• Profil školy

     • Prierez históriou školy

     • Každý rok priniesol niečo nové. Niečo, kvôli čomu sa oplatí obzrieť sa späť a zaspomínať si.

       

      1.september 1989

      Prvýkrát sa zaplnilo školské átrium žiakmi. 500 školákov spolu s pedagógmi začali písať históriu tejto školy. Začína pracovať detský parlament.

      1990/1991

      Budujeme tradície. Žiaci 7. ročníka sa každoročne zúčastňujú lyžiarskeho výcviku, ktorý sa neskôr stal zimným ozdravovacím pobytom na horách pre všetkých žiakov ZŠ.

      1991/1992

      10.4.1992 sa uskutočnil I. ročník Behu zdravia. Vtedy sa zrodila myšlienka budovať túto školu ako Zdravú školu. Zapojili sme sa do siete škôl podporujúcich zdravie.

      1992/1993

      Malí prváci v snahe ozdraviť a skrášliť okolie školy po prvýkrát zasadili spoločne Strom rastu a 30. septembra v rámci Dňa športu sa uskutočnil tradičný beh okolo Kuchajdy.

      1993/1994

      Zapojili sme sa do programu ITV / integrovaného tematického vyučovania / a niekoľkokrát nás navštívila Susan Kovalik, americká lektorka ITV. 1. septembra škola získala medzinárodný certifikát  Škola podporujúca zdravie ako jedna z 10 škôl na Slovensku v európskej sieti škôl zapojených do programu WHO. Pochvalne sa o našej práci vyjadrili aj americkí pedagógovia zo Zdravej školy v St. Rose Lima v Newarku, ktorí nás navštívili. Ku dňu Zeme vyšlo prvé číslo školského časopisu Vrakuniačik / neskôr Mušlička a teraz Železnička /.

      1994/1995 

      Pokračovali sme v ozdravovaní žiakov v školách v prírode, dokonca sme organizovali vzorovú školu v prírode na Myjave. ZŠ vydala metodickú príručku – Škola v prírode.

      1995/1996

      Bol to rok medzinárodnej spolupráce. Opäť nás navštívili lektori z USA, naša škola zorganizovala v Lipovciach medzinárodný detský tábor pre deti zo Slovenska, Čiech a USA.

      1996/1997

      Ku každoročným letným detským táborom sme začali organizovať aj ozdravovacie pobyty pri mori v talianskom Bibione a Lignane.

      1997/1998

      Tento rok sa niesol v znamení charitatívnych podujatí. Rodičia s učiteľmi sa zúčastnili hromadného odberu krvi. Vyzbierali sme peniaze na výcvik vodiacich psov pre nevidiacich.

      1998/1999

      Školu navštívila p. Slavkovská, ministerka školstva SR, Majster N a spisovateľka Elena Lacková. Zo zisku zo zberu druhotných surovín sme organizovali výlety po Slovensku a do Safari parku v Rakúsku.

      1999/2000

      V škole máme veľa talentovaných žiakov. Máme úspešných riešiteľov v Pytagoriáde, 3. miesto v umeleckom prednese poézie a prózy a od tohto roka pravidelne aj úspešných riešiteľov Geografickej olympiády.

      2000/2001

      Každý rok sa zapájame do medzinárodnej akcie Chalenge day. V tento deň dievčatá vo vybíjanej a chlapci vo futbale súťažia o putovný Pohár starostky. Tento rok sme ho / po 3 víťazstvách za sebou / získali natrvalo.

      2001/2002

      Úspechy v športe pokračujú. 3. miesto v kraji v cezpoľnom behu, majstri turnaja vo vybíjanej a hádzanej dievčat a v basketbale chlapcov s postupom na Majstrovstvá Slovenska. Vo výtvarnej súťaži Európa v škole sme obsadili 1. miesto.

      2002/2003

      Naša školská knižnica už obsahuje vyše 2000 kníh a bola založená svojpomocne. V rámci projektu Infovek sme vybavili počítačovú učebňu s pripojením na internet. Máme vlastnú internetovú stránku s aktuálnymi informáciami zo života školy.

      2003/2004

      Zapísali sme sa do Guinesovej knihy rekordov na Slovensku. 406 žiakov a 21 učiteľov z kníh Hany Zelinovej a Márie Ďuríčkovej počas 1 hodiny prečítalo 12 980 strán. V rámci projektu Ministerstva vnútra SR  - Správaj sa normálne – naši piataci besedujú s policajtom o aktuálnych témach.

      2004/2005

      Voľný čas žiaci trávia v 16 záujmových krúžkoch, ktoré vedú učitelia a rodičia. Svoj talent rozvíjajú v ľudovej škole umenia / výtvarný a hudobný odbor /, ktorá má v našej budove pôsobisko. Uskutočnili sme II. ročník súťaže O najkrajšie jabĺčko a Maľovaný medovník. Založili sme tradíciu aktivít k Veľkej noci a veľkú pozornosť venujeme aj ochrane životného prostredia, aktivity aktivity vždy vyvrcholia v Deň Zeme.

