• ZÁPISNÝ LÍSTOK DO JEDÁLNE - rodičia ho môžu zaslať na mail: helena.juranyiova@zszelba.sk

     • Z á p i s n ý    l í s t o k

       

      Žiadame o prijatie - žiaka – žiačky  /nesprávne prečiarknite/  školy ZŠ Železničná 14 v Bratislave na

       

      stravovanie v našom školskom stravovacom zariadení  od  ........................................... 2021   .

       

       

      Meno a priezvisko stravníka  : ..................................................................................................

                                                                                                                                            Dátum narodenia: ....................................

      Bydlisko: ...........................................................................................Trieda/zamestnanec:..............................................................

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu :  ........................................................................................................................

       

      Tel. číslo: ..................................................................                        e-mail: .......................................................................

       

      Spôsob úhrady

      1. Bankovým prevodom na IBAN : SK880200 0000 001645956055    /do správy pre prijímateľa uvádzať celé meno dieťaťa a triedu/
      2. Poštovou poukážkou   / uvádzať celé meno dieťaťa /

                        Platba v hotovosti nie je možná!

        Platba sa uhrádza mesačne vopred –   Po zaslaní potvrdenia /email, osobne v ŠJ/ o úhrade stravného, bude žiak prihlásený na stravovanie  

       / čip bude aktívny/   nasledujúci deň!

             

       

      Odhlásenie zo stravy :

       

      1. email  :  helena.juranyiova@zszelba.sk
      2. www.eskoly.sk /rodičovi budú na vyžiadanie poskytnuté prihlasovacie údaje/

      Telefonické odhlasovanie nie je možné!

             Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné len do 7,30 hodiny na daný deň .

       

      Denný  doplatok za obed :

              1.–  4. ročník : 1,21 €

              5. – 9. ročník : 1,30 €

              1.-9. ročník   : 10,- € /paušálna réžia za každý začatý mesiac/

      Režijné náklady sa platia pokiaľ sa žiak stravoval počas mesiaca minimálne 1 deň .

      /Vzorový prepočet pri 20 pracovných dňoch v mesiaci je pre 1.-4. roč. : 20 x 1,21=24,2+10 = 34,20 € /

      /Vzorový prepočet pri 20 pracovných dňoch v mesiaci je pre 5.-9. roč. : 20 x 1,30=26,0+10 = 36,00 € /

       

      Výšku režijných nákladov stanovuje VZN číslo 12021 z 29.06.2021 .

      Plné znenie tohto VZN je zverejnené na stránke mestskej časti : www.vrakuna.sk v záložke Pre občanov, v sekcii Školstvo, Stravovanie žiakov ZŠ a detí MŠ

       

      Odovzdaním zápisného lístku bude stravník prihlásený na stravu.

      Trvale odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné  písomne emailom u vedúcej  jedálne.

      Pred trvalým odhlásením musí stravník vyrovnať všetky záväzky.

      Svojím podpisom potvrdzujem že súhlasím a uhradím plnú úhradu stravy vypočítanú podľa aktuálneho finančného pásma  stravovacieho zariadenia aj v prípade včasného neodhlásenia sa stravníka zo stravy  alebo neodobratia stravy.

      Prehlásenie:

      Súčasne svojím podpisom udeľujem súhlas podľa §11 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu /3 roky/. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19 ods. 2 zákona č.18/2018 Z.z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby.

       

       

       

                                                                                                  ................................................................................................

                                                                                                                podpis zákonného zástupcu

       

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Kto má záujem o zabezpečenie obedov pre svoje dieťa v školskej jedálni, je potrebné zaplatiť stravu vo výške:

      I. ročník: 36,20€

      II.-IV. ročník: 34,20€

      II. stupeň: 36€

      Číslo účtu: SK88 0200 0000 0016 4595 6055

      variabilný symbol: číslo ročníka

      do poznámky pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a triedu

      Potvrdenie o zaplatení poslať mailom na adresu: helena.juranyiova@zszelba .sk

      Odhlásenie z obedov tiež zasielať na adresu: helena.juranyiova@zszelba.sk

     • Doprava pre obyvateľov Vrakune do Šaštína na návštevu sv.Otca

     • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka na Slovensku a konania Svätej omše dňa 15.9.2021 o 10,00 h, ktorá sa bude konať v Šaštíne-Stráže, mestská časť Bratislava – Vrakuňa zabezpečí pre obmedzený počet obyvateľov s trvalým pobytom vo Vrakuni bezplatnú dopravu.

      V zmysle organizačných pokynov musí byť každý účastník Svätej omše zaregistrovaný na www.navstevapapeza.sk.

      Po zaregistrovaní sa, kto ma záujem môže využiť možnosť bezplatnej dopravy organizovanou mestskou časťou. Upozorňujeme, že počet návštevníkov omše je obmedzený.

      V prípade, že potrebujete pomôcť s registráciou na Svätú omšu, mestská časť Bratislava – Vrakuňa poskytne pomoc pri registrácii v miestnej knižnici na Toplianskej 5 počas otváracích hodín knižnice.

      Záujem o dopravu na Svätú omšu v Šaštíne-Stráže nahlasujte na mail: navstevapapeza@vrakuna.sk vo formáte: meno, priezvisko, telefonicky kontakt do 6.9.2021.

      Kapacita autobusov je obmedzená.

     • Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

     • S účinnosťou od 1. augusta 2021 dochádza k zmenám podmienok k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  t. j. k „dotáciám na stravu“. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      Ak si rodičia uplatnia daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Je potrebné zvážiť, ktorú možnosť si vyberiete, a to:

      • poskytnutie dotácie na stravu

      alebo

      • uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu

      V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny si dovoľujeme zákonných zástupcov detí upozorniť, že všetky potvrdenia treba doručiť najneskôr do 10. 8. 2021 na referát sociálnych služieb a nájomných bytov MÚ MČ BA – Vrakuňa, č. dverí 130 – prízemie.

      Zároveň Vám v prílohe zasielam tlačivo „ktoré musia rodičia detí  vyplniť, podpísať a odovzdať

      Ide o nasledovné potvrdenia:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydáva ÚPSVaR),
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydáva ÚPSVaR),
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (predkladá zákonný zástupca dieťaťa).

      Ďalšie informácie nájdete v priložených prílohách:

      • Informácie pre žiadateľov o dotáciu.pdf
      • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.docx

      https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173


      Dotacia_na_stravu_-_info_pre_ziadatelov_o_dotaciu.pdf

      cestne_vyhlasenie.doc​​​​​​​