• Novinky

      • ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK

      • Vážení rodičia, pri nástupe do školy je potrebné doniesť vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča.

      • OZNAM PRE NASTUPUJÚCICH PRVÁKOV

      • Rodičia, ktorí chcú prihlásiť dieťa na stravu do školskej jedálne, môžu prísť osobne za pani vedúcou /pani Jurányiová / 2.9.2020 od 7.00 do kancelárie.

      • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • Oznamujeme Vám, že žiaci, ktorí sa v minulom školskom roku  stravovali v školskej jedálni, budú 2. septembra, t.j. v deň nástupu do školy, prihlásení na stravovanie. Pokiaľ v tento deň dieťa nemá o obed záujem, je potrebné dieťa odhlásiť. Odhlásenie je možné do 2.9. 2020 do 7,30 hod. týmito spôsobmi:

       1. email: helena.juranyiova@zszelba.sk

       2. www.eskoly.sk /na základe prihlasovacích údajov/

        

       TELEFONICKY NIE JE MOŽNÉ DIEŤA ODHLÁSIŤ  

      • LETNÝ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

      • Máme za sebou ďalší školský rok a začali sa letné prázdniny. Deti opustili školské lavice 30.6., ale opätovne sa do nich vrátili 1.júla. Naša škola organizuje letné školské kluby pre deti formou letného tábora. Už nepotrebujú učebnice , ťažké školské tašky, len dobrú náladu a športové oblečenie. Škola je teraz pre nich jedna veľká herňa. Vychovávatelia a učitelia sú ich kamaráti.

       Máme za sebou prvý turnus , kde bolo v 3 oddeleniach spolu 66 detí. Zažili sme spolu kopec zábavy. Divadielko v našom lesoparku, preťahovanie lanom na školskom dvore, naháňačku v telocvični, kreatívne tvorenie z prírodných materiálov. K najobľúbenejším aktivitám  detí patrí aj šport . My sme si vyskúšali korálkové švihadlo, ktoré je súčasťou našej školy už 4. rok. Zasúťažili sme si vo vedomostných súťažiach v skupinách. O stravu sa nám postarali naše pani kuchárky a taniere boli zväčša prázdne. Deti medzi sebou nadviazali nové kamarátstva, nakoľko v skupinách sú deti od 1.ročníka až po 4.ročník. Starší rovesníci boli oporou pre tých mladších.

       Ešte nás čakajú 2 turnusy a my sa na deti veľmi tešíme.

      • PONUKA PREVENTÍVNEJ PREHLIADKY PRE DEVIATAKOV

      • Školská zubná lekárka MUDr. Mamrillová ponúka termín na preventívnu prehliadku pre tých žiakov deviateho ročníka, ktorí sú jej pacienti. V prípade záujmu môžete prísť do zubnej ambulancie 23.6., 24.6. a 25.6. v čase 13,00 - 14,30.

      • Dodržiavame pravidlá

      • Máme nové dezinfekčné prístroje na ruky, ktoré sú umiestnené pri oboch vchodoch a pri jedálni. Zároveň dodržiavme aj rozostupy v školskej jedálni.

      • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ ACCELIUM

      • Naši žiaci sa zúčastňujú medzinárodnej logickej on line sôťaže. Súťaž ešte stále prebieha a vieme zatiaľ len priebežné výsledky. Naši súťažiaci si počíňajú vynikajúco a majú krásne umiestnenie v rámci Česko - Slovenska, ale aj sveta. Veď pozrite....

      • PREVÁDZKA ŠKOLY V JÚNI

      • Prevádzka a vnútorný režim školy od 1.6.2020 do 30.6.2020

        

       Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

        

       • Škola bude mať prevádzku od 7.30 hod do 16.30 hod.

        

       • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30 hod. v 10 minútových intervaloch.

        

       • Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy, budú začlenení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.

        

       • Zaradenie žiaka do príslušnej skupiny sa oznámi zákonnému zástupcovi vopred cez aplikáciu edu page. Zaradenie do skupiny je nemenné.

        

       • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

        

       • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín:
        • 1. - 4. rčník ® 4 vyučvacie  hdiny,
        • 5. rčník ® 5 vyučvacích  hdín,
        • pbyt v škole bude realizovaný bez veľkej prestávky.

