• OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     •  Rodičia žiakov 1.ročníkov si môžu poštovú poukážku  a  zápisný lístok prevziať  v rodičovskej miestnosti pri hlavnom vchode do budovy školy 2.9. 2020 od 7.00 hod do 8.00 hod.

      Vyplnený a zaplatený ústrižok je potrebné priniesť späť. Na základe prihlášky a potvrdenia o  úhrade stravného vám budú pridelené prihlasovacie údaje na odhlasovanie obedov (www.eskoly.sk) a čip na stravu. 

      Zápisný lístok a potvrdenie o úhrade stravy preberá p. vedúca 3.9. – 4.9.2020 v čase od 7.30 do 8.00 hod. v rodičovskej miestnosti.

     • Prihláška do ŠKD

     • Prijatie_dietata_do_SKD_-_ziadost_2019-20.docx

      Meno a priezvisko zákonných zástupcov:

      Matka: .................................................................................................. tel. číslo .........................

      Otec: .................................................................................................... tel. číslo .........................

      Adresa trvalého bydliska: .............................................................................................................

      Vedenie ZŠ

      Železničná 14

      821 07  Bratislava

       

      Vec: Prijatie dieťaťa do ŠKD - žiadosť

      Žiadam o prijatie môjho syna/mojej dcéry .................................................................................. dátum narodenia, miesto ..................................................................., rodné číslo ......................, národnosť................................................, štátne občianstvo ......................................................., bytom........................................................................................, trieda.................., o prijatie do ŠKD v školskom

      roku .............../..............  .

       

       

      Deň                   Pred vyučovaním                Po vyučovaní          Spôsob odchodu                *Dieťa navštevuje**

                                      od - do                                od - do                                                           názov       od - do

      Pondelok     

      Utorok     

      Streda     

      Štvrtok     

      Piatok      

       

      Vysvetlivky:

      *Zmenu v dennej dochádzke oznámi rodič alebo zákonný zástupca rodiča p. vychovávateľke deň vopred. Dieťa bude odchádzať z ŠKD napr.: samo, s rodičom, so súrodencom, so starými rodičmi a pod.

      **Dieťa mimo ŠKD navštevuje napr.: ZUŠ, športové hry a pod.

       

      Ak dieťa odíde z ŠKD na krúžok mimo budovy školy po 16,00 hod., nie je možný návrat späť do ŠKD.

      Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne uhrádzať mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle zákona NR SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, §114.

      Výšku mesačného príspevku, ktorý je stanovený platným VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, budem uhrádzať vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Po neuhradení dvoch po sebe idúcich mesiacov, budeme postupovať v zmysle poriadku ŠKD.

      Pri odhlásení dieťaťa z ŠKD, je rodič povinný vyplniť oficiálne tlačivo / Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD/,

      ktoré sa nachádza na stránke školy. V opačnom prípade bude rodič povinný zaplatiť aj za neodhlásené mesiace.

       

      V Bratislave, dňa ..............................................                                         .................................................................

                                                                                                                                    podpis  zákonného zástupcu

       

      Súhlasím s tým, aby moje dieťa opúšťalo školské zariadenie aj po telefonickom dohovore zákonného zástupcu s vychovávateľkou. /Podpíše iba rodič, ktorý s tým súhlasí./

      Zároveň preberám plnú zodpovednosť za riziká s tým spojené.

       

      V Bratislave, dňa ..............................................                                           ..............................................................

                                                                                                                                      podpis zákonného zástupcu

     •   Prevádzka a vnútorný režim školy od 1.9.2020 do 18.9.2020

     • prevadzka_skoly_september_2020_web_(3).pdf​​​​​​​


      Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
      ✓ Škola bude mať prevádzku od 7.30 hod do 16.30 hod.
      ✓ Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.10 do 8.00 hod. (okrem 2.9.2020) v 5 minútových intervaloch.
      ✓ Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy.
      ✓ Každý žiak je povinný v prvý deň pri príchode odovzdať „zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.
      ✓ Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      ✓ V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.
      ✓ V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. ✓ Všetci žiaci sú povinní v priestoroch budovy školy nosiť rúška. ✓ Každý žiak bude nosiť do školy 2 rúška, bude mať papierové vreckovky a odporúčame aj vlastný dezinfekčný (antivirálny) prostriedok k použitiu.
      ✓ Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.


      ✓ Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín:
      o 1.ročník → 3 vyučovacie hodiny
      o 2.- 4. ročník → 4 vyučovacie hodiny,
      o 5.-9. ročník → 5 vyučovacích hodín,
      o pobyt v škole bude realizovaný bez veľkej prestávky.


