• Aktuality

     • Naše nové átrium podporuje rozum!
     • Naše nové átrium podporuje rozum!

     • 19.12.2019 13:47
     • Vďaka spoločnej finančnej podpore z  Bratislavského kraja, rodičovského združenia Železnička a sponzorských darov sa nám podarilo zabezpečiť v školskom átriu vytvorenie relaxačno-stimulačnej zóny, kde môžu žiaci kráčať po senzorickom chodníku a stimulovať tak svoje chodidlá, rovnováhu a nervový systém. Na trampolíne môžu stimulovať exekutívne funkcie mozgu, vďaka čomu sa im bude lepšie premýšľať a viac si zapamätajú napríklad aj to, čo si napíšu na vonkajšiu tabuľu. Skokanky a skokani nielen na švihadlách majú možnosť skákať na bezpečnej dopadovej ploche, ktorú môžu deti využiť aj na rôzne hry, typu panák, škôlka, piškvorky či živý šach. Kamenná mozaika je spoločným dielom celej školy, každý by si mal nájsť svoj vlastnoručne vytvorený kameň, po ktorom sa môžu aj prechádzať. Ďakujeme každému, kto sa zapojil :
       - deviatakom, ktorí pomáhali s prenosom tony a pol kamenia, 
      - všetkým, čo pomáhali kamene kategorizovať podľa farieb, 
      - pani učiteľkám za ochotu tvoriť s deťmi, 
      - pani vychovávateľkám za organizáciu a spoluprácu s rodičmi počas tvorivých dielničiek 
      - žiakom sa krásne výtvory a trpezlivosť
      - všetkým, čo pomáhali kamene umiestňovať do betónu:-)
     • viac
     • KUH - Klub učenia hrou

     • 12.09.2019 16:45
     • Milí rodičia, tento rok majú deti opäť možnosť navštevovať Klub učenia hrou v čase od 14.00 do 16.00. KUH prebieha zvyčajne v senzorickej miestnosti s názvom Zmyslovňa, prípadne v učebniach.
     • viac
     • Projetk ESF „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“
     • Projetk ESF „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“

     • 14.01.2019 22:36
     • Naša škola získala projekt zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti z Európskych štrukturálnych fondov, Operačný program ľudské zdroje.

      Projekt je zameraný na zvýšenie čitateľskej, matematickej, ako aj prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy. Aktivity majú rozvíjať u detí tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť problémy a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote. Hlavným cieľom je teda dosiahnutie lepšej kvality vzdelávania v oblasti čítania s porozumením, riešení slovných úloh v matematike zameraných na logické a analyticko-syntetické myslenie, ako aj v oblasti prírodovedných predmetov.

      Cieľom projektu je nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

      V aktivite, ktorej cieľovou skupinou sú žiaci, bude v budúcom školskom roku navýšený počet vyučovacích hodín v Rámcovom učebnom pláne školy, a to o extra vyučovaciu hodinu s názvom Porozumenie svetu. Tento predmet bude vyučovaný jedenkrát do týždňa, pričom jeho tematický obsah bude tvoriť kombinácia predmetov

      - slovenský jazyk (čítanie s porozumením, tvorba textov, práca s textom, počúvanie,

      - matematika (automatizácia postupov a porozumenie slovných úloh, zábavné formy vyučovania, využívanie netradičných pomôcok)

      - a prírodovedných predmetov (na prvom stupni vlastiveda, prírodoveda a na druhom stupni biológia, chémia, fyzika).

      Žiaci budú preberať učivo v tematických blokoch (tri mesiace čítanie s porozumením, dramatizácia a pod., tri mesiace počítanie slovných a logických úloh a tri mesiace preberanie učiva prírodovedných predmetov hravou a interaktívnou formou, tvorba úloh zameraných na porozumenie odbornému textu a rozvoj kritického myslenia). Zvyšný čas bude venovaný medzipredmetovým vzťahom - príprava rôznych projektov, ktoré využívajú všetky tri blokové vyučovania. Vďaka prostriedkom zakúpime knihy s prosociálnym zameraním, čitateľské kútiky v triedach a nakúpime potrebný materiál na rozvoj čitatešskej gramotnosti. 

      Na prvom stupni sa v rámci matematiky budú môcť učitelia venovať vyučovaniu na základe Hejného matematiky, preto bude potrebné absolvovať školenie tejto metódy a zároveň zakúpiť pomôcky aj na túto metódu výučby (krokomer, kocky, knihy atd).

