúci MZ, vedúci PK, výchovný a kariérový poradca, školský špeciálny pedagóga psychológ a inkluzívny tím. Ich kompetencie a právomoci sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku Základnej školy, Železničná 14, Bratislava.

     c. Ekonomicko-hospodársky útvar- patrí sem ekonomický úsek, prevádzkový úsek. Ich rozsah pôsobnosti je podrobne rozpracovaný v organizačnom poriadku Základnej školy, Železničná 14, Bratislava

     d. Útvar školského stravovania. Ich rozsah pôsobnosti je podrobne rozpracovaný v organizačnom poriadku Základnej školy, Železničná 14, Bratislava

      

     Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

     Telefonicky: 02/45247092

     Osobne: riaditeľstvo ZŠ, Železničná 14, 821 07 Bratislava

     Poštou: Základná škola,  Železničná 14, 821 07 Bratislava

     Elektronickou poštou: office@zszelba.sk

      

     Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené / § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

      

     Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

     Ak Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Miesto podania opravného prostriedku

     Odvolanie sa podáva na Základná škola, Železničná 14, Bratislava, t. j. povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

     Lehota podania opravného prostriedku

     Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z..

      

     Spôsob podania opravného prostriedku

     1. písomne, 

     2. ústne do zápisnice,

     3. telegraficky, telefaxom (takéto podanie treba najneskôr do 3 dní potvrdiť podľa bodu 1) alebo 2), 

     4. elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona (215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) 

      Z odvolania musí byť zrejmé: 

     • kto odvolanie podáva,

     • proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

     • dôvody odvolania,

     • návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

      O odvolaní proti rozhodnutiu Základnej školy, Železničná 14, Bratislava rozhoduje zriaďovateľ školy Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ako jeho nadriadený orgán. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia do základnej školy. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

      

     Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

     Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 250b zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov môže byť podaná žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Žaloba sa podáva na príslušný súd

      

     Požiadavky, ktoré musia byť splnené

     Nie sú stanovené.

      

     Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

     1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t. j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu. 

      2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný. 

      3. Žiadosť musí obsahovať: 

     • identifikáciu povinnej osoby -komu je žiadosť určená (povinná osoba) 

     • identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ) 

     • určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti) 

     • určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.) 

     Spôsob podania žiadosti o informáciu

     Kontaktné údaje Základnej školy, Železničná 14, Bratislava

     ústne

     v pracovných dňoch počas prevádzky od 6:30hod. do 17,00h. u ktoréhokoľvek zamestnanca školy

     písomne

     Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava

     Telefonicky

     02/45247092

     Elektronickou poštou

     office@zszelba.sk

      

     Podávanie sťažností, petícií a iných podaní

      Sťažnosti podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení vybavuje úsek riaditeľa  školy - Základná škola, Železničná 14, Bratislava

      

     Sťažnosti, petície, návrhy, podnety a iné podania možno podať: 

     1. poštou na adresu: Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava

     2. osobne v kancelárii riaditeľa školy v Základnej škole, Železničná 14,  v Bratislave počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 h.

      

     Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

     Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

      

     Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená škole ako povinnej osobe.  Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil, zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.

     Základná škola, Železničná 14, v Bratislave (ďalej len „ZŠ“) v zmysle vyššie citovaného zákona je povinná dodržiavať tieto lehoty:

     • do 5 dní ( § 7 ods. 1) – odkaz na už zverejnenú informáciu
     • do 5 dní ( § 15 ods. 1) – postúpenie žiadosti inej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícií
     • do 8 pracovných dní ( § 17 ods. 1) – vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) citovaného zákona, ak nie sú dôvody na predĺženie lehoty    ( § 17 ods. 2 zákona)
     • bezodkladne ( § 17 ods. 3) – oznámenie predĺženia lehoty a dôvodov, ktoré viedli k jej predĺženiu žiadateľovi o informáciu podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona

     Základná škola sprístupní informácie na žiadosť najmä:

     • ústne,
     •  nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, 
     • odkopírovaním informácií na technicky nosič dát,
     • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
     • telefonicky,
     • poštou, 
     • elektronickou poštou

      

     Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

      Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne. ZŠ je povinná sťažnosť prešetriť a vybaviť do 30 odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ZŠ je povinná vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti, možno lehotu na jej vybavenie predĺžiť o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je ZŠ povinná bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť sťažovateľa

      

     Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

     • všetky úkony sú bez poplatkov.

      

     Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,

     Ústava SR,

     Zákony, nariadenia vlády, vyhlášky na stránke MŠ SR - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalneskolstvo/

     • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
     • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
     • zákon č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní,
     • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
     • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
     • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
     • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
     • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
     • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších  predpisov,
     • Listina základných práv a slobôd,
     • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, prijaté 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
     • Pracovný poriadok ZŠ , Železničná 14, 821 07 Bratislava,
     • Organizačný poriadok ZŠ , Železničná 14, 821 07 Bratislava,
     • Školský poriadok ZŠ , Železničná 14, 821 07 Bratislava,