      2005/2006

      Začala tradícia Vianočných trhov školy. Tento rok nás navštívil aj pán Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy. Nezabudnuteľná bola „Slovenská dedina“, celoslovenský projekt, ktorý počas výstavy vo vestibule školy vedomostne obohatil našich žiakov. Zrekonštruovali sme átrium a v matematickej olympiáde sme získali v krajskom kole 1. miesto.

      2006/2007

      Opäť nová tradícia. V rámci projektu Dary jesene žiaci súťažia o naj... tekvicu. Detský parlament sa zúčastňuje celoslovenského stretnutia v Banskej Bystrici. Vydarené podujatia boli Spanie v škole a Čítanie pod perinou – v školskej knižnici.

      2007/2008

      V 5. ročníku otvárame športovú triedu zameranú na futbal a hneď sme získali 1. miesto v okresnej súťaži. V národnej súťaži Bezpečne na bicykli sme obsadili 3. miesto a putovný Pohár starostu sme získali natrvalo už druhýkrát. V rámci projektu Umením proti vandalizmu sme svojpomocne vymaľovali átrium školy. Začíname s revitalizáciou školského športového areálu vybudovaním multifunkčného ihriska na futbal, tenis, hádzanú a volejbal

      2008/2009

      Začala reforma školstva -  uplatňujeme nové formy vyučovania. V rámci zážitkového učenia žiaci navštívili jaskyňu Driny, Dom mora vo Viedni, koníky v Topoľčanoch, krokodíliu farmu, Tropikárium v Budapešti, ... V máji sme slávnostne otvorili nové multifunkčné ihrisko. Úspechom bolo 1. miesto v obvodnej súťaži Šaliansky Maťko a 2. miesto v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Pokračujeme v revitalizácii školského areálu rekonštrukciou hokejbalového ihriska a vybudovaním stolnotenisového ihriska

      2009/2010

      A opäť máme 1. miesto v obvodnom kole Hviezdoslavov Kubín. Naši Mladí záchranári CO v súťaži vyhlásenej Ministerstvom obrany SR obhájili vlaňajšie víťazstvo  a už tretí raz sa zúčastnia / tento rok III. ročník súťaže / krajského kola. Sme zdravá škola a k upevňovaniu zdravia prispievajú aj 2 nové krúžky – futbalový a tenisový. Organizujeme všetky tradičné podujatia.

      2010/2011

      Vrakuňa oslavuje 720. výročie založenia obce. Pripájame sa imatrikuláciou prvákov a pokračujeme zážitkovým učením. Otvárame vynovenú zmodernizovanú školskú knižnicu. Okrem tradičných podujatí (Spanie v škole, Dary jesene, Vianočné trhy) sme zorganizovali aj Školský ples. Prebieha  posledná etapa v revitalizácii školského areálu a to: obnova atletickej dráhy.

      2011/2012

      Obnovili sme tradície ozdravovacích pobytov v Chorvátsku, zaviedli sme tradíciu Atletického mítingu na novej atletickej dráhe. Opäť máme 2. Miesto s postupom na kraj v súťaži Mladý záchranár. V krajskom kole naši žiaci získali 2. Miesto. Žiaci z detského parlamentu sa zúčastňujú medzinárodného stretnutia žiakov v Terchovej. .

      2012/2013

      Začíname úspešným projektom Mladý bratislavský fotoreportér (pre žiakov 4. ročníka). Mladší žiaci sa zúčastňujú Noci v praveku, starší pretavujú svoje vedomosti v kvízoch A. Bernolák, kde sme získali 1. miesto. Žiaci získali aj popredné umiestnenie v medzinárodnej súťaži „Maľujeme farbami Zeme“ a ich práce boli vystavené v Galérii mesta Bratislavy.  

      2013/2014

      V rámci olympijského roka nás navštívil p. Ján Riapoš, Otvárame Farebnú stopu – súťažnú vernisáž prác detí z bratislavských materských škôl.  V súťaži Mladý záchranár sme v na krajskom kole obsadili 2. Miesto a postúpili sme do celoslovenského kola.  Začíname s veľkou rekonštrukciou sociálnych zariadení. V poslednú májovú sobotu sme spolu s rodičmi oslávili Deň športu a rodiny príjemnými súťažami v areáli školy a výborným guľášom.

      2014/2015

      V súťaži Metropola (prestížna súťaž v prednese poézie a prózy)– naše žiačky (sestry Dávidové) získali 1. miesta. Úspešne končíme rekonštrukciu všetkých sociálnych zariadení v našej škole, ktoré sa nám podarilo vďaka sponzorovi, rodičom a mestskej časti kompletne zrekonštruovať a tým aj zvýšiť hygienický štandard pre naše deti. Vo februári sme zapísali do 1. ročníka 108 budúcich prváčikov.