• Novinky

      • Vitamínová bomba v VIII. odd. ŠKD

      • Deti z VIII. odd. vedia, že najlepšia obrana proti chrípke v jesennom období je prijímať veľa vitamínov vo forme ovocia a zeleniny. Preto sme si v ŠKD urobili misy plné vitamínov. Do prípravy sa zapojili všetci a pekne medzi sebou spolupracovali. Keď bolo všetko pripravené spoločne sme si zamaškrtili.

       Soňa Pavlovičová, vychovávateľka ŠKD

      • Týždeň zdravej výživy

      • Každý rok sa na našej škole koná akcia pod názvom ,,Týždeň zdravej výživy“, kde žiaci môžu nielen vyhrať zaujímavé ceny - zdraviu prospešné, ale sa môžu zabaviť a niečo sa nové o zdravej výžive naučiť. Keďže momentálna situácia nám neumožňuje zapojiť sa do tohto týždňa tak, ako po minulé roky. Rozhodli sme sa zapojiť do tohto týždňa aspoň tematicky - symbolicky.

       Zdravá výživa a dodržiavanie pravidelného pitného režimu sú dve najdôležitejšie veci k dobrému a hlavne dlhému životu, na ktoré sa veľmi často zabúda. Preto  sme sa rozhodli aj my- ZŠ Železničná  v týždni od 12.10. do 16.10. 2020 zamerať  práve na podporu zvýšenej spotreby zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov.... Vlastne všetko, čo by malo byť súčasťou každodenného jedálnička  žiaka a mal by v tomto duchu pokračovať nielen počas tohto týždňa, ale aj po celý život. Hovorí sa : ,, Čo sa za mlada naučíš na starobu, ako keby si našiel.“

       Preto sa tento týždeň bude niesť v duchu zdravia a farieb, aby sme sa zladili a v tejto neľahkej situácii nezabudli na potraviny, ktoré  sa podieľajú nie malou súčasťou na našom zdraví. Budeme veľmi radi, ak  sa do tejto akcie zapojíte aj keď len symbolicky- tematicky.

       Pondelok  12.10.- ,,Zeleno-červený deň“ – Ovocie a zelenina...

       Utorok 13.10. -,,Biely deň“ – Mlieko a mliečne výrobky

       Streda 14.10. - ,,Farebný deň“ – Vyvážená strava.

       Štvrtok 15.10. - ,,Hnedý deň“- Orechy, oriešky

       Piatok 16.10.- ,,Modrý deň“ – Voda, pitný režim

       Počas týchto dní sa žiaci aj pedagógovia môžu obliekať do farby dňa. Budú sa oboznamovať teoreticky a aj prakticky so zdravými potravinami a pitným režimom , ktoré sú nevyhnutné pre celkový zdravý vývin a rast nielen žiakov, ale aj dospelých.

      • Biela pastelka

      • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať krásnych 155,66,-€.Mgr. Radovan Obický a detský parlament

      • Výsledky volieb do rady školy

      • Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava

                                                                                                   

       Výsledky z volieb členov do Rady školy pri ZŠ Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa

        

       Na základe výzvy zriaďovateľa č. 991/7909/2020/ŠKS/IW ohľadom ustanovenia Rady školy pri ZŠ Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa na ďalšie funkčné obdobie z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole na Železničnej ulici v Bratislave dňom 17.05.2020, oprávnení voliči volili zástupcov Rady školy.

       Za zástupcov pedagogických zamestnancov sa volili 2 členovia.

       Za zástupcov nepedagogických zamestnancov sa volil 1 člen.

       Za zástupcov z radov rodičov sa volili 4 členovia.

        

       Voľby sa uskutočnili v priestoroch Základnej školy na Železničnej ulici v Bratislave dňa 21.09.2020.