      ✓ Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy.
      ✓ V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      ✓ Triedy sa nedelia na skupiny, telená a športová výchova sa realizuje výlučne vo vonkajších priestoroch školy, v školskom športovom areáli, v prípade nepriaznivého počasia bude teoretická príprava v triede.
      Základná škola, Železničná 14,821 07 Bratislava
      ✓ Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.


                     Prvý deň pri vstupe do budovy školy  - 2.9.2020


      Žiak vstupuje do budovy v rúšku, medzi 7.40 a 8.20 hod. podľa rozpisu cez átrium a cez hlavný vchod.
      o bude mu odmeraná teplota a
      o dezinfikované ruky.


      čas                      Hlavný vchod                 Átrium B                        Átrium C

      7:40                          IX.A                                  II.D                                 VII.C

      7:45                          VIII.C                                V.B                                 VIII.A

      7:50                           IV.D                                  V.A                                 VII.B

      7:55                           III.D                                  II.A                                 VIII.B

      8:00                           IV.C                                  IV.A                                VII.A

      7:35                           I.A                                     I.B                                  IX.B

      8:05                           I.D                                     I.C                                  VI.B

      8:10                           III.C                                  II.C                                  VI.C

      8:15                           III.A                                  II.B                                   V.C

      8:20                           III.B                                  VI.A                                  IV.B


      ✓ Žiaci odchádzajú spolu s triednym učiteľom do triedy.
      ✓ V triede žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti  vyhlasenie_rodic_26082020.docx a zdravotný dotazník zdravotny_dotaznik_rodic_26082020(1).docx
      ✓ Rodičia (okrem žiakov 1.ročníkov) nevstupujú do budovy.
      ✓ Rodičia 1.ročníka, ktorí vstupujú do budovy, odovzdajú pri vstupe zdravotný dotazník
      ✓ Vyučovanie v prvý deň končí o 10.40 hod.
      ✓ ŠKD končí o 15.00 hod.


                      Žiak je povinný


      ✓ každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek a raz za týždeň 1 balík papierových utierok na ruky.
      ✓ nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy.
      ✓ po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      ✓ Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.
      ✓ Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      ✓ Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.
      Stravovanie v školskej jedálni
      ✓ Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.
      ✓ V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu a nie sú zo stravovania odhlásení
      ✓ Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 7.30 hod., kedy nechce odobrať stravu.
      ✓ Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.
      ✓ Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po triedach podľa stanoveného harmonogramu.
      ✓ Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) a vydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie.
      ✓ Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.
      ✓ Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.


      Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)


      ✓ ŠKD bude v prevádzke do 16:30 hod. Z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, ak sú žiaci odprevádzaní do a zo školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      ✓ V čase od obeda do 16:30 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou.
      ✓ V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.
      ✓ Ranná ani dlhá služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná.
      ✓ Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.


      Zákonný zástupca


      ✓ Predkladá, prostredníctvom svojho dieťaťa, pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a zdravotný dotazník. Bez tohto vyhlásenia a dotazníka nie je možné žiaka do školy vpustiť. Tlačivo sa nachádza na www.zszelba.sk, www.minedu.sk,
      ✓ rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
      ✓ berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorý následne kontaktuje pediatra dieťaťa.
      ✓ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
      ✓ dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,
      ✓ rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania,
      ✓ rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
      ✓ rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy (okrem žiakov prvého ročníka, ktorých môže sprevádzať iba 1 zákonný zástupca)

      Harmonogram príchodov žiakov od 3.9.2020 do 18.9.2020


      Žiaci vchádzajú do budovy školy tromi vchodmi: hlavným vchodom a vchodom z átria B bloku a vchodom z átria v C bloku v čase určenom pre triedu.


