• OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnené dievčatá, Miška Markotánová, Nataška Gallovičová, Sofia Hrabinská a Paťka Vargová vynikajúco reprezentovali našu školu a stali sa úspešnými riešiteľkami Dejepisnej olympiády. Dievčatá, gratulujeme ku krásnemu výsledku!

     • AHOJ ŠINTRI A ŠINTERKY!

     • Vyhraj pre seba a našu školu super ceny!

      Zapoj sa do súťaže so ŠINTER e-ligou a vyhraj jedinečný zážitok a hodnotné ceny!

      Viac informácií ako sa prihlásiť do súťaže nájdeš tu- klikni sem

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci. Aj tento školský rok sa môžete prihlásiť na súťaž matematický klokan. Súťaž je určená pre žiakov 1. až 9. ročníka. Termín prihlásenia je do 14. 3. 2021. Na stránke www.matematickyklokan.sk nájdete všetky potrebné informácie. Tento rok sa budete prihlasovať individuálne, aj štartovné 4€ zaplatíte individuálne. Prihláška je priamo na titulnej stránke súťaže. Po prihlásení sa dostanete svoj kód a informácie k platbe. Je potrebný aj súhlas zákonného zástupcu a jeho e-mailová adresa.Súťaž sa uskutoční v týždni od 19.- 23. 4. 2021. Ak sa školy otvoria, súťažiť sa bude v školách (papierovou alebo online formou). Ak žiaci ostanú doma, budú súťažiť online z domu. Nezabudnite, že sa súťaží o pekné ceny - každý účastník súťaže dostane diplom a malý darček. Piatim vyžrebovaným žiakom pošlú organizátori súťaže mobil. Želám veľa šťastia v súťaži.Koordinátorka súťaže Zuzana Dömötörová

     • ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.!

     • Milé žiačky, milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy.

      Aj v tomto školskom roku mali deti zo ŠINTER tímu Železničná RISING SUNS reprezentovať ZŠ Železničná v ŠINTER lige.

      Bohužiaľ, zo známych dôvodov bola súťaž ako aj všetky krúžky s ňou spojené od októbra dlhodobo prerušené.

      V spolupráci s organizátormi projektu a ostatnými partnerskými školami sme ale pripravili jeho nový formát, ktorý dostal názov ŠINTER e-liga.

      Začína prvým tréningom vysielaným v pondelok 1. februára od 17:00 na YouTube kanály ŠINTER TV. Veľkou výhodou týchto tréningov, ktoré budú pravidelne každý pondelok a štvrtok od 17:00 do 17:30 je, že si ich môžu vyskúšať úplne všetci, tí najmladší ale aj "dospeláci". Budú koncipované tak, aby ich zvládol naozaj každý a zamerajú sa na základy atletiky, gymnastika, rôznych loptových hier, doplnené cvičeniami na rozvoj sily, kondičky, obratnosti, výbušnosti.

      Súčasťou ŠINTER e-ligy budú aj rôzne dlhodobé súťaže o veľmi zaujímavé a hodnotné ceny. Viac informácií nájdete na stránke www.sinterliga.sk a Facebook stránke Šinterliga.

      Veríme, že do súťaženia a pravidelného cvičenia sa vás zapojí čo najviac, taktiež držíme palce, aby sa vám aj podarilo niečo vyhrať .

      Športu zdar!

     • Maksík

     • Maksík 3.koloTermín odovzdania Maksíka 3.kolo je predĺžený do 2.2. 2021. Od 19.1. 2021 bude na stránke súťaže www.maksik.sk sprístupnený aj elektronický odpovedník. Ak by sme sa vrátili do školy, môžete odovzdať vyplnený odpovedník aj v papierovej podobe pani učiteľke Dömötörovej (1.B), ak nie, treba ho poslať na adresu Talentída n. o., P. O. Box 65; Vranovská 6; 850 00 Bratislava 5Ak kreslíte obrázky pre Maksíka, môžete ich naskenovať a poslať mailom do Talentídy. Deti, ktoré už pred Vianocami boli doma a nedostali zadania úloh, môžu si stiahnuť zadania na stránke súťaže.

     • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 11.1.2021

     •  

       

      V súlade s nariadením Vlády SR, Opatrením Úradu verejného zdravotníctva a rozhodnutím ministra školstva č. : 2021/9418:1-A1810 vydáva riaditeľka školy Prevádzku a vnútorný režim školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 11.1.2021

       

      Vyučovanie v 1. – 9. ročníku

       

      • Žiaci 1. – 9. ročníka majú dištančnú formu vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejnila 5.1.2021 cez edupage.
      • Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.30 hod. do 12.00 hod. s využitím platforiem Google Classroom, Edupage. Každý žiak má  vytvorený mail v tvare meno.priezvisko@zszelba.sk .
      • Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.
      • Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
      • Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Riadia sa pravidlami dištančného vzdelávania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy a zaslané prostredníctvom Edupage.
      • Harmonogram online hodín

      Vyučovacia hodina             Čas

                1.                              8:30  -  9:00

                2.                              9:15  -  9:45

                3.                            10:00  -  10:30

                4.                            10:45  -  11:15

                5.                            11:30  -  12:00

       

       

      Stravovanie v školskej jedálni

       

      • Strava sa v čase dištančného vzdelávania pre žiakov školy nezabezpečuje.
      • Žiaci sú zo stravy automaticky odhlásení.