       Na základe výsledkov volieb boli do Rady školy zvolení :

        

       1) Mgr. Jana Benedikovičová, zástupca z radov rodičov

       2) Mária Bestenreinerová, zástupca z radov rodičov

       3) Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD, zástupca z radov pedagogických pracovníkov

       4) Rút Greizingerová, zástupca z radov rodičov

       5) Jana Kanská, zástupca z radov nepedagogických pracovníkov

       6) Mgr. Dana Majdová, zástupca z radov pedagogických pracovníkov

       7) Mgr. Monika Pôbišová, zástupca z radov rodičov

        

        

        

       V Bratislave, dňa 21.09.2020

      • Prevádzka a režim školy od 5.októbra 2020

      • prevadzka_skoly_september_oktober_web.pdf

       Základná škola, Železničná 14,821 07 Bratislava

       Prevádzka a vnútorný režim školy od 5.10.2020 Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

       V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva a pokynom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienkya vnútorný režim školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 5.10.2020

       • Škola bude mať prevádzku od 7.20 hod do 17.00 hod.
       • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.20 do 8.00 hod..
       • Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov doškoly.
       • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, inýpríznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorovškoly.
       • V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťaa umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne aosobne prevziať.
       • Všetci žiaci sú povinní v priestoroch budovy školy nosiť rúška.
       • Každý žiak bude nosiť do školy 2 rúška, bude mať papierové vreckovky a odporúčame aj vlastnýdezinfekčný (antivirálny) prostriedok k použitiu.
       • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmipri výchovno-vzdelávacom procese.
       • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený formou aplikácie edupage:
       •  Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štítvšade vo vnútorných priestoroch školy.
       • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
       • Triedy sa nedelia na skupiny, telená a športová výchova, loptové hry, základy tanca sa realizuje výlučnevo vonkajších priestoroch školy, v školskom športovom areáli, na dopravnom ihrisku v prípadenepriaznivého počasia bude teoretická príprava v triede.
       • Žiaci sa nedelia na skupiny (ANJ,NEJ,NV,ETV a pod). Vyučovanie prebieha po triedach ako celkoch.Voliteľné hodiny na 1.stupni: loptové hry, základy tanca, umenie hrou, logika prebiehajú v triedach.
       • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchovalebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľapotreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

       Žiak je povinný

       •  nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy.
       • po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, Okremškolských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič inédo školy nenosí.
       • Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.
       • Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použitíodhodí do koša.
       • Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       Stravovanie v školskej jedálni

       • Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.
       • V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu a nie sú zo stravovania odhlásení
       • Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 7.30 hod., kedynechce odobrať stravu.
       • Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.
       •  Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po triedach podľa stanovenéhoharmonogramu.
       •  Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) avydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s bezdotykovým dávkovačomdezinfekcie.
       • Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.
       •  Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

       Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

       • ​​​​​​​ŠKD bude v prevádzke do 17:00 hod.
       • V čase od obeda do 17:00 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou.
       • V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.
       • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod aodchod dieťaťa v danom čase.

       ​​​​​​​Zákonný zástupca

       •  Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebenasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu obezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvoduakéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo sanachádza na www.zszelba.sk, www.minedu.sk
       •  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejtosituácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
       •  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnymhygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
       • rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakomCOVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti ačuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
       •  berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutnéumiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladnevyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorýnásledne kontaktuje pediatra dieťaťa.
       • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školya pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
       •  dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomtodokumente,
       • rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania,
       • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
       • rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy​​​​​​​

       Harmonogram príchodov žiakov

        

       Žiaci vchádzajú do budovy školy tromi vchodmi:

       hlavným vchodom ,vchodom z átria B bloku a vchodom z átria v C bloku v čase určenom pre triedu.

       čas     Hlavný vchod            Átrium B          Átrium C

        

       7:20          I.A,C                     I.B,D                 V.C

       7:25        III.A,B                     II.A,B               VI.C,VII.B

       7:30        III.C,D                    II.C,D               VII.C,VII.A

       7:35       IV,B,IV,C                 IV.A,VI.A           VIII.A

       7:40       IV.D,V.A                  V.B                    VIII.B

       7:45       IX.A,VIII.C              VI.B                   IX.B

        

       Úprava zvonenia

        

       7.20 – 7:55 – ranné aktivity, nástup do školy

       prvá hodina - 8.00 – 8:45

       druhá hodina – 8:50 – 9:35 desiatová prestávka

       tretia hodina – 9.55– 10.40

       štvrtá hodina – 10.45 – 11.30

       piata hodina – 11.35 – 12.20

       šiesta hodina – 12.25 – 13.10

       Obed – 11.30 – 14.30 – podľa harmonogramu

       17.00 – končí popoludňajšia činnosť v ŠKD

        

       Žiaci majú maximálne 6 vyučovacích hodín.

