• Klokan.

     • Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakajú na žiakov. Podľa posledných informácií je otvorenie škôl naplánované na 4. etapu, teda na začiatok júna. V prípade, že sa školy otvoria, bude môcť súťaž prebehnúť v tradičnej papierovej podobe. Rátame však aj s možnosťou, že sa školy neotvoria a pracujeme na tom, aby sa v júni mohla súťaž konať online. 

      Naša predstava o súťaži je taká, že každá kategória bude súťažiť v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna sprístupníme na stránke na vymedzený čas súťažné úlohy. Žiaci sa k nim dostanú cez jednoduché vstupné údaje, ktoré pošleme koordinátorovi školy - pani učiteľke Dömötörovej. Žiaci sa v čase od 25. do 31. mája skúšobne pripoja na stránku, aby sme zistili, koľkým sa to podarilo, prípadne, aké problémy mali s pripojením.

      Sme si vedomí, že súťaž doma nebude prebiehať v rovnako kontrolovaných podmienkach ako v škole. Je to však jediná možnosť a, pravdupovediac, nejde o život. Kto by chcel podvádzať, ide iba sám proti sebe.

     • Maksík.

     • Milí Maksáčikovia

      Termín vyplnenia online odpovedníka k úlohám posledného 5. kola súťaže MAKSÍK je predĺžený do nedele 10. 5. 2020.

      Od niektorých detí stále nemáme odpovedníky zo 4. kola. Aby ich mohli doplniť, nechali sme im na stránke prístupný aj odpovedník k 4. kolu. 

       

     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      dňa 6.4.2020 bolo zverejnené Usmernenie MŠVaV na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (ďalej len Usmernenie).

      V súlade s Usmernením a na základe odporúčania pedagogickej rady vám oznamujem nasledovné:

      • priebežná klasifikácia známkou je dňom vydania Usmernenia pozastavená  (známky získané do vydania usmernenia ostávajú v platnosti), 
      • priebežné hodnotenie na overenie vedomostí sa bude realizovať percentuálnym vyjadrením stupňa osvojenia si učiva, príp. slovným  komentárom, 
      • hodnotenie nižšie uvedených predmetov v záverečnom hodnotení s uvedením ABSOLVOVAL/NEABSOLVOVAL:
       • Na 1.stupni: telesná a športová výchova, loptové hry, základy tanca, umenie hrou, základy tenisu, výtvarná výchova a hudobná výchova,  náboženská výchova a etická výchova, pracovné vyučovanie, fenomény sveta, čítanie s porozumením, logika, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, anglický jazyk, nemecký jazyk, informatika
       • Na 2.stupni: telesná a športová výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova, technika, náboženská výchova a etická výchova, fenomény sveta, čítanie s porozumením, logika, občianska náuka, informatika
      • Aby žiak získal z vyššie uvedených  predmetov absolvoval/a musí vyučujúcemu z náukových predmetov poslať minimálne 2/3 vypracovaných dištančných úloh za hodnotiace obdobie.
      • v prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie bude realizovať iba formou slovného hodnotenia, 
      • záverečné hodnotenie v percentuálne hodnotených predmetoch bude smerovať            ku klasifikácii, teda k známke, o čom bude rozhodovať riaditeľka školy po prerokovaní v hodnotiacej pedagogickej rade v júni 2020. 

       

       

      S pozdravom       

                                                                                                      Mgr. Andrea Macháčová

                                                                                                        riaditeľka školy 

       

     • Denti s.r.o. - MUDr. Mamrillová, zubárka

     • Pacienti Denti s.r.o. sa môžu kontaktovať nielen mailom, ale aj na mobilnom telefónom čísle 0944 449 342, v čase ordinačných hodín. Ordinačné hodiny Denti s.r.o. sú uvedené na stránke e-vuc.sk pod Denti.s.r.o. MUDr.Mamrillová,zubárka

     • Domáce úlohy štvrtákov

     • Aj takto môžu vyzerať domáce úlohy z Informatiky :) Téma bola-  Práca s fotografiou a videom.