       

      Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

       

      • V čase dištančného vzdelávania ŠKD nebude v prevádzke.

       

      Polročné prázdniny

       

      • V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku polročné prázdniny sú zrušené.  

       

      Všeobecné základné opatrenia

       

      • V škole je denne služba. V prípade potreby kontaktu s vedením školy, je potrebné si dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu na: office@zszelba.sk
      • V prípade, ak si žiak potrebuje vyzdvihnúť veci zo skrinky, je potrebné si dohodnúť termín e-mailom na adrese:  office@zszelba.sk

       

      Termíny

       

      • Vyučovanie v 1.polroku končí 31.1.2021.
      • Známky sa uzatvárajú 20.1.2021
      • Pedagogická rada je 25.1.2021
      • Výpis z klasifikácie prospechu a správania za 1.polrok šk.roka 2020/2021  dostanú žiaci 29.1.2021
      • Vyučovanie v 2.polroku začína 1.2.2021

       

       

                                Termíny prijímacích skúšok:

      Štandardné prijímacie skúšky

       

      • 1.termín -  3. máj 2021–  podľa potreby 13. alebo 14. máj 2021
      • 2. termín  - 10. máj 2021 - podľa potreby 11. máj 2021

      Talentvé prijímacie skúšky

      •  1.termín  -   5. máj 2021   podľa potreby 6. alebo 7. máj 2021
      • 2. termín  - 12. máj 2021   podľa potreby 13. alebo 14. máj 202

       

       

      Testovanie- 9 2021

      • (Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka ZŠ zamerané na overenie vedomostí a zručností  z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka)  sa uskutoční

       

      • 9. a 10. júna 2021 
      • ( náhradný termín 24. a 25.6. 2021)

       

      Testovanie 5 2021 

      Celoslovenské testovanie žiakov  5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka

      • zrušené

       

       

      Informácie o testovaní na ochorenie COVID-19

       

      • Plánované testovanie žiakov 2.st., zákonného zástupcu žiaka a zamestnancov školy  9. januára 2021 je ZRUŠENÉ. Presúva sa na 22. a 23.1.2021 (zatiaľ) (informácie budú poskytnuté dodatočne)
      • Návrat žiakov I. stupňa je naplánovaný na 18.1., keďže v odporúčaní je aj pretestovanie rodičov,  aktuálne informácie o odporúčanom testovaní vám budú poskytnuté dodatočne. 

       

       

      Vstup rodičov do školy je zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.

       

      V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené.

       

       

                                                                                              Mgr.Andrea Macháčová

                                                                                                     riaditeľka školy

     • Vianočná radosť

     • Milí rodičia, žiaci.

      Vianoce  každoročne prichádzajú  do nášho stredu, do života našich rodín i  do nášho osobného života s neopakovateľnou atmosférou a pôsobivosťou. Každý rok aj pri tejto príležitosti sa mnohí z nás zastavia a bilancujú, aký bol celý rok a čo nové a pekné nám opäť priniesol.

      Pri zhodnotení roka musím skonštatovať, že my sme, ako škola, dostali tento rok veľa radosti nielen v zateplení našej školy, ale aj vo výnimočnom dopravnom ihrisku. Za tieto radosti ďakujeme mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a najmä p.starostovi JUDr.Ing.Martinovi Kurucovi. Školu máme konečne po dlhých rokoch krásne zateplenú a nové dopravné ihrisko sa teší veľkej pozornosti. Všetky triedy 1.stupňa si niekoľkokrát od septembra vyskúšali vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, aj na kolobežkách. Základná škola prešla veľkou zmenou nielen vo výzore, v podobe nového šatu – zateplenia obvodového plášťa celej školy, ale počas roka sme si vyskúšali aj niekoľko nových foriem vzdelávania. Vystriedali sme prezenčné, dištančné a online vzdelávanie. V online vzdelávaní sme mali pripojených 98 % žiakov 1.stupňa a 95% žiakov 2.stupňa. Každá forma vzdelávania  má svoje klady aj zápory. Veľkou devízou je skutočnosť, že žiaci pri online vzdelávaní získavajú zručnosti, ktoré sme v prezenčnej forme nemali možnosť vyskúšať. Online prostredie nás síce veľmi obohatilo, ale chýba však sociálny kontakt so spolužiakmi a interakcia s učiteľmi. Tak isto ako žiakom chýbajú kamaráti a pani učiteľky, aj nám už v škole chýbajú naši „druhostupniari“. Na druhej strane sme zodpovední a  všetci rozumieme situácii, kedy je nevyhnutné, v záujme ochrany zdravia žiakov, izolovať ich a udržať ich pri online vzdelávaní, ktoré je veľmi náročné nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov, ktorým ďakujem za vynaložené úsilie a nasadenie pri online vzdelávaní.