       Krúžková činnosť v popoludňajších hodinách sa nerealizuje.

       Vstup rodičov do školy je zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp.e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky

       Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v oranžovej fáze, príp.v červenej fáze bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ

       Mgr.Andrea Macháčová

       riaditeľka školy

      • Návšteva dopravného ihriska VIII. odd. ŠKD 3.B,D

      • Pri našej škole vyrástlo krásne nové dopravné ihrisko a tak sme sa ho rozhodli navštíviť aj s kolobežkami. Najskôr sme mali v triede teoretickú prípravu, kde sa deti učili dopravné značky a základné pravidlá cestnej premávky. Potom bol malý testík a po získaní “vodičáku” sme mohli ísť do terénu. Deti sa aj tu snažili dodržiavať predpisy a riadili sa semaformi a dopravnými značkami. Veľmi sa nám tam páčilo a určite si to čo najskôr zopakujeme.

       Soňa Pavlovičová, vychovávateľka ŠKD

      • Prevádzka školy a triedne aktívy

      • Dobrý deň, milí rodičia,

       v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva a pokynom zriaďovateľa sme pripravili nové Podmienky a vnútorný režim školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 21.9.2020.


       V pondelok - 21.9.2020 - sa uskutočnia triedne aktívy.

       Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a prevencie pred ochorením COVID-19 sa triedne aktívy uskutočnia v nasledovných priestoroch.

       1.ročník - o 17.00 hod. v budove školy (p. učiteľka si vás vyzdvihne pred hlavným vchodom)


       2.- 4.ročník - o 17.00 hod. v areáli školy na určených miestach (triedni učitelia majú označenie triedy a v čase konania TA budú na miestach)

       5.- 9.ročník – o 17.30 hod. v areáli školy na určených miestach (triedni učitelia majú označenie triedy a v čase konania TA budú na miestach).

       Vaša účasť na triednom aktíve je dôležitá. Prosíme vás o účasť a o dochvíľnosť, nakoľko v čase triednych aktívov, okrem dôležitých informácií, ktoré vám povedia triedni učitelia, prebehnú aj voľby zástupcov rodičov do rady školy.

       Prineste si so sebou vlastné pero a i keď budeme v exteriéri, odporúčame prekrytie horných dýchacích ciest (rúško).

       Andrea Macháčová

        

       Informácia bola poskytnutá rodičom školy 18.9.2020 cez edupage.
        

      • Oznam

      • Mestská časť Bratislava-Vrakuňa oznamuje občanom, že školský areál v ZŠ Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa, je pre účely športových aktivít pre verejnosť otvorený nasledovne:

       • v mesiacoch september – apríl  do 20.00. h.
       • v mesiacoch máj – august do 22.00 h.
      • OZNAM

      •  

       v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje  riaditeľka  Základnej školy, Železničná 14, Bratislava –Vrakuňa, žiakom dňa 14.9.2020 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových  dôvodov.

        

       Žiaci sú z obedov na tento deň odhlásení automaticky.

        

       Mgr.Andrea Macháčová

        

      • TRIEDNY AKTÍV

      • Vážení rodičia,
       pozývame Vás na triedny aktív, ktorý sa uskutoční v pondelok 21. septembra   v triede Vášho dieťaťa.
       Nezabudnite si, prosím,  priniesť rúško a vlastné pero.

       I. stupeň o 17.00

       II. stupeň o 17,30

      • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      •  Rodičia žiakov 1.ročníkov si môžu poštovú poukážku  a  zápisný lístok prevziať  v rodičovskej miestnosti pri hlavnom vchode do budovy školy 2.9. 2020 od 7.00 hod do 8.00 hod.

       Vyplnený a zaplatený ústrižok je potrebné priniesť späť. Na základe prihlášky a potvrdenia o  úhrade stravného vám budú pridelené prihlasovacie údaje na odhlasovanie obedov (www.eskoly.sk) a čip na stravu. 