     • Vaše Veľkonočné zážitky

     • Krásne počasie nás láka preskúmať a pozorovať prírodu. V lesoch sa ohlasújú rôzne spevavce, kvitnú bylinky a stromy. Zvieratá sú plaché, ale zanechávajú nám rôzne stopy, podľa ktorých vieme, že tam niekde sú. Keď budete tichúčko spozorujete bažanty, srny, užovku, jašterice a množstvo ďaľších živočíchov. Viky preskúmala Kačín, Tomáš lesy pri Peknej ceste a pani učiteľka národnú prírodnú rezerváciu Jurský Šúr, Peter prezrel Malý Dunaj, Samko nám pripravil ovocinárske okienko a Jakub nám opísal, aké živočíchy sa vyskytujú v okolí jeho domu. Podeľte sa s nami o zážitky ako vaši spolužiaci.

     • TÝŽDEŇ S ANGLICKÝMI LEKTORMI

     • Vážení rodičia a milí žiaci 3. - 9. ročníka,

      aj v tomto roku ste sa určite tešili na Týždeň s anglickými lektormi a jazyková škola Talk-to-Talk vás nechce sklamať, preto pre vás pripravila online konverzačné kurzy s anglickými lektormi v termíne 27.4. - 30.4. 2020 v poobedňajších hodinách. Môžete sa prihlásiť a každý deň sa porozprávať v skupine 10 detí s anglickým učiteľom/učiteľkou. Cena za 1 hodinu je 3,- Eurá za jedného žiaka, teda 12,- Eur za všetky 4 dni po 1 hodine. Prihlášku pošlú rodičia priamo na zástupcu jazykovej školy p. GUY CHEETHAM :  guy_cheetham@hotmail.com  a celú administráciu, rozdelenie do skupín, platby bude robiť jazyková škola, nie naša škola. Prajeme vám príjemné veľkonočné sviatky a veľa zdaru na kurze anglickej konverzácie.

       

      Prihláška na online kurz angličtiny

      Application for the online English Course

       

      Prihlasujem týmto môjho syna/dcéru (meno a priezvisko)..............................................

      Hereby I register my son/daughter (name and surname)

      Trieda: Class:................. vek dieťaťa (age)......................., ktoré navštevuje (who attends): Základnú školu, Železničná 14, 82107 Bratislava

       

      Na online kurz angličtiny s angl.lektorom v termíne 27.4.-30.4.2020 (1 hod. poobede 4 dni)

      For the online English Course with a native speaker lecturer between 27th and 30th April 2020 (1 lesson each day for 4 days)

       

      Kontaktné údaje, kam mi bude zaslaná info o úhrade: e-mail...............................................a info o pripojení a čase konania kurzu

      Contact e-mail to get information about payment and connection time to the course

       

     • PONUKA POMOCI

     • Milí rodičia,

      obraciam sa na Vás s ponukou pomoci,  poradenstva, psychickej podpory a povzbudenia pre Vaše deti (ale samozrejme aj pre  Vás rodičov),  ktoré ťažko zvládajú  túto náročnú životnú situáciu, sociálnu izoláciu či neistotu. Ak by ste prejavili záujem, tak mi napíšte zuzana.brunclikova@zszelba.sk a dohodneme sa na forme komunikácii. Veľa zdravia želám.

                                                                                                                 Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

       

     • Maksík 4.- 5.kolo

     • Prosíme  žiakov, ktorí súťažia v Maksíkovi (cez triednych učiteľov, Edupage...), že úlohy nájdu na stránke súťaže vo Vstupe pre Maksáčikov. Online odpovedník 5.kola, ktorý nájdete  tiež vo Vstupe pre Maksáčikov, treba vyplniť do 4. mája 2020.

      Aby sme túto informáciu dostali k deťom zo všetkých možných zdrojov, aj my napíšeme rodičom maily (žiaľ, nedostanú sa ku všetkým rodičom, lebo sa nám veľa mailov od rodičov vracia, asi sa pomýlili v adrese).

      Žiaľ, stále nemáme odpovedníky od niektorých  žiakov zo 4. kola. Aby ich mohli doplniť, nechali sme im na stránke prístupný aj odpovedník k 4. kolu. 

      Vzhľadom k tomu, že sa nám stále nepodarilo od všetkých súťažiacich získať odpovede k 4. kolu, nemohli sme zatiaľ 4. kolo vyhodnotiť a nemôžeme ani zverejniť správne riešenia. Chceme dať deťom šancu doručiť nám odpovede, aby kvôli koronavírusu neprišli o body a tým o zaslúžené umiestnenie.

      Milí žiaci, Maksík vám drží palce, aby ste všetko zvládli a prichystal už pre vás aj krásne diplomy a ceny.

      Držíme palce, aby ste mali dosť síl na zvládnutie všetkého, čo nám táto náročná a neočakávaná situácia priniesla.

