• PREVÁDZKA ŠKOLY V JÚNI

     • Prevádzka a vnútorný režim školy od 1.6.2020 do 30.6.2020

       

      Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

       

      • Škola bude mať prevádzku od 7.30 hod do 16.30 hod.

       

      • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30 hod. v 10 minútových intervaloch.

       

      • Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy, budú začlenení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.

       

      • Zaradenie žiaka do príslušnej skupiny sa oznámi zákonnému zástupcovi vopred cez aplikáciu edu page. Zaradenie do skupiny je nemenné.

       

      • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

       

      • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín:
       • 1. - 4. rčník ® 4 vyučvacie  hdiny,
       • 5. rčník ® 5 vyučvacích  hdín,
       • pbyt v škole bude realizovaný bez veľkej prestávky.

       

      • Žiaci budú nosiť rúška len v spoločných priestoroch (aj toalety). V triede žiaci rúška nosiť nemusia.

       

      • Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

       

      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

       

      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.
        
      • Pre ročníky 1. – 4. online vzdelávanie  bude obmedzené a ak bude realizované tak  výlučne cez aplikáciu google clasroom. (Z personálnych dôvodov sa bude zabezpečovať prevažne dištančne – nie online).

       

      • Žiaci 5. ročníka budú pokračovať kombinovanou formou vzdelávania (online, dištančne a prezenčne).

       

      • Ročníky 6. – 9. pokračujú v online vzdelávaní.
      • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

       

      Prvý deň pri vstupe do budovy školy

       

      • Žiak vstupuje do budovy v rúšku, v presne určenom termíne.
       • dovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia poverenej osobe vo vestibule školy,
       • bude mu dmeraná teplota a
       • dezinfikvané ruky.

       

      • V prípade, že bude žiak chýbať v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

       

      • Žiakovi bude denne pri vstupe do budovy školy odmeraná teplota a je povinný vydezinfikovať si ruky.

       

      Žiak je povinný

       

      • každý deň priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek a raz za týždeň 1 balík papierových utierok na ruky.

       

      • nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. V prípade, ak vyučujúci bude vyžadovať nosenie rúška aj počas vyučovacej hodiny, žiak je povinný toto akceptovať.  

       

      • po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, v ktorej sa nachádza skupina, do ktorej bol zaradený. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.

       

      • Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.

       

      • Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.

       

      • Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      Stravovanie v školskej jedálni

       

      • Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR podľa preukázaného záujmu pri prieskume.

       

      • Žiaci, ktorí nastúpili do školy a o stravovanie nemajú záujem, musia urobiť odhlášku stravy.
      • Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.

       

      • Pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne sa stravovanie nezabezpečuje.

       

      • Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po skupinách podľa stanoveného harmonogramu. Na to, aby nedošlo k miešaniu skupín dozerajú pani učiteľky a vychovávateľky.

       

      • žiaci, ktorí nepôjdu do ŠKD, pôjdu na obed so svojou skupinou,  podľa prideleného harmonogramu.

       

      • Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky použitím stojana s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom.

       

      • V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.

       

      • Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým hygienicky zabaleným príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.

       

      • Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

       

      Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

       

      • ŠKD bude v prevádzke do 16:30 hod.  Z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, ak sú žiaci odprevádzaní do a zo školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

       

      • V čase od obeda do 16:30 je každá skupina žiakov s pridelenou pani vychovávateľkou.

       

      • V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín.

       

      • Ranná ani dlhá služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná.

       

      • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

       

       

      Zákonný zástupca

       

      • Predkladá, prostredníctvom svojho dieťaťa,  pri prvom nástupe žiaka do základnej školy v období od 1.6.-30.6.2020, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť. Tlačivo sa nachádza na www.zszelba.sk, www.minedu.sk,

       

      • rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,

       

      • berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

       

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

       

      • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,

       

      • rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania,

       

      • zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú, len pri odchode, keď si ho príde vyzdvihnúť,

       

      • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
        

      Harmonogram príchodov žiakov

       

      Žiaci vchádzajú do budovy školy dvomi vchodmi: hlavným vchodom a vchodom z átria v čase určenom pre skupinu, do ktorej je zaradený.