       Zápisný lístok a potvrdenie o úhrade stravy preberá p. vedúca 3.9. – 4.9.2020 v čase od 7.30 do 8.00 hod. v rodičovskej miestnosti.

      • Prihláška do ŠKD

      • Prijatie_dietata_do_SKD_-_ziadost_2019-20.docx

       Meno a priezvisko zákonných zástupcov:

       Matka: .................................................................................................. tel. číslo .........................

       Otec: .................................................................................................... tel. číslo .........................

       Adresa trvalého bydliska: .............................................................................................................

       Vedenie ZŠ

       Železničná 14

       821 07  Bratislava

        

       Vec: Prijatie dieťaťa do ŠKD - žiadosť

       Žiadam o prijatie môjho syna/mojej dcéry .................................................................................. dátum narodenia, miesto ..................................................................., rodné číslo ......................, národnosť................................................, štátne občianstvo ......................................................., bytom........................................................................................, trieda.................., o prijatie do ŠKD v školskom

       roku .............../..............  .

        

        

       Deň                   Pred vyučovaním                Po vyučovaní          Spôsob odchodu                *Dieťa navštevuje**

                                       od - do                                od - do                                                           názov       od - do

       Pondelok     

       Utorok     

       Streda     

       Štvrtok     

       Piatok      

        

       Vysvetlivky:

       *Zmenu v dennej dochádzke oznámi rodič alebo zákonný zástupca rodiča p. vychovávateľke deň vopred. Dieťa bude odchádzať z ŠKD napr.: samo, s rodičom, so súrodencom, so starými rodičmi a pod.

       **Dieťa mimo ŠKD navštevuje napr.: ZUŠ, športové hry a pod.

        

       Ak dieťa odíde z ŠKD na krúžok mimo budovy školy po 16,00 hod., nie je možný návrat späť do ŠKD.

       Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne uhrádzať mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle zákona NR SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, §114.

       Výšku mesačného príspevku, ktorý je stanovený platným VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, budem uhrádzať vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Po neuhradení dvoch po sebe idúcich mesiacov, budeme postupovať v zmysle poriadku ŠKD.

       Pri odhlásení dieťaťa z ŠKD, je rodič povinný vyplniť oficiálne tlačivo / Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD/,

       ktoré sa nachádza na stránke školy. V opačnom prípade bude rodič povinný zaplatiť aj za neodhlásené mesiace.

        

       V Bratislave, dňa ..............................................                                         .................................................................

                                                                                                                                     podpis  zákonného zástupcu

        

       Súhlasím s tým, aby moje dieťa opúšťalo školské zariadenie aj po telefonickom dohovore zákonného zástupcu s vychovávateľkou. /Podpíše iba rodič, ktorý s tým súhlasí./

       Zároveň preberám plnú zodpovednosť za riziká s tým spojené.

        

       V Bratislave, dňa ..............................................                                           ..............................................................

                                                                                                                                       podpis zákonného zástupcu

      •   Prevádzka a vnútorný režim školy od 1.9.2020 do 18.9.2020

      • prevadzka_skoly_september_2020_web_(3).pdf​​​​​​​


       Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
       ✓ Škola bude mať prevádzku od 7.30 hod do 16.30 hod.
       ✓ Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.10 do 8.00 hod. (okrem 2.9.2020) v 5 minútových intervaloch.
       ✓ Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy.
       ✓ Každý žiak je povinný v prvý deň pri príchode odovzdať „zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.
       ✓ Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
       ✓ V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.
       ✓ V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. ✓ Všetci žiaci sú povinní v priestoroch budovy školy nosiť rúška. ✓ Každý žiak bude nosiť do školy 2 rúška, bude mať papierové vreckovky a odporúčame aj vlastný dezinfekčný (antivirálny) prostriedok k použitiu.
       ✓ Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.


       ✓ Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín:
       o 1.ročník → 3 vyučovacie hodiny
       o 2.- 4. ročník → 4 vyučovacie hodiny,
       o 5.-9. ročník → 5 vyučovacích hodín,
       o pobyt v škole bude realizovaný bez veľkej prestávky.