      čas                          Hlavný vchod                            Átrium B                             Átrium C

      7:10                                IX.A                                         II.D                                    VII.C

      7:15                               VIII.C                                        V.B                                    VIII.A

      7:20                               IV.D                                           V.A                                    VII.B

      7:25                                III.D                                          II.A                                     VIII.B

      7:30                                IV.C                                          IV.A                                    VII.A

      7:35                                 I.A                                           I.B                                      IX.B

      7:40                                 I.D                                            I.C                                    VI.B

      7:45                                 III.C                                         II.C                                    VI.C

      7:50                                 III.A                                          II.B                                    V.C

      7:55                                 III.B                                          VI.A                                   IV.B

          

       Úprava zvonenia
      7.10 – 7:55 – ranné aktivity, nástup do školy
      prvá hodina - 8.00 – 8:45
      druhá hodina – 8:50 – 9:35

      desiatová prestávka

      tretia hodina – 9.55– 10.40
      štvrtá hodina – 10.45 – 11.30
      piata hodina – 11.35 – 12.20


      Obed – 11.30 – 14.30 – podľa harmonogramu
       
      16.30 – končí popoludňajšia činnosť v ŠKD


      Vstup rodičov do školy je zakázaný (okrem rodičov žiakov 1.ročníka). V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.
      Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky)


      Prevádzka a vnútorný režim školy od 21.9.2020 do odvolania


      Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

      ✓ pre školu budú platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená)


      Zelená fáza


      ✓ Škola bude mať prevádzku od 6.30 hod do 18.00 hod.
      ✓ Vstup do budovy školy bude organizovaný bez časového harmonogramu, cez tri vchody do budovy (hllavný vchod, átrium B, átrium C) čase od 7.30 do 7.55 hod.
      ✓ Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy.
      ✓ Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný
       príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      ✓ V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti.

      Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.
      ✓ V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
      ✓ Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      ✓ Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.
      ✓ V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      ✓ V prípade, že bude žiak chýbať v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.


      Žiak je povinný


      ✓ Žiak dodržiava aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia a to: v triede si umýva ruky bežným spôsobom – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      ✓ Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.


      Stravovanie v školskej jedálni


      ✓ Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.
      ✓ V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu a nie sú zo stravovania odhlásení
      ✓ Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 7.30 hod., kedy nechce odobrať stravu.
      ✓ Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.
      ✓ Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po triedach podľa stanoveného harmonogramu.
      ✓ Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) a vydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie.


      Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)


      ✓ ŠKD bude v prevádzke od 6:30 hod do 18.00 hod. V rannom školskom klube vedie vychovávateľka evidenciu prítomných žiakov
      ✓ V čase od obeda do 16:00 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou. Po 16.00 hod idú do zberných tried. V zberných triedach sa vedie evidencia prítomných žiakov.
      ✓ V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.


      Zákonný zástupca


      ✓ rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
      ✓ berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorý následne kontaktuje pediatra dieťaťa.
      ✓ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy
      ✓ dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,
      ✓ rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
      ✓ rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy (okrem žiakov prvého ročníka, ktorých môže sprevádzať iba 1 zákonný zástupca)

      Harmonogram príchodov žiakov 


      Žiaci vchádzajú do budovy školy tromi vchodmi: hlavným vchodom a vchodom z átria B bloku a vchodom z átria v C bloku.


      Hlavný vchod                                           Átrium B                                  Átrium C

      IX.A                                                            II.D                                          VII.C

      VIII.C                                                           V.B                                         VIII.A

      IV.D                                                             V.A                                          VII.B

      III.D                                                              II.A                                         VIII.B

      IV.C                                                             IV.A                                         VII.A

      I.A                                                                I.B                                           IX.B

      I.D                                                                I.C                                          VI.B

      III.C                                                              II.C                                         VI.C

      III.A                                                              II.B                                          V.C

      III.B                                                              VI.A                                        IV.B      Vstup rodičov do školy je zakázaný (okrem rodičov žiakov 1.ročníka). V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.
      Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky)


      Oranžová fáza

      - podozrenie na ochorenie osôb


      Počas vyučovania učitelia udržiavajú odstup od žiakov a počas prestávok všetci udržiavajú vzájomný odstup. Domáca izolácia úzkych kontaktov do doby určenej RÚVZ alebo všeobecným lekárom.

      Návrat do zelenej fázy po usmernení RÚVZ alebo všeob. lekára.

      Prechod do červenej fázy len základe usmernenia RÚVZ. Dochádzka je prerušená pre žiaka s podozrením na ochorenie a jeho úzke kontakty (možnosť zvážiť dištančné vzdelávanie). V ostatných triedach prebieha riadne vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami.
      Zásady ako v škole, prispôsobené na svoje podmienky. Uzatvoriť oddelenie (krúžok, triedu), v ktorom boli žiaci v blízkom kontakte so žiakom resp. PZ, OZ, NZ školy, školského zariadenia s podozrením na ochorenie COVID - 19.

      Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v oranžovej fáze, bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ


      Červená fáza

      - ochorenie osôb

      Pri vstupe Rúška -  Odstupy  Pri ochorení 2 žiakov a/alebo 1 PZ a/alebo 2 NZ

      Žiaci


      Povinný ranný filter s povinným meraním teploty (bez zaznamenávania).


