• Školský klub detí

  • Školský klub detí - ŠKD 

   je mimoškolské zariadenie, v ktorom prežívajú svoj voľný čas žiaci z I. a II. stupňa našej školy mimo vyučovania. O deti sa stará tvorivý kvalifikovaný kolektív vychovávateliek. V školskom roku 2019/2020 pracujeme v dvanástich oddeleniach.viď nižšie

    

   Poplatky

   20,- €/mesiac
   1. poštovou poukážkou, ktorú dieťa dostane u pani vychovávateľky
   2. prostredníctvom Internet Banking-u, číslo účtu SK05 0200 0000 0016 3325 3459, variabilný symbol 30810655 (pre identifikáciu platby uvádzajte do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a triedu). 
   Poplatky je možné uhrádzať mesačne, štvrťročne, alebo polročne, vždy do 10.dňa v mesiaci. Doklad o platbe (ústrižok šeku, alebo potvrdenie platobného príkazu) treba doručiť včas pani vychovávateľke.
    

   Činnosť ŠKD 
   sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:40 hod. a pokračuje po skončení vyučovania do 18:00 hod.

   Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a i.. Príchod do ranného klubu je možný do 7:15 (vchodom z átria). Potom sa vchod uzatvára až do otvorenia školy 7:40 hod.
   Popoludní sú činnosti rozdelené na: oddychové, rekreačné, záujmové a príprava na vyučovanie

   V každej z týchto činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.

    

   Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj prácou s encyklopédiami, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.

   Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál s ihriskom, knižnicu a telocvičňu.

   Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (Centrum detskej tvorivosti), absolvujú plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a mnoho iných aktivít.

    

   Popoludní sú deti so svojou pani vychovávateľkou do 16:00. Rodičia si deti vyzdvihnú prostredníctvom vrátnice cez hlavný vchod, prípadne na školskom dvore (zoznam oddelení, ktoré sú na školskom dvore, je k dispozícii na dverách hlavného vchodu)

   Po 16:00 si rodičia vyzdvihnú deti opäť z átria (bočný vchod)

    

   Informácie týkajúce sa školského klubu je možné konzultovať s pani vychovávateľkami osobne, alebo e-mailom.

   Prijatie_dietata_do_SKD_-_ziadost(1).doc

  • OddeleniePani vychovávateľkaKmeňová trieda

   1. oddelenie

   Karin Tylešová1.A

   2. oddelenie

   Andrea Schusnixová1.B

   3. oddelenie

   Lucia Pastieriková1.C

   4. oddelenie

   Soňa Pavlovičová2.B

   5. oddelenie

   Drahuša Chodúrová2.C

   6. oddelenie

   Monika Řehanková3.A

   7. oddelenie

   Beáta Kopiláková3.B

   8. oddelenie

   Anna Fülöpová3.D

   9. oddelenie

   Martina Láslopová4.A

   10. oddelenie

   Libuša Dubovcová4.C