        

       • Žiaci budú nosiť rúška len v spoločných priestoroch (aj toalety). V triede žiaci rúška nosiť nemusia.

        

       • Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

        

       • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

        

       • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.
         
       • Pre ročníky 1. – 4. online vzdelávanie  bude obmedzené a ak bude realizované tak  výlučne cez aplikáciu google clasroom. (Z personálnych dôvodov sa bude zabezpečovať prevažne dištančne – nie online).

        

       • Žiaci 5. ročníka budú pokračovať kombinovanou formou vzdelávania (online, dištančne a prezenčne).

        

       • Ročníky 6. – 9. pokračujú v online vzdelávaní.
       • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

        

       Prvý deň pri vstupe do budovy školy

        

       • Žiak vstupuje do budovy v rúšku, v presne určenom termíne.
        • dovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia poverenej osobe vo vestibule školy,
        • bude mu dmeraná teplota a
        • dezinfikvané ruky.

        

       • V prípade, že bude žiak chýbať v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

        

       • Žiakovi bude denne pri vstupe do budovy školy odmeraná teplota a je povinný vydezinfikovať si ruky.

        

       Žiak je povinný

        

       • každý deň priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek a raz za týždeň 1 balík papierových utierok na ruky.

        

       • nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. V prípade, ak vyučujúci bude vyžadovať nosenie rúška aj počas vyučovacej hodiny, žiak je povinný toto akceptovať.  

        

       • po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, v ktorej sa nachádza skupina, do ktorej bol zaradený. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.

        

       • Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.

        

       • Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.

        

       • Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

        

       Stravovanie v školskej jedálni

        

       • Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR podľa preukázaného záujmu pri prieskume.

        

       • Žiaci, ktorí nastúpili do školy a o stravovanie nemajú záujem, musia urobiť odhlášku stravy.
       • Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.

        

       • Pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne sa stravovanie nezabezpečuje.

        

       • Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po skupinách podľa stanoveného harmonogramu. Na to, aby nedošlo k miešaniu skupín dozerajú pani učiteľky a vychovávateľky.

        

       • žiaci, ktorí nepôjdu do ŠKD, pôjdu na obed so svojou skupinou,  podľa prideleného harmonogramu.

        

       • Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky použitím stojana s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom.

        

       • V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.

        

       • Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým hygienicky zabaleným príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.

        

       • Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

        

       Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

        

       • ŠKD bude v prevádzke do 16:30 hod.  Z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, ak sú žiaci odprevádzaní do a zo školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

        

       • V čase od obeda do 16:30 je každá skupina žiakov s pridelenou pani vychovávateľkou.

        

       • V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín.

        

       • Ranná ani dlhá služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná.

        

       • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

        

        

       Zákonný zástupca

        

       • Predkladá, prostredníctvom svojho dieťaťa,  pri prvom nástupe žiaka do základnej školy v období od 1.6.-30.6.2020, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť. Tlačivo sa nachádza na www.zszelba.sk, www.minedu.sk,

        

       • rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,

        

       • berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

        

       • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

        

       • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,

        

       • rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania,

        

       • zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú, len pri odchode, keď si ho príde vyzdvihnúť,

        

       • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
         

       Harmonogram príchodov žiakov

        

       Žiaci vchádzajú do budovy školy dvomi vchodmi: hlavným vchodom a vchodom z átria v čase určenom pre skupinu, do ktorej je zaradený.

        

       čas              Hlavný  vchod            átrium

                           číslo skupiny              číslo skupiny

       7:30                     4                              1

       7:40                     5                              2

       7:50                     6                              3

       8:00                     7                              8

       8:10                    9                               11

       8:20                    10                             12

       8.30                    13,15                        14

        

        

        

       Úprava zvonenia

        

       7.30 – 8.30 – ranné aktivity, nástup do školy

                                                                          prvá hodina  -   8.30 – 9.10

                                                         druhá hodina – 9.20 – 10.00                   desiatová prestávka

       tretia hodina – 10.20 – 11.00

       štvrtá hodina – 11.10 – 11.50

       piata hodina –  12.00 – 12.40

        

       Obed – 11.30 – 14.30 – podľa harmonogramu

        

       16.30 – končí popoludňajšia činnosť v ŠKD

        

        

        

       Vstup rodičov do školy je zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.