       

      čas              Hlavný  vchod            átrium

                          číslo skupiny              číslo skupiny

      7:30                     4                              1

      7:40                     5                              2

      7:50                     6                              3

      8:00                     7                              8

      8:10                    9                               11

      8:20                    10                             12

      8.30                    13,15                        14

       

       

       

      Úprava zvonenia

       

      7.30 – 8.30 – ranné aktivity, nástup do školy

                                                                         prvá hodina  -   8.30 – 9.10

                                                        druhá hodina – 9.20 – 10.00                   desiatová prestávka

      tretia hodina – 10.20 – 11.00

      štvrtá hodina – 11.10 – 11.50

      piata hodina –  12.00 – 12.40

       

      Obed – 11.30 – 14.30 – podľa harmonogramu

       

      16.30 – končí popoludňajšia činnosť v ŠKD

       

       

       

      Vstup rodičov do školy je zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.

     • Zážitky popri online štúdiu

     • Ďakujeme, že ste sa opäť s nami podelili o vaše zážitky, sledujete zmeny počasia, snažíte sa chodiť do prírody a sledovať svoje okolie, čo veštko rastie a žije okolo nás.

     • KLOKAN

     • Dobrý deň!

      Tento rok sa bude matematická súťaž Klokan, do ktorej ste prihlásili svoje dieťa a zaplatili štartovné,  konať online. Skúšobne sa pripojte pomocou kódu, ktorý vám pošle triedny učiteľ alebo koordinátor súťaže od 25. 5. – 5.6. Môžete si vyskúšať vyplniť aj vlaňajší test.

      Stránka súťaže:

      http://matematickyklokan.sk/

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00. Ale pozor, je tam časový interval na vyriešenie testu. Pre 1.ročník je možnosť aj vypočutia otázky (kliknutím na mikrofón). Žiaci 1.-4.ročníka riešia test za 45 minút, žiaci 5.-9.ročníka za 60 minút, lebo majú viac otázok.

      29. júna budú na stránke zverejnené výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie)

      September 2020 - školy dostanú diplomy a darčeky pre svojich súťažiacich.

      Harmonogram pripojenia do ONLINE SÚŤAŽE

      Ročník

      Test

      Deň súťaže

      1. ročník ZŠ

      Klokanko 1

      utorok 9. 6.

      2. ročník ZŠ

      Klokanko 2

      streda 10. 6.

      3. ročník ZŠ

      Klokanko 3

      štvrtok 11. 6.

      4. ročník ZŠ

      Klokanko 4

      piatok 12. 6.

      5. ročník ZŠ

      Školák

      pondelok 8. 6.

      6. ročník ZŠ, príma OG

      Školák

      pondelok 8. 6.

      7. ročník ZŠ, sekunda OG

      Benjamín

      streda 10. 6.

      8. ročník ZŠ, tercia OG

      Benjamín

      streda 10. 6.

      9. ročník ZŠ, kvarta OG

      Kadet

      štvrtok 11. 6
     • OZNÁMENIE ZUBÁRKY

     •  

      Príloha č.1

       

      OZNÁMENIE ZUBÁRKY

       

      Denti.s.r.o. Zubná ambulancia, ZŠ Bieloruská 1

       

      Po otvorení škôl dňa 1.6.2020 začíname ordinovať podľa našich ordinačných hodím. Budeme postupovať v sulade s Usmernením hlavného hygienika, ktoré najdete v Prílohe č.2.

       

                  V týždni od  26.-29.5. od 9:00 do 13:00 budeme postupne telefonicky kontaktovať pacientov, ktorý mali u nás zmarení termín pre epidemiologické uzavretie školy aj našej ambulancie pre Covid-19. Predpokladom je, že máme od vás aktuálny telefonický kontakt a budete dostupní.