      V rámci prírodovedného bloku budú učitelia využívať interaktívne softvéry a žiaci budú vďaka tabletom mať rýchlu spätnú väzbu o tom, ako im učenie ide, hodiny budú zábavnejšie a pútavejšie.

      2. MIMOšKOLSKé AKTIVITY

      Druhou aktivitou zameranou na rozvoj vedomostí, zručností žiakov, je už spomínaná mimoškolská činnosť. V rámci tejto chceme zaviesť zaujímavú výučbu v blokoch, rozvíjať vzťah k čítaniu, matematike, prírodovede a vlastivede formou zážitkov. Cieľom je v popoludňajších hodinách a počas pobytových stretnutí či exkurzií v rámci krúžku Zážitková príprava na vyučovanie pre žiakov 2.-8.ročníkov ukázať žiakom zaujímavosti v reálnom svete, prebudiť v nich záujem a aktivizovať ich zvedavosť aj mimo školy. Pedagogickí pracovníci a prípadne aj externí zamestnanci majú záujem vzdelávať deti iným spôsobom a ukázať im možnosti poznávania aj popoludní a cez víkendy. Vytvorili sme preto návrh krúžkovej činnosti v spomínaných predmetoch.

      Navrhujeme aj krúžok s využitím lego stavebníc, s názvom Lego (po)čítanie. Pre potreby tohoto krúžku sú nevyhnutné lego stavebnice, podkladové tabule na umožnenie vytvorenia Legotabule, na ktorej budú žiaci pracovať, rozvíjať si motoriku a myslenie. Taktiež je potrebné zakúpiť pracovné stoly a špeciálne stoličky (okrúhle, bezpečné, zdravé) a vytvoriť priestor pre skupiniovú prácu v Legoučebni. Pre rozvoj priestorového vnímania a optickej diferenciácie (ktorú potrebujú často rozvíjať deti s poruchami učenia) je taktiež vhodné zakúpiť špeciálne šablóny či obrazce ako vzory skladania (alebo vytlačiť ako pracovné listy). Táto mimoškolská aktivita zahŕňa všetky spomínané predmety a je určená predovšetkým žiakom prvého stupňa a žiakom siedmeho ročníka (zlomky a percentá):

      - žiaci pomocou lega tvoria slová, vety, píšu diktáty na slabiky (krátka slabika = krátka kocka, dlhá slabika = dlhá kocka; krátke slovo = krátka kocka, dlhé slovo = dlhá kocka, zapamätanie si slov a opakovanie, záverečné napísanie s vizuálnou oporou už napísaných slov pomocou kociek);

        - žiaci pomocou lega počítajú, učia sa zlomky, priestorovému videniu a geometrii (koľko kociek je potrebných na oplotenie domu, vypočítaj obvod, obsah, zlomok....)

      - žiaci sa učia o zvieratách, ktoré potom v potrebnom pomere aj skladajú v 2D a 3D (podľa ročníka a schopnosti žiakov);

       - možnosť dramatizácie rozprávok a prečítaných textov s využitím lego postavičiek ako bábok, prípadne nakrútenie krátkych filmov.

      Do Lego učebne budú chodiť žiaci na Lego krúžok v popoludňajších hodinách po dobu 2 hodiny. Predpokladáme záujem aspoň 60 žiakov, čo predstavuje aspoň tri skupiny pod vedením pedagóga.

       

      Existujú aj deti, ktoré lepšie absorbujú poznatky prostredníctvom vlastnej písomnej aktivity. Zistili sme, že pri tvorbe školského časopisu sú žiaci veľmi aktívni a radi sa zapájajú svojimi príspevkami. Preto považujeme za správny spôsob aktivizovania žiakov v oblasti čítania a tvorenia textov práve mimoškolskú činnosť v krúžku Mladý novinár. V rámci tohto krúžku budú žiaci (najprv predovšetkým žiaci, ktorí boli zapojení do Detského parlamentu a potom aj viacerí dobrovoľníci od 3.do 9, ročníka) pod vedením pedagógov sumarizovať aktuality za každý týždeň, ktoré spoločne rozdiskutujú a nakoniec vytvoria krátke články do školských novín. Tieto budú vychádzať najmä v elektronickej podobe na stránke školy ako týždenník, ale raz mesačne budú aj v printovej forme k dispozícii za symbolickú sumu pre žiakov, rodičov a učiteľov. žiaci si tak upevnia vedomosti z gramatiky, štylistiky, dozvedia sa o tom, ako to chodí vo vydavateľstve (exkurzia) a v tlačiarňach (exkurzia). Žiaci navštívia aj bibliotéku. Zároveň vďaka riadenej diskusii sa naučia rozlišovať falošné správy od správ reálnych. Na aktivitu je potrebné zakúpiť farebnú tlačiareň, ako aj náplne do nej, kvalitný papier, notebooky, na ktorých budú žiaci pracovať.  