      Zostaňte zdraví
      Ľudmila Burjanová, Katarína Farnbauerová

     • OBÝVAČKOVÁ VÝZVA

     • Obývačková výzva pre Slovensko - deti, cvičte s nami!

       

      Tím trénerov zo športového klubu BENITIM v Bratislave prináša deťom športovanie priamo do ich obývačiek. Vyzýva celé Slovensko, aby cvičilo!

       

      “Chceme upozorniť na to, že deti zostali bez organizovaného pohybu, čo neprospieva ich fyzickej ani psychickej kondícii.” apelujú tréneri. “Každý deň o 16:15 hod. zverejňujeme na sociálnych sieťach krátky tréning, podľa ktorého môžu deti doma cvičiť, natočiť sa a poslať nám video späť. Deti potom odmeňujeme v žrebovaní vecnými cenami.”

      BENITIM deti aj rodičov vyzýva: Ukážme, že je nás veľa, ktorí dokážeme vyjsť z tejto skúšky silnejší a odolnejší!

       

      Zapojili sme všetky naše kapacity, aby počas izolácie nezostal detský šport len v rovine prechádzok a hrania sa na záhrade. Pre rozvoj detskej motoriky to úplne nestačí. Ak deti doteraz pravidelne športovali, v súčasnom režime bez tréningov prichádzajú o svoje zručnosti, ktoré doteraz prácne získali. Naši tréneri prinášajú deťom na facebookovej stránke videá s cvičeniami z rôznych oblastí: všestranné športové tréningy, parkour, tanec, gymnastiku - pre škôlkarov aj školákov. Vyzývame všetky deti a ich rodičov z celého Slovenska: Precvičme sa spolu do šťastného konca!

       

      BENITIM okrem aktivít na sociálnych sieťach už týždeň trénuje svojich členov - takmer 1 000 detí - online naživo. Chce predísť tomu, aby ich návrat do bežného tréningového režimu nebol frustrujúci, ak stratia svoje nadobudnuté zručnosti a schopnosti. “Našli sme spôsob, ako priniesť deťom náhradu za tréningy v telocvični priamo do ich domovov. Naši tréneri používajú zážitkovú formu s pomôckami, ktoré deti bežne doma nájdu,” hovorí Andrea Čvapková, spoluzakladateľka BENITIM-u. Online tréningy prinášajú deťom mnoho benefitov. Majú pravidelný pohyb, v ktorom zapájajú cielene celé telo. Preferujeme cviky na lepšie držanie tela, keďže viac sedia pri počítači a úlohách. Vyskúšajú si rôzne športy, nájdete medzi nimi aj karate, parkour, gymnastiku, tanec. Toto im pomáha zlepšovať koncentráciu pri učení, majú lepšiu náladu aj spánok. Uvidia sa so svojimi kamošmi aspoň online a zostanú v kontakte s trénermi. “Spätná väzba od rodičov a detí je výborná. Rodičia oceňujú, že s deťmi cvičíme, pretože sami to nedokážu. Deti vnímaju tréningy ako zábavné spestrenie dňa, čo nás nesmierne teší a motivuje do ďalších aktivít”, uzatvára Dana Becová, spoluzakladateľka klubu.

      Obývačkovú BENI výzvu podporili odmenami pre deti partneri: Bupi, Unilever, Nivea, Babybel, JellyBelly.

       

      BENITIM - BENI klub, o.z. - od roku 2010 trénuje každoročne cca 1500 detí od 3 do 15 rokov priamo na základných školách, organizuje športové víkendové kurzy a tábory pre deti. Spolupracuje s tímom 80 profesionálnych trénerov.

      Kontakt: www.benitim.sk, vedenie.beniklub@gmail.com +421 905 508 129, +421 908 716 664

       

       

       

     • Zubné ošetrenie detí- oznam

     • Zubná ambulancia Tridental s.r.o. na Ružinovskej poliklinike v Bratislave poskytuje ošetrenie detí, aj ako zástup našich kolegov v tejto mimoriadnej situácii. Deti ošetrujeme bežne, nie iba v takejto núdzi. MUDr. Linda Borská, MUDr. Jana Feltovičová, ako aj MDDr. Lucia Ganderákova, majú niekoľko ročné skúsenosti s poskytovaním starostlivosti pre deti a mládež. Ak by ste chceli odporučiť služby svojim pacientom, prosim nech nás kontaktujú denne na t.č. 0908970546 alebo 02/48279622.