• ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.!

     • Milé žiačky, milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy.

      Aj v tomto školskom roku mali deti zo ŠINTER tímu Železničná RISING SUNS reprezentovať ZŠ Železničná v ŠINTER lige.

      Bohužiaľ, zo známych dôvodov bola súťaž ako aj všetky krúžky s ňou spojené od októbra dlhodobo prerušené.

      V spolupráci s organizátormi projektu a ostatnými partnerskými školami sme ale pripravili jeho nový formát, ktorý dostal názov ŠINTER e-liga.

      Začína prvým tréningom vysielaným v pondelok 1. februára od 17:00 na YouTube kanály ŠINTER TV. Veľkou výhodou týchto tréningov, ktoré budú pravidelne každý pondelok a štvrtok od 17:00 do 17:30 je, že si ich môžu vyskúšať úplne všetci, tí najmladší ale aj "dospeláci". Budú koncipované tak, aby ich zvládol naozaj každý a zamerajú sa na základy atletiky, gymnastika, rôznych loptových hier, doplnené cvičeniami na rozvoj sily, kondičky, obratnosti, výbušnosti.

      Súčasťou ŠINTER e-ligy budú aj rôzne dlhodobé súťaže o veľmi zaujímavé a hodnotné ceny. Viac informácií nájdete na stránke www.sinterliga.sk a Facebook stránke Šinterliga.

      Veríme, že do súťaženia a pravidelného cvičenia sa vás zapojí čo najviac, taktiež držíme palce, aby sa vám aj podarilo niečo vyhrať .

      Športu zdar!

     • Maksík

     • Maksík 3.koloTermín odovzdania Maksíka 3.kolo je predĺžený do 2.2. 2021. Od 19.1. 2021 bude na stránke súťaže www.maksik.sk sprístupnený aj elektronický odpovedník. Ak by sme sa vrátili do školy, môžete odovzdať vyplnený odpovedník aj v papierovej podobe pani učiteľke Dömötörovej (1.B), ak nie, treba ho poslať na adresu Talentída n. o., P. O. Box 65; Vranovská 6; 850 00 Bratislava 5Ak kreslíte obrázky pre Maksíka, môžete ich naskenovať a poslať mailom do Talentídy. Deti, ktoré už pred Vianocami boli doma a nedostali zadania úloh, môžu si stiahnuť zadania na stránke súťaže.

     • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 11.1.2021

     •  

       

      V súlade s nariadením Vlády SR, Opatrením Úradu verejného zdravotníctva a rozhodnutím ministra školstva č. : 2021/9418:1-A1810 vydáva riaditeľka školy Prevádzku a vnútorný režim školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 11.1.2021

       

      Vyučovanie v 1. – 9. ročníku

       

      • Žiaci 1. – 9. ročníka majú dištančnú formu vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejnila 5.1.2021 cez edupage.
      • Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.30 hod. do 12.00 hod. s využitím platforiem Google Classroom, Edupage. Každý žiak má  vytvorený mail v tvare meno.priezvisko@zszelba.sk .
      • Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.
      • Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
      • Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Riadia sa pravidlami dištančného vzdelávania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy a zaslané prostredníctvom Edupage.
      • Harmonogram online hodín

      Vyučovacia hodina             Čas

                1.                              8:30  -  9:00

                2.                              9:15  -  9:45

                3.                            10:00  -  10:30

                4.                            10:45  -  11:15

                5.                            11:30  -  12:00

       

       

      Stravovanie v školskej jedálni

       

      • Strava sa v čase dištančného vzdelávania pre žiakov školy nezabezpečuje.
      • Žiaci sú zo stravy automaticky odhlásení.

       

      Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

       

      • V čase dištančného vzdelávania ŠKD nebude v prevádzke.

       

      Polročné prázdniny

       

      • V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku polročné prázdniny sú zrušené.  

       

      Všeobecné základné opatrenia

       

      • V škole je denne služba. V prípade potreby kontaktu s vedením školy, je potrebné si dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu na: office@zszelba.sk
      • V prípade, ak si žiak potrebuje vyzdvihnúť veci zo skrinky, je potrebné si dohodnúť termín e-mailom na adrese:  office@zszelba.sk

       

      Termíny

       

      • Vyučovanie v 1.polroku končí 31.1.2021.
      • Známky sa uzatvárajú 20.1.2021
      • Pedagogická rada je 25.1.2021
      • Výpis z klasifikácie prospechu a správania za 1.polrok šk.roka 2020/2021  dostanú žiaci 29.1.2021
      • Vyučovanie v 2.polroku začína 1.2.2021

       

       

                                Termíny prijímacích skúšok:

      Štandardné prijímacie skúšky

       

      • 1.termín -  3. máj 2021–  podľa potreby 13. alebo 14. máj 2021
      • 2. termín  - 10. máj 2021 - podľa potreby 11. máj 2021

      Talentvé prijímacie skúšky

      •  1.termín  -   5. máj 2021   podľa potreby 6. alebo 7. máj 2021
      • 2. termín  - 12. máj 2021   podľa potreby 13. alebo 14. máj 202

       

       

      Testovanie- 9 2021

      • (Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka ZŠ zamerané na overenie vedomostí a zručností  z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka)  sa uskutoční

       

      • 9. a 10. júna 2021 
      • ( náhradný termín 24. a 25.6. 2021)

       

      Testovanie 5 2021 

      Celoslovenské testovanie žiakov  5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka

      • zrušené

       

       

      Informácie o testovaní na ochorenie COVID-19

       

      • Plánované testovanie žiakov 2.st., zákonného zástupcu žiaka a zamestnancov školy  9. januára 2021 je ZRUŠENÉ. Presúva sa na 22. a 23.1.2021 (zatiaľ) (informácie budú poskytnuté dodatočne)
      • Návrat žiakov I. stupňa je naplánovaný na 18.1., keďže v odporúčaní je aj pretestovanie rodičov,  aktuálne informácie o odporúčanom testovaní vám budú poskytnuté dodatočne. 

       

       

      Vstup rodičov do školy je zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.

       

      V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené.

       

       

                                                                                              Mgr.Andrea Macháčová

                                                                                                     riaditeľka školy