                   Kto nebol objednaní posledné dva mesiace, ale potrebuje ošetrenie dieťaťa( zatiaľ nie preventívnu prehliadku), môže volať  v tom istom čase na  mobil 0944 449342.

                  Už je možné sa telefonicky objednať aj k  našej dentálnej hygieničke.

       

      UPOZORNENIE !

       

      Na akékolvek ošetrenie, Vyšetrenie a vybavenie termínu, nás musíte vopred telefonicky kontaktovať.

       

      Osobne v ambulancii termín nedostanete pre nariadenie hygienika o zákaze zdržovania sa viacerých ľudí v čakárni a u nás aj v priestore školy!

       

      Prosím o pochopenie, keď budeme najprv objednávať pacientov, ktorí potrebujú ošetrenie, to znamená výplne, plánované extrakcie, ošetrenie zápalov ďasien, pečatenie a dentálnu hygienu.

       

      Preventívne prehliadky a individuálne nácviky čistenia by sme v rámci možností začali realizovať v septembri ak zvládneme ošetriť deti, ktoré máme už vyšetrené. Zo strany poisťovní je prísľub, že v tomto roku nebudú robiť problém, ak sa stihne iba jedna preventívna prehliadka, miesto dvoch povinných.

       

      Ošetrenie bolestivých stavov po novom

       

      PROSÍM neprichádzajte ani s bolestivými deťmi bez telefonického objednania na ošetrenie. Nemôžete čakať v čakárni spolu s inými pacientami a neohlásení. Je to nariadenie ÚVZSR, ktoré musíme rešpektovať, inak porušujeme zákon.

       

      Budeme sa snažiť v prípade bolesti dať vám po telefóne čo najskorší termín, ale neočakávajte, že to bude hneď v ranných hodinách, ako ste boli doposiaľ zvyknutí. Hygienickými opatreniami sa totiž veľmi predlžuje čas ošetrenia pacienta. Bolesti budeme objednávať aj v priebehu dňa podľa možností ambulancie, alebo na ďalší deň.

       

      Prosím, aby ste termíny, ktoré vám ponúkneme neodmietali, ale snažili sa prispôsobiť, lebo počet detí, ktoré za deň ošetríme pri týchto nových nariadeniach je oveľa menší, ako býval v minulosti, takže presúvanie a posúvanie termínov nebude možné, ak chceme pracovať efektívne, bezpečne pre vás, vaše deti a aj pre nás. Zbytočné zdĺhavé dohadovanie termínov v telefóne ruší a berie vzácny čas, ktorý bude potrebný na pokojné ošetrenie dieťaťa.

       

      V čakárni a ambulancii pri sprevádzaní dieťaťa sa zdržiavajte po ukončení ošetrenia vždy čo najkratšie a komunikujte len dôležité veci. Viem, že deti sa zvykli pohrať a kresliť si v našej čakárni, aj som s vami veľa komunikovala, čo žiaľ zatiaľ nebude možné. Verím, že sa to zmení, uvidíme.

       

      Týmto všetkým nám uľahčíte prácu, lebo s pomôckami, ktoré máme nariadené nosiťv styku s pacientom a pri ošetrení sa aj nám ťažko komunikuje a potrebujeme sa v prestávke  trochu nadýchnuť.

       

      Ale uvedomte si, že ste v prostredí, ktoré patrí k narizikovejším.

       

      Takže bezpečne, bezbolestne, v pokoji a bez plaču ošetriť, a rýchlo preč. Vysvetlite to aj deťom, budete prekvapení, že to pochopia.

       

      Prosím prečítajte si aj Prílohu č.2 - Výber z Usmernenia hlavného  hygienika.

       

      Príloha č.2

       

      Usmernenie k ošetrovaniu v zubnej ambulancii od 1.6.2020

       

      Postup pri ošetrení pacienta v zubnej ambulancii je nariadený Usmernením hlavného hygienika z 20.5.2020 a je potrebné ho v tomto čase stále dodržiavať,  nakoľko zubné ambulancie sú na 1. mieste v ohrození  prenosu Covid-19. Z tohto dôvodu Vás ako rodičov a detských pacientov prosím o spoluprácu a trpezlivosť, lebo ošetrenie určite nebude prebiehať tak, ako ste boli zvyknutí doposiaľ. Pracujeme s deťmi, takže naša snaha bude ochrániť ich.

