• Vianočný pozdrav

     • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

      A opäť máme ten krásny čas, čas Vianoc. Prišiel celkom sám, pomaly a nečakane. Napriek tomu všetci túžobne čakáme na vianočný zázrak.

      Aj tento rok je však pre všetkých iný. Je opäť poznačený pandémiou, opatreniami, ktoré dodržiavame.

      Ten vianočný zázrak však príde aj napriek opatreniam. Príde – do každej rodiny. Dôležité je veriť.... Jedným z nich najvzácnejších zázrakov a darov sú aj naše deti, ktoré nám robia radosť obzvlášť teraz v týchto ťažkých časoch.  Som na ne veľmi hrdá, pretože to, čo dokázali tento rok, je naozaj malý zázrak...

      Vianoce sú obdobím, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si na krásne prežité chvíle, zamyslieť sa nad ich čarom a atmosférou. Každý z nás v tomto čase zhodnocuje rok. Máme za sebou ťažký rok, rok odriekania, ale aj rok splnených želaní a úspechov.

      Poďme teda trocha bilancovať, zhodnotiť. Začiatkom roka sme mali výrazný úspech. Naša Miška sa umiestnila na 2. mieste v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku. Mali sme niekoľko úspešných riešiteľom krajských kôl chemickej a biologickej olympiády.  Na jar sme získali projekt Modernejšia škola, vďaka ktorej sme zmodernizovali priestory školy a niekoľkých tried. V letných mesiacoch sa vďaka podpore MŠVVaŠ a p. starostu MČ Bratislava – Vrakuňa, JUDr. Ing. Martina Kuruca, podarilo ešte zrevitalizovať vestibul školy pretvorením vstupného priestoru školy, počnúc vstupnými dverami na moderný bezbariérový vstup. Okrem toho sme v oddychových a relaxačných zónach vybudovali aj herný priestor pre žiakov so zvýšenou pohybovou aktivitou. V neposlednom rade nás teší a zaväzuje aj záujem rodičovskej verejnosti o našu školu. Naša školská rodina sa opäť rozrástla. Tento rok máme 742 žiakov v 32 triedach.

      Je to málo a či veľa? Je to uhol pohľadu. Podľa nás sme toho za tento rok stihli naozaj neúrekom. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a prevažne online vzdelávaniu na 2.stupni sme dosiahli výrazné úspechy  v olympiádach, ale aj výrazný posun v budovaní priestorov modernej školy.

      Každý rok máme veľa spoločných akcií s rodičmi, veľa aktivít mávame aj v škole, ale žiaľ súčasná situácia nám opäť neumožňuje stretnúť sa či na imatrikulácii prváčikov, Daroch jesene, športových turnajoch  alebo  na spaní v škole a žiaľ, čo nás najviac mrzí, na spoločných vianočných trhoch spojených s obľúbenou kapustnicou. V rámci možností a pri dodržaní opatrení sme však  stihli online Dary jesene  - aj s online hlasovaním,  po triedach Hallowen a Mikuláša. Veľmi nás teší záujem rodičov o online hlasovanie pri Daroch jesene. Vo všetkých činnostiach, ktoré realizujeme, nám pomáha inkluzívny tím (špeciálna pedagogička, šk. psychológ a asistenti), ktorý pracuje v našej škole v rámci projektu ESF OPĽZ Pomáhajúce profesie II.

      Toto sú splnené sny. Síce v náročnom a ťažkom období, ale my veríme, že spoločným úsilím, prácou, zanietenosťou a najmä láskou sa nám podaril kus dobrej práce. Pre mňa najväčším úspechom a darom sú dobré výsledky našich žiakov a spokojnosť v očiach našich rodičov. V neposlednom rade mám veľkú radosť z dobrého kolektívu pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ktorým týmto ďakujem za náročnú a výborne odvedenú prácu v každej oblasti. Či sú to učitelia 1.stupňa, 2.stupňa, vychovávateľky, asistenti, odborní ped. zamestnanci,  ekonomický úsek, upratovačky, či kuchárky a v neposlednom rade aj naši školníci, lebo len v pohodovom a vzájomne rešpektujúcom sa kolektíve sa dajú tvoriť dobré veci.

      Tento rok bol pre každého iný. Keď som však bilancovala, čo všetko máme za sebou, či už vybudované priestory, zariadené učebne, zmenu z prezenčnej formy na dištančnú, ale aj  množstvo projektov, ktorým sa venujeme, alebo skvelé výsledky žiakov, presvedčila som sa, že máme za sebou kus skvele odrobenej práce.

      Som hrdá na to, že som súčasťou našej úžasnej školskej rodiny a zároveň ju môžem viesť ku skvelým métam.

      Milí kolegovia, rodičia i žiaci, zaželajme si  spoločne, nech všetko to dobré a krásne, čo počas Vianoc zažijeme, tak skoro nevyprchá z našich sŕdc, životov a z nášho každodenného správania sa jeden k druhému. Nech ten krásny vianočný čas trvá čo najdlhšie. Nech pod stromčekom každý z nás nájde niečo krásne pre seba, čo mu dušu zahojí a srdce poteší.

      Všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a priateľom našej školy želám krásne vianočné sviatky, veľa lásky, spokojnosti, hojnosti, vzájomného porozumenia a najmä zostaňme všetci zdraví, aby sme sa mohli opäť  a čo najskôr stretnúť v našej krásnej novej, modernej škole.

      Krásne Vianoce, pokoj v duši, šťastie, lásku, pevné zdravie a čo najviac splnených snov...

       

                                                                                                                              Mgr. Andrea Macháčová

                                                                                                                              riaditeľka školy

       

      Vianočný pozdrav posielajú aj naši žiaci, formou videa nižšie. 

      Pozrieť si môžete aj pozdravy každej triedy zvlášť kliknutím sem

     • Mikuláš

     • V pondelok 6. 12., v deň sviatku svätého Mikuláša, kedy sa všetky deti tešia na darčeky, ktoré im prinesie, sme mali v niektorých triedach aj integrované tematické mikulášske vyučovanie. Hneď po príchode do školy si našli deti v triedach krásne čokoládové balíčky. Veľmi sa potešili, no nie len z balíčkov, ale zároveň sa tešili aj  na vyučovanie.

      Napríklad prváci sa na hodine čítania a písania dozvedeli zaujímavé informácie o Mikulášovi, čakalo ich mikulášske čítanie a  rôzne úlohy, ktoré spolu zvládli. Na matematike si otvárali mikulášske balíčky, v ktorých boli ukryté príklady, tvorili slovné úlohy a  príklady, plnili mikulášske vrecia podľa počtu. Mikulášske vyučovanie zavŕšili hudobnou výchovou, kde sa naučili pieseň o Mikulášovi, zahrali si aj na hudobných nástrojoch.

      Ďakujeme všetkým Mikulášom, ktorí naše deti obdarovali kopou sladkých dobrôt!