• Školský klub detí - ŠKD 

   je mimoškolské zariadenie, v ktorom prežívajú svoj voľný čas žiaci z I. a II. stupňa našej školy mimo vyučovania. O deti sa stará tvorivý kvalifikovaný kolektív vychovávateliek. V školskom roku 2018/2019 pracujeme v dvanástich oddeleniach.viď nižšie


   Poplatky


   15,- €/mesiac
   1. poštovou poukážkou, ktorú dieťa dostane u pani vychovávateľky
   2. prostredníctvom Internet Banking-u, číslo účtu SK05 0200 0000 0016 3325 3459, variabilný symbol 30810655 (pre identifikáciu platby uvádzajte do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a triedu). 
   Poplatky je možné uhrádzať mesačne, štvrťročne, alebo polročne, vždy do 10.dňa v mesiaci. Doklad o platbe (ústrižok šeku, alebo potvrdenie platobného príkazu) treba doručiť včas pani vychovávateľke.
    

   Činnosť ŠKD 


   sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:40 hod. a pokračuje po skončení vyučovania do 18:00 hod.

   Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a i.. Príchod do ranného klubu je možný do 7:15 (vchodom z átria). Potom sa vchod uzatvára až do otvorenia školy 7:40 hod.
   Popoludní sú činnosti rozdelené na:

   - oddychové

   - rekreačné

   - záujmové

   - príprava na vyučovanie

   V každej z týchto činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.

   Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj prácou s encyklopédiami, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.

   Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál s ihriskom, knižnicu a telocvičňu.

   Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (Centrum detskej tvorivosti), absolvujú plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a mnoho iných aktivít.

   Popoludní sú deti so svojou pani vychovávateľkou do 16:00. Rodičia si deti vyzdvihnú prostredníctvom vrátnice cez hlavný vchod, prípadne na školskom dvore (zoznam oddelení, ktoré sú na školskom dvore, je k dispozícii na dverách hlavného vchodu)

   Po 16:00 si rodičia vyzdvihnú deti opäť z átria (bočný vchod)

   Informácie týkajúce sa školského klubu je možné konzultovať s pani vychovávateľkami osobne, alebo e-mailom.

   • 1.odd
   • ŠKD 1.oddelenie 1.A,DAndrea Schusnixová
   • 2.odd
   • ŠKD 2.oddelenie 1.B,DSoňa Pavlovičová
   • 3.odd
   • ŠKD 3.oddelenie 1.C,DDaniela Polakovičová
   • 4.odd
   • ŠKD 4.oddelenie 2.A,CMonika Řehánková
   • 5.odd
   • ŠKD 5.oddelenie 2.B,CDrahoslava Weingreen
   • 6.odd
   • ŠKD 6.oddelenie 2.D,CAnna Fülöpová
   • 7.odd
   • ŠKD 7.oddelenie 3.A,DMartina Láslopová
   • 8.odd
   • ŠKD 8.oddelenie 3.B,DBeáta Kopiláková
   • 9.odd
   • ŠKD 9.oddelenie 3.C,DĽubiša Dubovcová
   • 10.odd
   • ŠKD 10.oddelenie 4.A,D , 5.CKarin Tylešová
   • 11.odd
   • ŠKD 11.oddelenie 4.B,D , 5.BMgr. Miriam Štefánia Čechová
   • 12.odd
   • ŠKD 12.oddelenie 4.C,D , 5.ADrahuša Chodurová