      Uvediem základné požiadavky z Usmernenia pre zubné ambulancie a pacienta. Riaďte sa nimi inak Vás nebudeme môcť ošetriť a stratíte zbytočne čas vy aj my.

       

      OŠETRENIE BEŽNÉHO PACIENTA

       

      3.1. Požiadavky na pacienta pred vyšetrením

       

       pacient sa na ošetrenie objedná telefonicky, každý, aj akútne stavy,(u nás v čase od Ut.do Pia - od 12:30 do 14:00)

       pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia pacient (aj rodič dieťaťa) musí mať na tvári rúšku,

       personál zubnej ambulancie musí mať vždy prehľad, ktoré osoby v danom momente čakajú na ošetrenie. Ideálne, ak je v čakárni iba jedna osoba.(U nás zatial podľa požiadavky riaditeľky školy umiestnime stoličky pred vchodom do školy spolu so stolíkom).

       pacient pri vstupe do zariadenia si dezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom s obsahom alkoholu(Bude na stolíku pred vchodom do školy),

       personál v zubnej ambulancii musí mať na tvári ochranné rúško, ideálne respirátor a ochranné rukavice.

       

      3.2. Postup pred vyšetrením a ošetrením pacienta

       

      Ošetrujúci zubný lekár alebo poverený zdravotnícky pracovník preverí podozrenie na ochorenie COVID-19 :

        meraním telesnej teploty bezkontaktným teplomerom,

        anamnestickým rozhovorom, ktorý je podopretý čestným vyhlásením dotazníkom, v ktorom sa pýta :

      a) príznaky respiračného ochorenia

      b) možný kontakt s infikovanou osobou

      c) či nie je v karanténe, či nemá odporúčanie na domácu izoláciu a monotoring zdravia.,

      d) či bol/nebol testovaný na ochorenie COVID-19, ak áno s akým výsledkom

       

      Tieto skutočnosti pacient potvrdí svojím podpisom v Čestnom prehlásení (Príloha č. 3).(Ak je to možné a doma si vytlačíte a vyplníte a podpíšete vopred Čestné prehlásenie, ušetríme čas a môžeme sa viac venovať ošetreniu miesto úradovania.)

       

      Ø Ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 je ošetrujúci zubný lekár povinný oznámiť príslušnému všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo všeobecnému lekárovi pre deti a dorast (ďalej VLD a VLDD).

       

      3.3. Z epidemiologických dôvodov je nevyhnutné eliminovať vzájomný kontakt pacientov v ambulancii. Ak to situácia umožňuje, čakáreň je pre pacienta uzavretá a pacient príde len po predchádzajúcom telefonickom vyzvaní z auta, alebo vonkajších priestorov.

       

      (U nas vopred objednaní pacienti čakajú pred vchodom do budovy školy. V čakárni sa zdržuje iba  rodič sprevádzajúci práve ošetrované dieťa. Snažte sa pripraviť dieťa, že do ambulancie vstúpi samo, bez vás, nie ako doposiaľ, keď ste ho držali za ruku pri kresle. Iba v nevyhnutnom prípade ide s rodičom, vtedy musí mať aj rodič respirátor FFP2, alebo dvojmo bezpečné rúško strieborné  či iné s ochranou proti vírusom , aby chránil seba aj personál, lebo sme v malom priestore a navzájom v úzkom kontakte, čím sa zvyšuje možnosť prenosu ochorenia.)

       

      Je vhodné po každom pacientovi zvýšiť frekvenciu dekontaminácie aplikáciou dezinfekčného sprayu (najmä na kľučky), aby sa zabránilo krížovej expozícii cez kľučky.