       

      Na rozvoj čitateľskej gramotnosti taktiež plánujeme otvoriť krúžok zameraný na aktívne počúvanie, dramatickú výchovu s názvom Hráme to, čo čítame. V tomto krúžku budú žiaci pripravovať divadelné hry na základe prečítaných kníh a textov, ktoré im zadá pedagóg, alebo sa dohodnú na tom, čo ich zaujalo. Príprava na divadelné predstavenie zahŕňa veľa čiastkových povinností -je potrebné prečítať texty, rozdeliť úlohy, čítať a naučiť sa texty, zahrať naučené a nacvičené. Taktiež budú žiaci mať možnosť zažiť inšpiratívne divadlo - zúčastnia sa divadelného predstavenia, ak sa podarí aj samotnej prípravy tohto predstavenia v divadle. Uvedomia si význam správnej intonácie, artikulácie, dikcie a všetkých prozodických vlastností reči. Pre tento krúžok je potrebné zakúpiť knihy a kvalitné texty, ktoré je možné dramatizovať a diskutovať o nich, taktiež je potrebné zakúpiť maňušky,  kostýmy či pomôcky na výrobu kostýmov a masiek. Pre kvalitný umelecký zážitok sú potrebné aj špeciálne mirkoporty, zvuková technika, reproduktory a opona (závesy). Záverečným výstupom tejto aktivity bude divadelné predstavenie pre rodičov, učiteľov a žiakov, prípadne širšiu verejnosť, ak budú žiaci mať záujem.

      Vzhľadom na zvýšenú náročnosť posledného ročníka základnej školy a stres vzniknutý v dôsledku strachu z Testovania 9, plánujeme ponúknuť deviatakom rozšírené možnosti učenia slovenského jazyka a matematiky ako mimoškolskú aktivitu. Preto Vytvoríme 4 hodiny do týždňa krúžok zameraný na rozvoj v porozumenia textu a na porozumenie slovným úlohám. Krúžky Porozumenie textu v 9.ročníku a SLovné úlohy v 9.ročníku budú viesť skúsení pedagógovia, pričom dve hodiny z jedného predmetu sú určené pre jednu skupinu a dve hodiny pre druhú skupinu. Takýmto spôsobom budú mať žiaci možnosť rozšíriť a prehĺbiť si vedomosti v skupine žiakov, ktorých poznajú bez stresov zo známok, ale z vlastnej vnútornej motivácie. Predpokladáme realizáciu krúžku dvakrát do týždňa po dve hodiny pre každú skupinu a pre každý predmet - 1krát slovenský jazyk dve hodiny, 1krát matematika dve hodiny pre každú skupinu v obidvoch triedach. 

      Veľmi podobný postup plánujeme zrealizovať pre žiakov od 2. až po 8.ročník, ktorí sa často nedokážu samostatne v domácom prostredí pripraviť na vyučovanie, krúžok sa bude volať Zážitková príprava na vyučovanie pre žiakov 2.-8.ročníkov. Veríme, že takto budú žiaci chodiť na hodiny pripravení, s radosťou a zlepší sa tak celkové vnímanie textu, učenia, školy. úspešnosť nám bude indikovať počet prihlásených žiakov (predpokladáme 120 počas dvoch rokov minimálne) a taktiež ich výsledky na vyučovaní.

       

      Pre spomenuté krúžky je potrebné zabezpečiť dostatok školiaceho materiálu, možnosť kopírovať aj farebne, mať dostatok kancelárskych pomôcok (laminovačka, fólie, euroobaly, papiere, perá, knihy, fixky, tabuľový náter, školiace materiály, softvér).

      Žiaci si môžu zvoliť, ktorý krúžok je pre nich v ktorom čase obohacujúci a potrebný - môžu teda vystriedať v danom časovom období dvoch rokov rôzne mimoškolské aktivity. 

      Veríme, že sa spoločnými silami v spolupráci s vami, milí rodičia, dopracujeme k čo najlepším vzdelávacím výsledkom našich žiakov a nájdeme spôsoby, ako podnietiť u žiakov vytrvalosť a záujem po informáciách.

       
     • viac