      Povinne v interiéri.
      Počas vyučovania učitelia udržiavajú odstup od žiakov a počas prestávok všetci udržiavajú vzájomný odstup.
      Domáca izolácia osôb v úzkom kontakte do usmernenia RÚVZ.

      V triedach s potvrdením ochorenia prerušiť vyučovanie.
      Prezenčné vyučovanie 1. - 5. roč. v skupinách do 15 žiakov, 6. - 9. ročník - dištančné vzdelávania podľa možností školy.
      Zrušiť hromadné vyučovanie, krúžky.

      Oddelenia ŠKD - max. 15 žiakov a dodržiavať skupiny ako v škole. Individuálne vyučovanie realizovať v súlade s ROR.
      Stravovanie po skupinách, nepremiešavanie skupín v jedálni. Nepremiešavanie so stravníkmi (z prostredia mimo školy).
      Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci povinne rúško (štít) v interiéri.
      Nepedagogickí zamestnanci -podľa opatrenia ÚVZ SR udržiavajú odstup.


      Rodičia


      Nevstupujú do budovy.
      Pred budovou minimalizovať zhromažďovanie osôb.
      Škola zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie, odstupy pred budovou školy a pod. Zriaďovateľ obmedzí využívanie vnútorných priestorov školy tretími osobami (kurzy, prenájmy) - okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti.
       
      Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v červenej fáze, bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ

      semafor - odporúčania MŠVVaŠ

     • Vyhlásenie rodiča vo formáte WORD

     • Keby niekto mal problémy - ešte vo formáte word   vyhlasenie_rodic_26082020.docx

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
      Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom v ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
      Nie je mi známe, že by žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
      V ................................. dňa ...................
      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
      Adresa zákonného zástupcu:
      Telefón zákonného zástupcu:
      Podpis zákonného zástupcu:

     • Zdravotný dotazník vo formáte word

     • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa
      pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
      (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)
      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
      Meno dieťaťa:
      Adresa zákonného zástupcu:
      Telefón zákonného zástupcu:
      Dôvod použitia tohto dotazníka:
      Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa v procese vzdelávania a výchovy.
      Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa:

      Prehlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky:
      ÁNO               NIE

      Prehlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020:
      ÁNO        NIE


      V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte.
      V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.
      Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).


      Podpis zákonného zástupcu:

     • Zápisný lístok do jedálne

     • Keby mal niekto problém vytlačiť si zápisný lístok z EduPage.

      Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie – Zápisný lístok

       

      Žiadame o prijatie žiaka/žiačky na pravidelné stravovanie v zariadení školského stravovania od  01.09.2020

      Meno a priezvisko žiaka/žiačky:.................................................................... Dátum narodenia:....................................

      Bydlisko:.......................................................................................................  Trieda:......................................................

      Meno a priezvisko matky.......................:.......................................................Tel. číslo: .................................................

      Bydlisko:.........................................................................................................e-mail:...................................................... Meno a priezvisko otca..........................:.......................................................Tel. číslo: .................................................

      Bydlisko:.........................................................................................................e-mail:......................................................

       

      Spôsob úhrady /správne zakrúžkujte/

      1. Bankovým prevodom/ Internetbankingom  na účet číslo:  SK88 0200 0000 0016 4595 6055 /uvádzať aj meno žiaka a triedu/
      2. Poštovou poukážkou /uvádzať aj meno žiaka a triedu/

      Platba v hotovosti nie je možná!

      Platba sa uhrádza mesačne voprednajneskôr do 24. dňa v mesiaci. /Napríklad za marec je potrebná úhrada do 24.februára./

       

      Odhlásenie z obedu:

      1. Email:   helena.juranyiova@zszelba.sk
      2. www.eskoly.sk /rodičovi budú poskytnuté  prihlasovacie údaje/
      3. osobne u vedúcej jedálne

             Telefonické odhlasovanie nie je možné!

             Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné len do 7,30 hod.

       

      Denný doplatok za stravné, ktoré platí rodič:

              1.–  4. ročník: 0,01€

              5. – 9. ročník: 0,10€

       

      Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a  odobralo obed.