      Každý rok máme veľa spoločných akcií s rodičmi, veľa aktivít mávame aj v škole, ale žiaľ súčasná situácia nám neumožňuje stretnúť sa či na imatrikulácii prváčikov, daroch jesene, športových turnajoch  alebo  na spaní v škole a žiaľ, čo nás najviac mrzí, na spoločných vianočných trhoch spojených s obľúbenou kapustnicou. V rámci možností a pri dodržaní opatrení sme však  stihli v triedach Dary jesene (aj s online výstavkou a hlasovaním),  Hallowen a Mikuláša, výchvoný kocert, či online besedy. Vo všetkých činnostiach, ktoré realizujeme nám pomáha inkluzívny tím, ktorí pracuje v našej škole v rámci projektu ESF OPĽZ V základnej škole úspešnejší, ktorý pokračuje projektom Pomáhajúce profesie II, ktorým zabezpečíme plynulé pokračovanie fungovania inkluzívneho tímu v škole.

      Vidíte, koľko radosti a lásky sa zmestí do našej krásnej novej školy? Našou radosťou a darom sú naši žiaci, my našu školu napĺňame láskou, pozornosťou, starostlivosťou a láskavosťou a sme a budeme radi, ak sa vy, milí rodičia a priatelia školy k nám pripojíte.

      Na záver nám dovoľte popriať Vám krásne vianočné sviatky, veľa lásky, spokojnosti, hojnosti, vzájomného porozumenia a najmä zostaňme všetci zdraví, aby sme sa mohli opäť  a čo najskôr stretnúť v našej krásnej novej, modernej škole.

      Napriek tomu, že tento rok sme sa nemohli spoločne stretnúť na našich tradičných vianočných trhoch, naši žiaci Vám aj tak posielajú pozdrav prostredníctvom krátkeho videa.

      Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka školy

     • Vtáčia búdka

     • Skôr, ako odídu deti z VIII. odd. na vianočné prázdniny, postarali sa, aby vtáčiky v zime nehladovali. Vo vlastnoručne vyrobenej vtáčej búdke si nájdu maškrty ako slnečnicové semienka, lojovú tyčinku a arašidy.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Veľa, veľmi veľa. Presvedčili sme sa o tom začiatkom decembra. Prvý krát sme sa zapojili do projektu s krásnou myšlienkou: obdarovať starkých, ktorí budú na Vianoce bez svojich blízkych v zariadeniach pre seniorov. Nie je nič krajšie, ako ich potešiť odovzdaním krabičky, ktorá je naplnená nielen darčekmi, ale predovšetkým láskou od ľudí, ktorým nie sú druhí ľahostajní. Vďaka rodičom a deťom nášho ŠKD sa nám podarilo vyskladať 105 krabíc, ktoré sme odovzdali v piatok 4.12.2020 kontaktnej osobe.
      Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, a ktorí aj napriek všetkému, čo teraz prežívame, nezabudli na druhých.
      Veľká vďaka!
      Vychovávateľky ŠKD

     • Decembrová básnička

     • Vianoce sú v decembri, 

      prídu k nám krásne dni.

      6.12 je Mikuláš, 

      topánku vždy čistú máš. 

      24.12. sú zase Vianoce,

      voňavý koláč vyberáme z pece. 

      Prvé vločky padajú, 

      sane sa hneď vyberú. 

      Pod stromčekom vidím nejaký darček, 

      možno bude pre mňa, 

      ak nie, mám plno iných hračiek. 

      Erika Paveleková, 5.A

     • Mikuláš

     • Aj k nám do školy prišiel 4.12. Mikuláš a priniesol nám veľaaaaaa sladkosti a veľa dobrej nálady.

     • IKT vo vyučovaní

     • Predstavte si vyučovaciu hodinu, na ktorej žiaci nevyrušujú. Všetci počúvajú, pretože sa snažia naučiť čo najviac. Zapájajú sa do vyučovania a učiteľovi sú pri komunikácii partnerom... Práve týmto smerom sa snažíme posunúť využívanie IKT vo vyučovaní prostredníctvom tabletov. Tento raz si to skúšajú naši druháci a týmto sa pripavujú aj na budúce hodiny informatiky. Samozrejme však, že všetko v primeranej miere a obsahu.

     • Dopravné ihrisko

     • V areáli našej školy ZŠ Železničná bolo vybudované nové dopravné ihrisko, za ktoré sa chceme poďakovať miestnemu úradu a pánovi starostovi. Sme radi, že naši žiaci nemusia cestovať za návštevou dopravného ihriska. Tešíme sa, že takéto edukatívne ihrisko pomôže nie len našim deťom, ale aj deťom  z okolitých škôl, ako aj materských škôlok, ktoré radi navštevujú toto dopravné ihrisko. Naše dopravné ihrisko sa teší takej pozornosti, že už niekoľko krát všetky triedy 1.stupňa našej školy ho navštívili. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, z oblasti dopravy, značiek, predpisov cestnej premávky si môžu deti takto prakticky overiť priamo na dopravnom ihrisku s funkčnými semaformi.