       

      Ø Pred ošetrením je vhodné na začiatku zákroku nechať pacienta vypláchnuť roztokom 1 % peroxidu vodíka. Následne je vhodné prekryť tvár operačnou plachtou s otvorom na ústa pre zabránenie prenosu kvapôčok a aerosólu pri dýchaní nosom. (Prosím pripravte dieťa na to, že aj pri ošetrení bude mať masku s otvorom na pusu. Uvidíme ako to deti pochopia a zvládnu.)

       

      V našej ambulancii sa zatiaľ bude aj naďalej platiť v hotovosti, nie kartou.

      ----------------

       

       

      ---------------

       

     • Maksáčikovia pozor.

     • žiaci, ktorí ešte neodovzdali posledné 5.kolo Maksíka majú predĺžený termín do 17.mája 2020, ale už posledný, lebo kvôli nim tisíce žiakov na Slovensku stále čaká na vyhodnotenie? Bola by škoda prísť o body. Úlohy a online odpovedník nájdu na stránke Maksíka (www.maksik.sk) vo Vstupe pre Maksáčikov.

      Menovite sú to títo žiaci:

      Šimon Šúlek 2.A

      Adela Kristínová 2.C

      Libor Petrovič 2.C

      Maria Lipitskaya 2.C

      Natália Rubická 2.C

      Tamara Tutková + Oliver Gál 2.C

      Lukáš Greizinger 2.D

      Luna Orschel 3.A

      Matúš Ružek 3.A

      Martin Kotula 3.A

      Sofia Lukácsová 4.A

      Kristína Steinlová 4.B

      Nela Matuszná 4.B

      Robert Podstavek 4.B

      Marek Bursa 4.C

     • práce 2.C

     • Projekt 2.C - Moja cesta do školy, Moja cesta k starým rodičom,

      Dufam, ze ste doma vsetci zdravi.

     • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ ONLINE

     • Accelium Olympics = Medzinárodná olympiáda online

       

      Accelium Olympics = Medzinárodná olympiáda online

       

       

      Chceš sa zapojiť do medzinárodnej online súťaže pre školy v hraní strategických hier = Olympiáda Accelium a reprezentovať našu školu?

       

      Môžeš sa zapojiť a začať trénovať!

       

      Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa v turnajoch medzi školami.  Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu z oblasti stratégie a logiky.  Body za celú školu sa sčítajú do celkového hodnotenia. 

       

      Skvelé je, že ide o hru celého tímu školy, nie súťaž jednotlivcov!

       

      Medzinárodná olympiáda online je určená pre žiakov 1. - 8. ročníka ZŠ

       

      prvej fáze sa uskutočnia súčasne 4 turnaje:

       

      * Turnaj 1:    1.- 2. ročník                                     * Turnaj 2:    3.- 4. ročník

      * Turnaj 3:    5.- 6. ročník                                     * Turnaj 4:    7.- 8. ročník

       

      Príručka pre žiakov na prácu v aplikácii Accelium

      Pravidlá súťaže

       

      Školy z celého sveta zabojujú o titul „Majstrov sveta Accelium“, slovenské a české školy môžu získať titul „Majster Slovenska a Česka“

       

      Druhá fázaFinále All stars

      Desať škôl z každej vekovej skupiny, ktoré získali najvyššie hodnotenie v prvej etape turnaja, postúpi do finále hviezd (spolu 40 škôl sveta). 

       

      Tieto školy zabojujú o titul „Majstrov sveta Accelium“.

       

      Otvorený turnaj      25. 05. 2020 – 8. 06. 2020

       

      Vyhlásenie výsledkov         15. 06. 2020

       

      Ak ťa to zaujalo, napíš na email: anna.murcinova@zszelba.sk

     • Tvorba, šport a úlohy.

     • Ďakujeme za vaše fotografie, ktoré nám posielate. Nasledujúca tvorba je od: Dianka Cainarová, Samko Ninaj, Miško Bokroš, Nicolas Vitek, Miška Kovačičová. Dievčatá zo 7.C sa s nami podelili ako naberajú kondíciu...