       ✓ Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy.
       ✓ V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
       ✓ Triedy sa nedelia na skupiny, telená a športová výchova sa realizuje výlučne vo vonkajších priestoroch školy, v školskom športovom areáli, v prípade nepriaznivého počasia bude teoretická príprava v triede.
       Základná škola, Železničná 14,821 07 Bratislava
       ✓ Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.


                      Prvý deň pri vstupe do budovy školy  - 2.9.2020


       Žiak vstupuje do budovy v rúšku, medzi 7.40 a 8.20 hod. podľa rozpisu cez átrium a cez hlavný vchod.
       o bude mu odmeraná teplota a
       o dezinfikované ruky.


       čas                      Hlavný vchod                 Átrium B                        Átrium C

       7:40                          IX.A                                  II.D                                 VII.C

       7:45                          VIII.C                                V.B                                 VIII.A

       7:50                           IV.D                                  V.A                                 VII.B

       7:55                           III.D                                  II.A                                 VIII.B

       8:00                           IV.C                                  IV.A                                VII.A

       7:35                           I.A                                     I.B                                  IX.B

       8:05                           I.D                                     I.C                                  VI.B

       8:10                           III.C                                  II.C                                  VI.C

       8:15                           III.A                                  II.B                                   V.C

       8:20                           III.B                                  VI.A                                  IV.B


       ✓ Žiaci odchádzajú spolu s triednym učiteľom do triedy.
       ✓ V triede žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti  vyhlasenie_rodic_26082020.docx a zdravotný dotazník zdravotny_dotaznik_rodic_26082020(1).docx
       ✓ Rodičia (okrem žiakov 1.ročníkov) nevstupujú do budovy.
       ✓ Rodičia 1.ročníka, ktorí vstupujú do budovy, odovzdajú pri vstupe zdravotný dotazník
       ✓ Vyučovanie v prvý deň končí o 10.40 hod.
       ✓ ŠKD končí o 15.00 hod.


                       Žiak je povinný


       ✓ každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek a raz za týždeň 1 balík papierových utierok na ruky.
       ✓ nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy.
       ✓ po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
       ✓ Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.
       ✓ Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
       ✓ Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.
       Stravovanie v školskej jedálni
       ✓ Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.
       ✓ V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu a nie sú zo stravovania odhlásení
       ✓ Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 7.30 hod., kedy nechce odobrať stravu.
       ✓ Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.
       ✓ Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po triedach podľa stanoveného harmonogramu.
       ✓ Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) a vydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie.
       ✓ Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.
       ✓ Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.


       Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)


       ✓ ŠKD bude v prevádzke do 16:30 hod. Z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, ak sú žiaci odprevádzaní do a zo školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
       ✓ V čase od obeda do 16:30 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou.
       ✓ V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.
       ✓ Ranná ani dlhá služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná.
       ✓ Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.


       Zákonný zástupca


       ✓ Predkladá, prostredníctvom svojho dieťaťa, pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a zdravotný dotazník. Bez tohto vyhlásenia a dotazníka nie je možné žiaka do školy vpustiť. Tlačivo sa nachádza na www.zszelba.sk, www.minedu.sk,
       ✓ rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
       ✓ berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorý následne kontaktuje pediatra dieťaťa.
       ✓ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
       ✓ dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,
       ✓ rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania,
       ✓ rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
       ✓ rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy (okrem žiakov prvého ročníka, ktorých môže sprevádzať iba 1 zákonný zástupca)

       Harmonogram príchodov žiakov od 3.9.2020 do 18.9.2020


       Žiaci vchádzajú do budovy školy tromi vchodmi: hlavným vchodom a vchodom z átria B bloku a vchodom z átria v C bloku v čase určenom pre triedu.


       čas                          Hlavný vchod                            Átrium B                             Átrium C

       7:10                                IX.A                                         II.D                                    VII.C

       7:15                               VIII.C                                        V.B                                    VIII.A

       7:20                               IV.D                                           V.A                                    VII.B

       7:25                                III.D                                          II.A                                     VIII.B

       7:30                                IV.C                                          IV.A                                    VII.A

       7:35                                 I.A                                           I.B                                      IX.B

       7:40                                 I.D                                            I.C                                    VI.B

       7:45                                 III.C                                         II.C                                    VI.C

       7:50                                 III.A                                          II.B                                    V.C

       7:55                                 III.B                                          VI.A                                   IV.B

