• Školský klub detí

     • Školský klub detí - ŠKD 

      je mimoškolské zariadenie, v ktorom prežívajú svoj voľný čas žiaci z I. a II. stupňa našej školy mimo vyučovania. O deti sa stará tvorivý kvalifikovaný kolektív vychovávateliek. V školskom roku 2019/2020 pracujeme v trinástich  oddeleniach. viď nižšie

       

      Poplatky

      Poplatok za ŠKD je možné uhradiť iba prostredníctvom  bankového prevodu  priamo v banke (trvalý platobný príkaz) alebo cez internet (Internet Banking) na číslo účtu:

      SK05 0200 0000 0016 3325 3459

      variabilný symbol 30810655

      (pre identifikáciu platby uvádzajte do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a triedu)

      Suma: 20€

      Poplatok je potrebné zaplatiť do 10. dňa v mesiaci.

      Prosíme, neuhrádzať poplatok poštovou poukážkou.


      Činnosť ŠKD 
      sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:40 hod. a pokračuje po skončení vyučovania do 18:00 hod.

      Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a i.. Príchod do ranného klubu je možný do 7:15 (vchodom z átria). Potom sa vchod uzatvára až do otvorenia školy 7:40 hod.
      Popoludní sú činnosti rozdelené na: oddychové, rekreačné, záujmové a príprava na vyučovanie

      V každej z týchto činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.

       

      Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj prácou s encyklopédiami, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.

      Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál s ihriskom, knižnicu a telocvičňu.

      Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (Centrum detskej tvorivosti), absolvujú plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a mnoho iných aktivít.

       

      Popoludní sú deti so svojou pani vychovávateľkou do 16:30. Rodičia si deti vyzdvihnú cez komunikačný kanál v rodičovskej miestnosti  pri hlavnom vchode, prípadne na školskom dvore (zoznam oddelení, ktoré sú na školskom dvore, je k dispozícii na dverách hlavného vchodu)

      Po 16:30 si rodičia vyzdvihnú deti opäť z átria (bočný vchod)

      Informácie týkajúce sa školského klubu je možné konzultovať s pani vychovávateľkami osobne, alebo e-mailom.

      Prijatie_dietata_do_SKD_-_ziadost(1).doc

     • OddeleniePani vychovávateľkaKmeňová trieda

      1. oddelenie

      Karin Tylešová1.A

      2. oddelenie

      Andrea Schusnixová1.B

      3. oddelenie

      Lucia Pastieriková1.C

      4. oddelenie

      Soňa Pavlovičová2.B

      5. oddelenie

      Drahuša Chodúrová2.C

      6. oddelenie

      Monika Řehanková3.A

      7. oddelenie

      Beáta Kopiláková3.B

      8. oddelenie

      Anna Fülöpová3.D

      9. oddelenie

      Martina Láslopová4.A

      10. oddelenie

      Libuša Dubovcová4.C
       • stanovisko k poplatkom ŠKD

       • Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako zriaďovateľ Základnej školy Železničná 14 z dôvodu prijatých opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19, súhlasí s návrhom na úhradu poplatkov za ŠKD nasledovne: 

        V období január – február 2021, súhlasíme s odpustením poplatkov v plnej výške, nakoľko ŠKD nebol v prevádzke z dôvodu dištančného vzdelávania. Už uhradené poplatky budú započítané na nasledujúce mesiace. 

        Za obdobie marec 2021, súhlasíme so znížením poplatku za ŠKD na 10 EUR pre všetky deti, ktoré klub navštevovali. 

        Pre ostatných žiakov, ktorí sa naďalej vyučovali dištančne a pre žiakov, ktorí sa vyučovali prezenčne, ale školský klub nenavštevovali, súhlasíme s odpustením poplatku za ŠKD v plnej výške.