• Činnosť ŠKD 


   sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:30 hod. a pokračuje po skončení vyučovania. Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a pod. 

   Príchod do ranného klubu je možný od 6:30 do 7:15 (vchodom z átria). Potom sa vchod uzatvára až do otvorenia školy 7:30 hod.
   Popoludní sú činnosti rozdelené nasledovne:

   od 11:45 hod. Koniec vyučovania
   11:50 - 14:00 hod. Obed podľa rozpisu
   12:50 - 13:00 hod. Oddychová činnosť
   13:00 - 13:50 hod. Pobyt vonku
   14:00 - 14:50 hod. Vzdelávacia činnosť
   14:50 - 15:00 hod. Olovrant
   15:00 - 16:00 hod. Záujmová činnosť

    

   Pravidlá bezpečného školského klubu

   1. Do ŠKD prichádzam ráno od 6.30 cez átrium, najneskôr do 7.15 h. Potom sa vchod do ŠKD zamkne.

   2. Po príchode do ŠKD odkladám tašku na určené miesto.

   3. K p. vychovávateľke a spolužiakom sa správam slušne, ohľaduplne, nepoužívam neslušné a vulgárne výrazy.

   4. Na obed si beriem čip a odchádzam v sprievode p. vychovávateľky, alebo p. učiteľky.

   5. Ak navštevujem ŠKD musím sa stravovať v školskej jedálni. Ak mám intoleranciu a mám svoje jedlo musím mať potvrdenie od lekára.

   6. Dodržiavam hygienické zásady.

   7. Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním okamžite to hlásim pani vychovávateľke.

   8. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu oznámim dôvod p. vychovávateľke.

   9. K vybaveniu a zariadeniu v ŠKD sa správam šetrne.

   10. S nožnicami a ostrými predmetmi pracujem opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

   11. Nesmiem manipulovať s elektrickým zariadením, so žalúziami a oknami.

   12. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.

   13. Z dôvodu realizácie výchovného procesu v ŠKD ma vyzdvihnú z ŠKD najskôr o 14.00 hod. V prípade ak potrebujem ísť skôr (lekár) je potrebné o tom informovať písomne p .vychovávateľku oddelenia, ktoré navštevujem cez edupage.

   14. Ak odchádzam na krúžok v budove aj mimo budovu školy po 15.00 hod, návrat do ŠKD po skončení krúžku nie je možný.

   15. Počas  celého pobytu žiaka v ŠKD nepoužívam mobilný telefón alebo iné komunikačné zariadenia (ak mám mobilný telefón v škole na vlastné riziko, musím ho pri vstupe do budovy školy vypnúť a zapínam ho až, keď opúšťam budovu školy.

   16. V prípade opätovného nedodržiavania vnútorného poriadku  ŠKD je postup nasledovný:

   • Pohovor s dieťaťom a oznámenie priestupky rodičom
   • Predvolanie rodiča na vedenie školy
   • Vylúčenie z ŠKD

    

   V každej z činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.

   Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj prácou s encyklopédiami, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.

   Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál s ihriskom, knižnicu a telocvičňu.

   Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (Centrum detskej tvorivosti), absolvujú plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a mnoho iných aktivít.