           

        Úprava zvonenia
       7.10 – 7:55 – ranné aktivity, nástup do školy
       prvá hodina - 8.00 – 8:45
       druhá hodina – 8:50 – 9:35

       desiatová prestávka

       tretia hodina – 9.55– 10.40
       štvrtá hodina – 10.45 – 11.30
       piata hodina – 11.35 – 12.20


       Obed – 11.30 – 14.30 – podľa harmonogramu
        
       16.30 – končí popoludňajšia činnosť v ŠKD


       Vstup rodičov do školy je zakázaný (okrem rodičov žiakov 1.ročníka). V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.
       Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky)


       Prevádzka a vnútorný režim školy od 21.9.2020 do odvolania


       Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

       ✓ pre školu budú platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená)


       Zelená fáza


       ✓ Škola bude mať prevádzku od 6.30 hod do 18.00 hod.
       ✓ Vstup do budovy školy bude organizovaný bez časového harmonogramu, cez tri vchody do budovy (hllavný vchod, átrium B, átrium C) čase od 7.30 do 7.55 hod.
       ✓ Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy.
       ✓ Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný
        príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
       ✓ V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti.

       Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.
       ✓ V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
       ✓ Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
       ✓ Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.
       ✓ V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
       ✓ V prípade, že bude žiak chýbať v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.


       Žiak je povinný


       ✓ Žiak dodržiava aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia a to: v triede si umýva ruky bežným spôsobom – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
       ✓ Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.


       Stravovanie v školskej jedálni


       ✓ Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.
       ✓ V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu a nie sú zo stravovania odhlásení
       ✓ Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 7.30 hod., kedy nechce odobrať stravu.
       ✓ Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.
       ✓ Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po triedach podľa stanoveného harmonogramu.
       ✓ Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) a vydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie.


       Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)


       ✓ ŠKD bude v prevádzke od 6:30 hod do 18.00 hod. V rannom školskom klube vedie vychovávateľka evidenciu prítomných žiakov
       ✓ V čase od obeda do 16:00 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou. Po 16.00 hod idú do zberných tried. V zberných triedach sa vedie evidencia prítomných žiakov.
       ✓ V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.


       Zákonný zástupca


       ✓ rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
       ✓ berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorý následne kontaktuje pediatra dieťaťa.
       ✓ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy
       ✓ dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,
       ✓ rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
       ✓ rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy (okrem žiakov prvého ročníka, ktorých môže sprevádzať iba 1 zákonný zástupca)

       Harmonogram príchodov žiakov 


       Žiaci vchádzajú do budovy školy tromi vchodmi: hlavným vchodom a vchodom z átria B bloku a vchodom z átria v C bloku.


       Hlavný vchod                                           Átrium B                                  Átrium C

       IX.A                                                            II.D                                          VII.C

       VIII.C                                                           V.B                                         VIII.A

       IV.D                                                             V.A                                          VII.B

       III.D                                                              II.A                                         VIII.B

       IV.C                                                             IV.A                                         VII.A

       I.A                                                                I.B                                           IX.B

       I.D                                                                I.C                                          VI.B

       III.C                                                              II.C                                         VI.C

       III.A                                                              II.B                                          V.C

       III.B                                                              VI.A                                        IV.B       Vstup rodičov do školy je zakázaný (okrem rodičov žiakov 1.ročníka). V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.
       Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky)


       Oranžová fáza

       - podozrenie na ochorenie osôb


       Počas vyučovania učitelia udržiavajú odstup od žiakov a počas prestávok všetci udržiavajú vzájomný odstup. Domáca izolácia úzkych kontaktov do doby určenej RÚVZ alebo všeobecným lekárom.

       Návrat do zelenej fázy po usmernení RÚVZ alebo všeob. lekára.

       Prechod do červenej fázy len základe usmernenia RÚVZ. Dochádzka je prerušená pre žiaka s podozrením na ochorenie a jeho úzke kontakty (možnosť zvážiť dištančné vzdelávanie). V ostatných triedach prebieha riadne vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami.
       Zásady ako v škole, prispôsobené na svoje podmienky. Uzatvoriť oddelenie (krúžok, triedu), v ktorom boli žiaci v blízkom kontakte so žiakom resp. PZ, OZ, NZ školy, školského zariadenia s podozrením na ochorenie COVID - 19.

       Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v oranžovej fáze, bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ


       Červená fáza

       - ochorenie osôb

       Pri vstupe Rúška -  Odstupy  Pri ochorení 2 žiakov a/alebo 1 PZ a/alebo 2 NZ

       Žiaci


       Povinný ranný filter s povinným meraním teploty (bez zaznamenávania).


       Povinne v interiéri.
       Počas vyučovania učitelia udržiavajú odstup od žiakov a počas prestávok všetci udržiavajú vzájomný odstup.
       Domáca izolácia osôb v úzkom kontakte do usmernenia RÚVZ.

       V triedach s potvrdením ochorenia prerušiť vyučovanie.
       Prezenčné vyučovanie 1. - 5. roč. v skupinách do 15 žiakov, 6. - 9. ročník - dištančné vzdelávania podľa možností školy.
       Zrušiť hromadné vyučovanie, krúžky.

       Oddelenia ŠKD - max. 15 žiakov a dodržiavať skupiny ako v škole. Individuálne vyučovanie realizovať v súlade s ROR.
       Stravovanie po skupinách, nepremiešavanie skupín v jedálni. Nepremiešavanie so stravníkmi (z prostredia mimo školy).
       Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci povinne rúško (štít) v interiéri.
       Nepedagogickí zamestnanci -podľa opatrenia ÚVZ SR udržiavajú odstup.


       Rodičia


       Nevstupujú do budovy.
       Pred budovou minimalizovať zhromažďovanie osôb.
       Škola zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie, odstupy pred budovou školy a pod. Zriaďovateľ obmedzí využívanie vnútorných priestorov školy tretími osobami (kurzy, prenájmy) - okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti.
        
       Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v červenej fáze, bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ

       semafor - odporúčania MŠVVaŠ

      • Vyhlásenie rodiča vo formáte WORD

      • Keby niekto mal problémy - ešte vo formáte word   vyhlasenie_rodic_26082020.docx

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
       Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom v ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
       Nie je mi známe, že by žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
       V ................................. dňa ...................
       Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
       Adresa zákonného zástupcu:
       Telefón zákonného zástupcu:
       Podpis zákonného zástupcu:

      • Zdravotný dotazník vo formáte word

      • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa
       pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
       (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)
       Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
       Meno dieťaťa:
       Adresa zákonného zástupcu:
       Telefón zákonného zástupcu:
       Dôvod použitia tohto dotazníka:
       Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa v procese vzdelávania a výchovy.
       Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa:

       Prehlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky:
       ÁNO               NIE

       Prehlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020:
       ÁNO        NIE


       V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte.
       V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.
       Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).


       Podpis zákonného zástupcu:

      • Zápisný lístok do jedálne

      • Keby mal niekto problém vytlačiť si zápisný lístok z EduPage.

       Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie – Zápisný lístok

        

       Žiadame o prijatie žiaka/žiačky na pravidelné stravovanie v zariadení školského stravovania od  01.09.2020

       Meno a priezvisko žiaka/žiačky:.................................................................... Dátum narodenia:....................................

       Bydlisko:.......................................................................................................  Trieda:......................................................

       Meno a priezvisko matky.......................:.......................................................Tel. číslo: .................................................

       Bydlisko:.........................................................................................................e-mail:...................................................... Meno a priezvisko otca..........................:.......................................................Tel. číslo: .................................................

       Bydlisko:.........................................................................................................e-mail:......................................................

        

       Spôsob úhrady /správne zakrúžkujte/

       1. Bankovým prevodom/ Internetbankingom  na účet číslo:  SK88 0200 0000 0016 4595 6055 /uvádzať aj meno žiaka a triedu/
       2. Poštovou poukážkou /uvádzať aj meno žiaka a triedu/

       Platba v hotovosti nie je možná!

       Platba sa uhrádza mesačne voprednajneskôr do 24. dňa v mesiaci. /Napríklad za marec je potrebná úhrada do 24.februára./

        

       Odhlásenie z obedu:

       1. Email:   helena.juranyiova@zszelba.sk
       2. www.eskoly.sk /rodičovi budú poskytnuté  prihlasovacie údaje/
       3. osobne u vedúcej jedálne

              Telefonické odhlasovanie nie je možné!

              Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné len do 7,30 hod.

        

       Denný doplatok za stravné, ktoré platí rodič:

               1.–  4. ročník: 0,01€

               5. – 9. ročník: 0,10€

        

       Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a  odobralo obed.

        

       Prípady, kedy sa dotácia na stravu nevyplatí a zákonný zástupca bude povinný uhradiť obed z vlastných prostriedkov v plnej výške, t.j. 1,21€ za I. stupeň a 1,30€ za II. stupeň  na každý deň:

       1. žiak nepríde do školy, nemá odhlásený obed a obed odoberie zákonný zástupca za neho
       2. žiak nepríde do školy, nemá včas odhlásený obed a neodoberie obed
       3. žiak príde do školy, ale neodoberie si obed
       4. žiak nemá uhradené režijné náklady a denný doplatok za stravné

        

       Režijné náklady:

       1. Každý stravník je povinný zaplatiť režijné náklady mesačne
       2. Mesačné režijné náklady platí aj žiak, ktorý má diétnu stravu, ktorú konzumuje v škole
       3. Režijné náklady sa platia, pokiaľ sa žiak stravoval počas mesiaca minimálne 1 deň

        

       Výšku režijných nákladov stanovuje VZN číslo  3/2019 z 25.06.2019.

       Plné znenie tohto VZN je zverejnené na stránke mestskej časti : www.vrakuna.sk  v záložke Pre občanov, v sekcii Školstvo,  Stravovanie žiakov ZŠ a detí v MŠ

        

       Na základe prihlášky bude žiak prihlásený na stravu počas celého školského roka, trvale odhlásiť žiaka zo stravy treba osobne u vedúcej jedálne. Pred odhlásením musí mať žiak vyrovnané všetky záväzky.

       Svojím podpisom potvrdzujem a beriem na vedomie plnú úhradu stravy podľa finančného pásma 3 /viď strana 2/ stravovacieho zariadenia v prípade včasného neodhlásenia stravníka zo stravy  alebo neodobratia stravy.

        

       ..................................................................................................

       podpis zákonných zástupcov

        

       Prehlásenie:

        

       Súčasne svojím podpisom udeľujem súhlas podľa §11 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu /3 roky/. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19 ods. 2 zákona č.18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby.

        

        

        

       ..................................................................................................

       podpis zákonných zástupcov

        

        

        

        

        

        

        V prípade záujmu ďalšie  informácie k finančným pásmam nájdete na stránke:

       www.minedu.sk v sekcii Regionálne školstvo, Školské stravovanie alebo na stránke www.jedalne.sk

      • Vyhlásenie rodiča

      • Keby vám nešiel vytlačiť ani predchádzajúce vyhlásenie uložené ako obrázok.

        

                 ALE

       Pokiaľ si chcete vytlačiť "Vyhlásenie rodiča" a "Zdravotný dotazník" v predchádzajúcom formáte, stačí keď na ten obrázok kliknete ľavým tlačítkom, uložíte si obrázok a potom na uložený obrázok kliknete pravým tlačítkom - ukáže sa vám ponuka tlačiť.

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

        

       Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

        

       Nie je mi známe, že by žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

        

        

       V ................................. dňa ...................

        

       Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

        

       Adresa zákonného zástupcu:

        

       Telefón zákonného zástupcu:

        

       Podpis zákonného zástupcu:

        

        

      • Zdravotný dotazník

      • vzhľadom na to, že niektorí rodičia si nevedia vytlačiť dotazník v predchádzajúcom formáte, uverejňujeme ho ešte raz v programe Word.

       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

       pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

        (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

        

       Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:

        

       Meno dieťaťa:

        

       Adresa zákonného zástupcu:

        

       Telefón zákonného zástupcu:

        

        

       Dôvod použitia tohto dotazníka:

       Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa v procese vzdelávania a výchovy.

       Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa:

       Prehlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky:

       ÁNO

       NIE

       Prehlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020:

       ÁNO

       NIE

        

       V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte.

        

       V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.

        

       Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

        

        

       Podpis zákonného zástupcu: