• Vážení rodičia!

     

    Zápis Vášho dieťaťa do základnej školy je významným medzníkom v jeho osobnom intelektuálnom a emocionálnom rozvoji. Teraz nerozhodujete o sebe a svojom vlastnom pohodlí, ale o tom, aký pocit so spomienkami na  aktívne prežité detstvo ho bude celý život sprevádzať. Vyberte pre svoje dieťa  školu, ktorá mu poskytne  nielen príjemné prostredie, ale dá mu predpoklady zapojiť sa do širokého spektra aktivít, ktoré v ňom podnietia záujem a túžbu po ďalšom vzdelávaní a dá mu pocit širokospektrálne prežitého detstva.

     

     

        Predstavujeme Vám modernú  súčasnú základnú školu na Železničnej ulici v Bratislave.

     

    Zameranie školy

     

     

    1.stupeňjazykový variant, športy, umenie              

                                         

    • Anglický jazyk od 1.roč., nemecký jazyk od  3.ročníka
    • Možnosť výberu 1 povinného  predmetu už od 1.ročníka a to: Loptové hry, Logika, Základy tanca
    • Individuálny prístup k talentovaným žiakom
    • Projektiáda
    • Esteticky a moderne vybavené priestory školy a triedy
    • Nové učebne – zmyslovňa, lego miestnosť
    • Projektové, tematické výlety v rámci zážitkového vyučovania doma i v zahraničí
    • Možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky
    • Bohatá mimoškolská činnosť, školy v prírode, plavecký, korčuliarsky kurz
    • Pestrý program v Školskom klube detí

     

    2. stupeňjazykové a matematické zameranie

     

    • Anglický a nemecký jazyk 
    • Posilnené vyučovanie matematiky a informatiky
    • Informatizácia vyučovacieho procesu, nové učebňe informatiky, WIFI v budove školy, využívanie  interaktívnych  tabúľ a dataprojektorov
    • Projektiáda
    • Odborné učebne fyziky, geografie, chémie a kuchynka, technika
    • Individuálny prístup k talentovaným žiakom, príprava žiakov na olympiády
    • prírodovedné vzdelávanie formou zážitkov

     

     

    Projekty, olympiády, výsledky školy

     

    • Zdravá škola, Sme v škole, Správaj sa normálne, Liga za duševné zdravie, Moja Família, UNICEF, IBOBOR
    • Maksík, Maks, Klokan, Farebná stopa, projekty pre začlenených  žiakov – INPP,ING, organizácia a účasť na okresnom kole Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín
    • Účasť na olympiádach, vedomostných i športových súťažiach s výrazným umiestnením v okrese i kraji
    • Dopravná výchova a Environmentálna výchova, projekty vyhlásené MŠVVaŠ SR
    • Vlastná školská knižnica, vydávanie školského časopisu „Železnička“
    • Školské výlety, tematické exkurzie v rámci zážitkového učenia po celom Slovensku  ale aj v zahraničí
    • Tradičné aktivity školy pre žiakov a rodičov školy - vianočné trhy, veľkonočné tradície a dielne, športové súťaže, dary jesene , spanie v škole, školský ples pre rodičov a priateľov školy....
    • Organizácia regionálnych športových podujatí pre žiakov a rodičov na zrekonštruovanom multifunkčnom športovom areáli – atletické preteky, turnaje vo futbale a vybíjanej, stolnotenisový turnaj...
    • Najlepšie výsledky TESTOVANIA 9   a TESTOVANIA 5 medzi okolitými školami, najvyššie umiestnenie medzi okolitými školami v rebríčku základných škôl Slovenska (www.ineko.sk)

     

     

    Zdravie 

     

    • Starostlivosť o zdravý vývoj detí v rámci projektu Školy podporujúcej zdravie          
    • Zdravá desiata, Týždeň zdravej výživy                                                                                
    • Odbornú starostlivosť pod vedením špeciálneho pedagóga, školského psychológa, logopéda a výchovného poradcu
    • Asistenti pri vyučovaní- pomoc žiakom a učiteľom
    • Ozdravovací kurz pre všetky ročníky, jarné a jesenné školy v prírode                       
    • Kurzy korčuľovania, lyžovania  a plávania 
    • Kultúrne a zdravé prostredie  – zrekonštruované sociálne zariadenia, veľké triedy, nové učebne, priestor pre realizáciu žiakov- oddychové kútiky
    • Bezbariérový prístup, upravené soc. zariadenie pre handicapovaných

     

    Kliknite pre bližšie informácie o Rade Rodičov pôsobiacej na našej škole: web Rada rodičov

     

     

    Naša škola Vám otvára svoju bránu a dvere všetkých tried, aby ste mohli nahliadnuť pod pokrievku pracovného ruchu súčasnej modernej školy.