• Činnosť ŠKD 


   sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:30 hod. a pokračuje po skončení vyučovania. Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a pod. 

   Príchod do ranného klubu je možný od 6:30 do 7:15 (vchodom z átria). Potom sa vchod uzatvára až do otvorenia školy 7:30 hod.
   Popoludní sú činnosti rozdelené nasledovne:

   od 11:45 hod. Koniec vyučovania
   11:50 - 12:45 hod. Obed
   12:50 - 13:00 hod. Oddychová činnosť
   13:00 - 13:50 hod. Pobyt vonku
   14:00 - 14:50 hod. Vzdelávacia činnosť
   14:50 - 15:00 hod. Olovrant
   15:00 - 16:00 hod. Záujmová činnosť

    

   V každej z týchto činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.

   Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj prácou s encyklopédiami, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.

   Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál s ihriskom, knižnicu a telocvičňu.

   Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (Centrum detskej tvorivosti), absolvujú plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a mnoho iných aktivít.