       

      Prípady, kedy sa dotácia na stravu nevyplatí a zákonný zástupca bude povinný uhradiť obed z vlastných prostriedkov v plnej výške, t.j. 1,21€ za I. stupeň a 1,30€ za II. stupeň  na každý deň:

      1. žiak nepríde do školy, nemá odhlásený obed a obed odoberie zákonný zástupca za neho
      2. žiak nepríde do školy, nemá včas odhlásený obed a neodoberie obed
      3. žiak príde do školy, ale neodoberie si obed
      4. žiak nemá uhradené režijné náklady a denný doplatok za stravné

       

      Režijné náklady:

      1. Každý stravník je povinný zaplatiť režijné náklady mesačne
      2. Mesačné režijné náklady platí aj žiak, ktorý má diétnu stravu, ktorú konzumuje v škole
      3. Režijné náklady sa platia, pokiaľ sa žiak stravoval počas mesiaca minimálne 1 deň

       

      Výšku režijných nákladov stanovuje VZN číslo  3/2019 z 25.06.2019.

      Plné znenie tohto VZN je zverejnené na stránke mestskej časti : www.vrakuna.sk  v záložke Pre občanov, v sekcii Školstvo,  Stravovanie žiakov ZŠ a detí v MŠ

       

      Na základe prihlášky bude žiak prihlásený na stravu počas celého školského roka, trvale odhlásiť žiaka zo stravy treba osobne u vedúcej jedálne. Pred odhlásením musí mať žiak vyrovnané všetky záväzky.

      Svojím podpisom potvrdzujem a beriem na vedomie plnú úhradu stravy podľa finančného pásma 3 /viď strana 2/ stravovacieho zariadenia v prípade včasného neodhlásenia stravníka zo stravy  alebo neodobratia stravy.

       

      ..................................................................................................

      podpis zákonných zástupcov

       

      Prehlásenie:

       

      Súčasne svojím podpisom udeľujem súhlas podľa §11 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu /3 roky/. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19 ods. 2 zákona č.18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby.

       

       

       

      ..................................................................................................

      podpis zákonných zástupcov

       

       

       

       

       

       

       V prípade záujmu ďalšie  informácie k finančným pásmam nájdete na stránke:

      www.minedu.sk v sekcii Regionálne školstvo, Školské stravovanie alebo na stránke www.jedalne.sk

     • Vyhlásenie rodiča

     • Keby vám nešiel vytlačiť ani predchádzajúce vyhlásenie uložené ako obrázok.

       

                ALE

      Pokiaľ si chcete vytlačiť "Vyhlásenie rodiča" a "Zdravotný dotazník" v predchádzajúcom formáte, stačí keď na ten obrázok kliknete ľavým tlačítkom, uložíte si obrázok a potom na uložený obrázok kliknete pravým tlačítkom - ukáže sa vám ponuka tlačiť.

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

       

      Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

       

      Nie je mi známe, že by žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

       

       

      V ................................. dňa ...................

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

      Podpis zákonného zástupcu:

       

       

     • Zdravotný dotazník

     • vzhľadom na to, že niektorí rodičia si nevedia vytlačiť dotazník v predchádzajúcom formáte, uverejňujeme ho ešte raz v programe Word.

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

      pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

       (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

       

      Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:

       

      Meno dieťaťa:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

       

      Dôvod použitia tohto dotazníka:

      Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa v procese vzdelávania a výchovy.

      Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa:

      Prehlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky:

      ÁNO

      NIE

      Prehlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020:

      ÁNO

      NIE

       

      V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte.

       

      V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.

       

      Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

       

       

      Podpis zákonného zástupcu:

       

     • ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK

     • Vážení rodičia, pri nástupe do školy je potrebné doniesť vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča.

     • OZNAM PRE NASTUPUJÚCICH PRVÁKOV

     • Rodičia, ktorí chcú prihlásiť dieťa na stravu do školskej jedálne, môžu prísť osobne za pani vedúcou /pani Jurányiová / 2.9.2020 od 7.00 do kancelárie.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Oznamujeme Vám, že žiaci, ktorí sa v minulom školskom roku  stravovali v školskej jedálni, budú 2. septembra, t.j. v deň nástupu do školy, prihlásení na stravovanie. Pokiaľ v tento deň dieťa nemá o obed záujem, je potrebné dieťa odhlásiť. Odhlásenie je možné do 2.9. 2020 do 7,30 hod. týmito spôsobmi:

      1. email: helena.juranyiova@zszelba.sk

      2. www.eskoly.sk /na základe prihlasovacích údajov/

       

      TELEFONICKY NIE JE MOŽNÉ DIEŤA ODHLÁSIŤ